[1304. 28. februar, tidligst].


En unævnt biskops vidisse af pave Benedikt 11.s bulle af 28. februar 1304, ved hvilken nonnerne i Sankt Augustins orden sidestilles med dominikanerbrødrene med hensyn til friheder, privilegier, m.m.

Tekst

1. En bispes viditze, att hand tilstaaer, att hand haffuer seett paffuens Benedichs bule1304. 28. februar, Ripoll, Bull. Præd. II 91; Potthast 2032 nr. 25379. Bullen er stilet til uniuersis priorissis et sororibus ordinis sancti Augustini secundum instituta et sub cura ordinis predicatorum uiuentibus , att søster vdi alle closter sancti Augustini orden icke schulle giffue thiende eller anden kongelig thønge, men att the schulle were ens och lige wdi afflad med predickebrødre. Och therhoes fattis mange paffue och bispebreffue same handel anrørendis ♦ Signeret E

2. Ennd fanndis nogenn bekiendelszer och vidiszer aff bisper och andre, att the haffde seet pauens boller etc., ware tilsammen hegtit och laa løsze i kircken.

Oversættelse

1. En vidisse af en biskop, som bevidner, at han har set pave Benedikts[A]) bulle om, at søstrene i alle augustinerordenens klostre ikke skulle yde tiende eller anden kongelig tynge, men at de skulle være ligestillet med hensyn til aflad med prædikebrødrene. Og desuden fandtes mange pave- og bispebreve om samme sag. Signeret E.

2. Yderligere fandtes nogle vidnesbyrd og vidisser af bisper og andre, at de havde set pavens buller osv., hvilke var hægtet sammen og lå løse i kirken[B].

A. Selve bullen findes trykt i Ripoll, Bullarium Predicatorum II 91 og sidestiller nonnerne i dominikanerordenen, "som lever efter Sankt Augustins regel" med ordenens munke med hensyn til privilegier, friheder og aflad. B. dvs. Agneteklostrets kirke, registraturen er fra 1575.