[1214. 1. marts].


Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på en række spørgsmål, dels om ægteskaber i forbudte grader, om præster, der har haft friller, om rækkevidden af et privilegium af ærkebiskop Eskil, der bevilger et kloster bispetiende fra dets gods og om grevskabet Holsten, dels om opkrævningen af Peterspenge fra Sverige, og pålægger ærkebispen at tilskynde ærkebispen af Uppsala og de øvrige svenske bisper til at møde op på Laterankonciliet.

Tekst

Idem[1] Lundonensi archiepiscopo[2] apostolice sedis legato. ♦

Tua nos duxit fraternitas consulendos ut[3] cum homines prouincie tue proni sint ad periuria et testes aut iuramenta[4] de more terre examinari non consueuer<i>nt[5] . et uix absque animarum periculo coniugia inter eos qui se in quinto consanguinitatis uel quarto affinitatis gradu contingunt . possint rescindi contracta . utrum tibi dissimilare liceat coniugia quinti gradus . si uideris inter eos unanimem cohabitationis consensum . aut . ex diuortio periculum imminere ♦

Quesiuisti etiam utrum illi presbyteri qui duas successiue focarias habuerunt . irregulares existunt ut cum eis in executione officii ualeas dispensare . si promiserint celibatum . et utrum monachi Omnium Sanctorum . uti ualeant priuilegio . bone memorie E.[6] predecessoris tui . ad episcopales decimas retinendas . de possessionibus acquirendis sicut et illo tempore acquisitis . quasdam tam super matrimonio inter †Necui† . et N.[7] uxorem eius contracto . falsa suggestione obtenta . et comitatu Alsatie adiciens questiones ♦

Nos ergo fraternitati tue taliter respondemus quod cum tuam in proximo expectemus . presentiam ad concilium generale . supersedendum duximus id ad presens . quoniam auctore domino super hiis et aliis plenius instrueris. ♦

Preterea quesiuisti ut[8] cum <homines>[9] ipsius regni Suetie censum apostolice sedis prohibente ipsorum rege[10] tibi iuxta mandatum nostrumcf. [1204] 6. november, Dipl. Dan. I:4 nr. 94 soluere non curant . nitentes per census subtractionem ab obedientie iugo subtrahere semetipsos . utrum ipsorum excessus ne rex Datie[11] offendatur . in offensa predicti regis cum sit ei affinitate coniunctus . debeas tolerare uel in eos censuram ecclesiasticam exercere .♦

Ad hoc autem fraternitati tue taliter respondemus ut cum tu regni Suetie primas existas . censum sedis apostolice firmiter exigas . et diligentia exquisita procures . ut census preteriti temporis integre persoluatur . et in futuri solutione non adhibeatur aliqua difficultas . Ubslanensem archiepiscopum[12] et episcopos regni illius sollicite commonens . et diligenter exhortans . et si neccesse fuerit per censuram ecclesiasticam appellatione remota compellens . ut ad concilium ueniant generale . in quo auctore domino super premissis et aliis statuemus quod uiderimus expedire .♦

Tu denique (frater archiepiscope super te ipso et credito tibi grege taliter uigilare procures extirpando uitia plantando uirtutes ut in nouissimi districti examinis die coram tremendo iudice qui reddet unicuique secundum opera sua dignam possis reddere rationem.)[13]

Datum Rome apud sanctum Petrum kalendas martii . anno xvi<i>°[14] .

1. Idem] = Innocentius. 2. archiepiscopo] = Andree. 3. ut] u med abbreviatur = ut; Kuttner opløser utrum . 4. iuramenta] således Aa1, Kuttner retter til instrumenta . 5. consueuer<i>nt] consueuerunt Aa1, også rettet hos Kuttner. 6. E.] = Eskilli. 7. †Necui† . et N.] forskrevet navneform og uidentificerbar person. 8. ut] således Aa1. Kuttner retter i analogi med ovenstående opløsning til utrum . 9. <homines>] ordet ikke i Aa1; tilføjelsen foreslået af Kuttner, utvivlsomt med rette. 10. rege] = Erico. 11. rex Datie] = Waldemarus. 12. Ubslanensem archiepiscopum] = Valerium. 13. (frater archiepiscope super te ipso et credito tibi grege taliter uigilare procures extirpando uitia plantando uirtutes ut in nouissimi districti examinis die coram tremendo iudice qui reddet unicuique secundum opera sua dignam possis reddere rationem.)] Tu denique etcetera Aa1, udfyldt efter Dipl. Dan. I:5 nr. 33. 14. xvi<i>°] xvi Aa1, men cf. bemærkningerne ang. dateringen.

Oversættelse

Samme til Lunds ærkebiskop, Det apostoliske Sædes legat.♦

Dit broderskab har ment, at vi skal rådspørges, at når din provins' indbyggere er tilbøjelige til mened og ikke efter landets skik har været vant til at sværgen og vidner skulle prøves, og når ægteskabsforbindelser indgået til fare for sjælene imellem dem, som er i hinandens 4. beslægtede led eller hinandens 5. kødelige led, kan brydes, om det sømmer sig for dig at se bort fra ægteskab i 5. grad, hvis du ser, at der er fælles overenskomst imellem dem om samboet, eller om faren for skilsmisse truer. Du har også spurgt, angående de præster, som har haft to konkubiner i træk og som ikke kan fortsætte deres præstegerning, om du kan give dem dispensation med henblik på embedsudførelse, hvis de vil love cølibat; og angående Allehelgens munke, om de kan benytte sig af din forgænger Eskils - godt minde - privilegium til at beholde den biskoppelige tiende af ejendomme, som de skaffer sig i fremtiden, sådan som på den tid af de erhvervede ejendomme; du tilføjede ydermere spørgsmål såvel om præsternes ægteskaber som sønner og en dispensation for ægteskabet indgået imellem Necui og hans hustru N., efter en falsk ansøgning var blevet erholdt, og om grevskabet Holsten. Vi besvarer dit broderskab således, at, eftersom vi venter din tilstedeværelse meget snart på generalkonciliet, har vi ment, at det bør udskydes til da, eftersom du bedre med Herren som hjælper kan forklare om disse og andre ting. Herudover har du spurgt angående dét, når Sveriges riges indbyggere ikke sørger for at indbetale dig Det apostoliske Sædes afgift i henhold til vor befaling, idet deres konge forbyder det; idet de ved unddragelsen af afgiften bestræber sig på at trække sig selv væk fra adlydelsens åg: om du bør tolerere deres brøde for ikke at fornærme Danmarks konge på vegne af førnævnte konge, da de er beslægtet, eller udøve kirkelig straf over for dem. Men til dette svarer vi din broderlighed sådan, at eftersom du er Sveriges riges primas, skal du med fasthed opkræve Det apostoliske Sædes afgift og med udsøgt grundighed sørge for, at den forgangne tids afgift indløses, og at ingen hindring udvises, hvad angår den fremtidige indløsning, idet du indstændigt formaner ærkebiskoppen af Uppsala og dette riges biskopper, idet du omhyggeligt tilskynder og om nødvendigt med kirkelig straf uden appelmulighed gennemtvinger, at de kommer til generalkonciliet, på hvilket vi vil beslutte, hvad der synes os hensigtsmæssigt angående førnævnte og øvrige forhold. Sørg du sluttelig for at våge sådan over dig selv, broder ærkebiskop, og over den til dig tiltroede flok ved at rive syndigheden op og ved at plante dyderne, at du kan aflægge værdigt regnskab over for den ærefrygtindgydende dommer, som gengiver enhver sine gerninger på den yderste dags strenge prøvelse. Givet i Rom ved San Pietro den 1. marts i vort 17. år.