1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Viborg at indføre Troels Troelsen i det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, der blev ledige ved Jens' udnævnelse til biskop af Odense.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 51

Tekst

Simili modo[1] uenerabilibus fratribus archiepiscopo Lundensi et Tudensi ac Wybergensi episcopis salutem etcetera ♦ Uite at morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Trugillus Trugilli canonicus Roskildensis fidedigno fidedigno etcetera[2] ♦ Quocirca (---) seu alios canonicatum et maiorem prebendam predictos per nos ut premittitur reseruatos cum illos ut prefertur uacare contigerit uel eciam si actu ut premittitur uel alias quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona. aut per assecucionem aliorum beneficiorum ecclesiasticorum apostolica auctoritate collatorum seu resignacionem liberam alicuius illos tunc obtinent<i>s[3] per eum de illis eciam apud sedem predictam uel eciam coram notario publico et testibus sponte factam uacent eciam si tanto tempore uacauerint quod eorum collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad eandem sedem legitime deuoluta aut alias dicti canonicatus et maior prebenda disposicioni apostolice specialiter reseruati existant et persona per cuius factum[4] ultimo uacauerunt dicte sedis capellanus[5] capellanus uel alias officialis (---) succollector aut alicuius ex uenerabilibus (---) fuerit cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Trugillo auctoritate nostra (---) possessionem canonicatus et prebende maioris iuriumque (---) facientes ipsum Trugillum uel dictum procuratorem pro eo in dicta Roskildensi ecclesia ad huiusmodi maiorem prebendam in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende maioris fructibus (---) non obstantibus omnibus supradictis seu si prefatis episcopo (---) ♦ Datum ut supra[6] .

1. Simili modo] cf. nr. 51: 1401 26/3. 2. fidedigno etcetera] cf. nr. 51: 1401 26/3. 3. obtinent<i>s] obtinentes Aa. 4. factum] herefter overstreget ultimo Aa. 5. capellanus] herefter overstreget dicte sedis capellanus Aa. 6. Datum ut supra] cf. nr. 51.

Oversættelse

På lignende måde til vore ærværdige brødre ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Viborg hilsen o.s.v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Troels Troelsen, kannik i Roskilde, anbefales til os ved troværdige o.s.v.1) Derfor pålægger (---)2) anvise samme Troels med fuld kanonisk ret fornævnte kanonikat og større præbende, der af os som ovenfor omtalt er reserveret ham, når de som fornævnt er ledige, eller ligeledes, hvis de som fornævnt er ledige ved handlingen eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved, at en eller anden, der da besad dem, har opnået andre kirkelige beneficier, der er overdraget med apostolisk myndighed, eller frivilligt af egen drift har givet afkald på dem ligeledes ved fornævnte sæde eller ligeledes i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til samme sæde, eller iøvrigt nævnte kanonikat og større præbende særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og den person, ved hvis handling de sidst blev ledige, har været nævnte sædes kapellan eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste hos en af vore ærværdige brødre, (---)2) besiddelse af fornævnte kanonikat og større præbende og deres omtalte (---)2) sørge for, at denne Troels eller nævnte befuldmægtigede for ham antages til denne større præbende i nævnte kirke i Roskilde som kannik og broder efter at have anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet med nævnte fulde ret, og at der fuldt ud svares ham (---)2) oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte eller uanset, (---)2). Givet som ovenfor.