1401. 28. maj.


Anders Pedersen af Svanholm erkender, at Ove Steeg, væbner, af Ølsemagle har fravundet ham to brydegårde i Uglestrup på lovlig vis og overlader ham godset.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Andreas Petri armiger de Swanæholm eternam in domino salutem. ♦ Nouerint uniuersi. quod recognosco per presentes. uirum nobilem Awonem Steegh armigerum de Ølsiæmaglæ duas curias uillicales in Vblestorp Wolburshæret in parrochia Lyungby sitas quarum unam inhabitat quidam Olauus Nicolai cui adiacent sedecim solidi terrarum in censu. alteram uero inhabitat Boecius Iohannis cui adiacent duodecim solidi terrarum in censu cum omnibus dictarum curiarum adiacenciis nullis demptis a me legittime racione uere hereditatis sibi contingentis in eisdem secundum leges terre euixisse. quare eidem Aw[oni] dicta bona deliberato animo ab impeticione mea meorumque heredum libere dimitto per presentes. ♦ Insuper si alique littere apperte super dictis bonis Vblestorp inuente fuerint contra dictum Awonem uel heredes suos per me uel heredes meos ipsas casso penitus et adnichilo per presentes recognoscens me nullum ius habere quacumque occasione in eisdem. ♦ Insuper eidem Awoni quandam litteram appertam in qua dominus Iohannes Martiniquondam miles bone memorie cognatus ipsius Awonis obligatus erat domino Andree Petriquondam militide Alnæthorpauo meo pro centum marchis puri argenti ponderis Coloniensis pleno iure assigno. publice recognoscens ipsum Awonem michi pro dicta littera satisfecisse. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium uidelicet domini Nicolai Byllæ canonici Roskildensis Hemmingi Iohannisde Kindby et Andree Griis armigerorum presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini m° cd° primo. sabbato proximo quatuor temporum ante festum sancte trinitatis.

Oversættelse

Anders Pedersen af Svanholm til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle skal vide, at jeg med dette brev erkender, at den velbyrdige mand Ove Steeg, væbner af Ølsemagle, lovligt har fravundet mig to brydegårde i Uglestrup i Lyngby sogn i Volborg herred - på den ene af disse bor en vis Oluf Nielsen med et jordtilliggende på 16 ørtug skyldjord, på den anden bor Bo Jensen, og til den ligger der 12 ørtug skyldjord - eller alle nævnte gårdes tilliggender uden undtagelse, i medfør af sand arv, som tilkommer ham til samme i overensstemmelse med landsdelens love, derfor overlader jeg med velberåd hu ved dette brev samme Ove nævnte gods frit for krav fra mig og mine arvinger. Ydermere hvis der findes noget åbent brev angående det nævnte gods Uglestrup til skade for nævnte Ove eller hans arvinger fra min eller mine arvingers side, da kasserer jeg ganske dette og tilintetgør det med dette brev, idet jeg erkender, at jeg ikke under nogen omstændighed har nogen ret til samme. Fremdeles overgiver jeg med fuld ret samme Ove et åbent brev, hvorved hr. Jens Mortensen, fordum ridder - god ihukommelse - samme Oves frænde, havde indgået en gældsforpligtelse overfor hr. Anders Pedersen, fordum ridder af Alnarp, min bedstefader, på 100 mark rent sølv kølnsk vægt, idet jeg offentligt erkender, at samme Ove har fyldestgjort mig med hensyn til nævnte brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Niels Bille, kannik i Roskilde, Hemming Jensen af Kyndby, og Anders Griis, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 kvatember lørdag før trinitatis.