1263. 12. juli.


Pave Urban IV underretter ærkebiskopper og biskopper om, at han har pålagt Walter, biskop af Worcester, at prædike korstog til hjælp for det hellige land. Breve af samme indhold sendes til Castilien, Portugal og Danmark.

Tekst

Archiepiscopis et episcopis ac dilectis filiis ceteris ecclesiarum prelatis per regnum Anglie constitutis ♦

Terram sanctam quam unigenitus dei filius dominus Ihesus Christus in proprium sui patrimonium et hereditatem elegit / conspicientes feritate diuersorum infidelium immaniter lacerari / uias et modos desideranter exquirimus / quibus eidem terre possint opportuna presidia nostro ministerio provenire. ♦

Quare de uenerabili fratre nostro Waltero Wigorniensi episcopo, quem dei timorem habere credimus et amorem / quique multiplicibus donis uirtutum preditus utiliter scit et ualet ubi labores impendit plenam in domino fiduciam obtinentes predicationem crucis pro dicte terre subsidio in regno Anglie sibi per nostras litteras sub certa forma duximus committendam / cupientes ut negotium ipsum in manibus eius eo plenius diuina clementia faciente proficiat / quo magis insidet cordi nostro / et quo maiorem necessitatem ad presens eidem terre novimus imminere ♦

Itaque uniuersitatem uestram rogamus / et hortamur / attente uobis nichilominus in remissionem peccaminum iniungentes. quot prefato episcopo et aliis quos in hac ipse cooperatores elegerit circa ipsius negotii prosecutionem feruenter assistere studeatis / habentes ipsum episcopum immo potius nos in ipso tamquam nobis intimum in eiusdem prosecutionem fauorabiliter commendatum in domino . ita quod deuotionem uestram commendare cum gratiarum actionibus merito ualeamus / ac nichilominus exinde diuine retributionis uobis proueniat incrementum. ♦

Datum apud Urbem Ueterem iiii. iulii idibus anno secundo.♦

In eo modo archiepiscopis et episcopis ac ceteris ecclesiarum prelatis per regna .. illustris regis Castelle constitutis. ♦

Terram sanctam etcetera. ♦

Quare de uenerabili fratre nostro archiepiscopo Compostellansi / etcetera usque subsidio in regnis .. illustris regis Castelle etcetera usque incrementum. ♦

Datum ut in superiori.♦

In eo modo archiepiscopis ut in priori usque per regnum Portugalie contis. ♦

Terram sanctam etcetera usque quare de venerabili fratre nostro .. archiepiscopo Bracharensi etcetera usque subsidio in regno Portugalie etcetera usque incrementum. ♦

Datum ut supra.♦

In eo modo archiepiscopis etcetera usque per Daciam constitutis. ♦

Terram sanctam etcetera usque quare de uenerabili fratre nostro arusiensi episcopo etcetera usque subsidio in Dacia usque incrementum. ♦

Datum ut in prima

Oversættelse

Til ærkebiskopper, biskopper og de øvrige elskede sønner kirkernes prælater i Englands rige. Idet vi ser, at det hellige land, som Guds enbårne søn Jesus Kristus valgte til sit eget, sit fædrene gods og sin arv, hærges forfærdeligt af de forskellige hedninges vildskab, søger vi at udfinde veje og måder, hvorpå gunstigt forsvar kan nå frem til samme land ved vor hjælp. Af den grund har vi anset det for passende ved vort brev i fastsat udformning at overdrage korsets prædiken i Englands rige til hjælp for førnævnte land til vor ærværdige broder biskop Walter af Worcester, idet vi har fuld tiltro i Herren til ham, som vi mener besidder gudsfrygt og -kærlighed, og som nyttigt begavet med dydernes mangfoldige gaver har formåen og ved, når han skal ofre anstrengelser. Vi ønsker, at dette forehavende vil få fremgang i hans hænder med guddommelig nådes virksomhed så meget des mere, som det har plads i vort hjerte, og så meget des mere, som vi ved, at større trængsel truer samme land for tiden. Således beder og opfordrer vi ved at pålægge jer til syndernes forladelse, at I brændende arbejder for at bistå førnævnte biskop og de øvrige medarbejdere, som han selv måtte vælge til medarbejdere i denne sag. Haver I denne biskop - eller snarere: os i skikkelse af ham således som en os nærtstående ven - gunstigt anbefalet i Herren til forfølgelse af denne sag, således at vi bliver i stand til at anbefale jeres hengivenhed med nådesbevisningernes handlinger efter fortjeneste, og således at den guddommelige belønnings tilvækst kan nå jer. Givet i Civitavecchia den 4. dag før idus i juli i vort andet år. På samme vis til ærkebiskopperne og biskopperne og kirkernes øvrige prælater i den strålende konge af Castiliens riger. Idet vi ser, at det hellige land og så videre. Af den grund har vi anset det for passende og så videre vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Compostella og så videre frem til 'hjælp i den strålende konge af Castiliens riger' og så videre frem til 'tilvækst'. Givet som ovenfor. På samme vis til ærkebiskopperne som før lige til i Portugals greves rige. Idet vi ser, at det hellige land og så videre. Af den grund har vi anset for passende og så videre vor ærværidige broder ærkebiskoppen af Braga og så videre frem til hjælp i Portugals rige og så videre frem til tilvækst. Givet som ovenfor. På samme vis til ærkebiskopper (!) og så videre lige til 'i Danmark'. Idet vi ser, at det hellige land og så videre. Af den grund har vi anset for passende og så videre vor ærværdige broder biskoppen af Århus og så videre lige til hjælp i Danmark frem til 'tilvækst'. Givet som før.