1401. 2. juni.


Biskop Peder af Roskilde og værgerne for jomfru Margrete Jensdatter indgiver hende i Roskilde sankt Clara kloster og anviser klostret en gård i Store Lyngby til hendes underhold.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia episcopus Roskildensis Hemmingus Ienssøn de Kinby Nicolaus Mandorp et Nicolaus Mandorp germani. Iohannes Griipsøn et Gødekæ Griipssøn armigeri. legittimi tutores cuiusdam honorabilis uirginis Margarete Ienssædoter salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri nos unanimi consensu deo et religioni monasterii sancte Clare Roskildis ipsam Margaretam nostram cognatam in monialem diuino cultui deputandam temporibus uite sue deuocius obtulisse pro cuius religionis ingressu predicto monasterio unam curiam suam in Lywngby maglæ sitam in Strøhæret dictam Nethrægaar dantem annuatim sex talenta annone pro pensione in qua pronunc Nicolaus Petrimæth haareth residet cum omnibus suis adiacenciis nullis exceptis assignauimus per presentes iure perpetuo possidendam condicionibus prehabitis quod fructus redditus et obuenciones inde prouenientes in usum predicte Margarete durante uita sua sine inpeticione cuiuscumque libere assignentur pro indigenciis suis supportandis. ipsa uero de medio sublata pensio curie antedicte domine abbatisse et monialibus omnibus eiusdem monasterii in usum singularum monialium distribuenda. libere cedat anuatim ♦ Insuper obligamus nos predictis monialibus sepedictam curiam appropriare et disbrigare absque reclamacione quorumcumque ♦ In cuius rei euidenciam sigilla nostra una cum sigillis honorabilium uirorum dominorum. Iohannis Awonis cantoris. Roskildensis ecclesie Nicolai Bylle et Petri Mathei canonicorum ibidem presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno domini millesimo cdi° ipso die corporis Christi.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, Hemming Jensen af Kyndby, Niels Manderup og Niels Manderup, brødre, Jens Gribsen og Gødeke Gribsen, væbnere, lovlige værger for en hæderværdig jomfru Margrete Jensdatter, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi med enstemmigt samtykke fromt har givet samme Margrete, vor slægtning, til Gud og klosterlivet i sankt Clara kloster i Roskilde for som nonne at tjene Gud al sin livstid. For hendes indtrædelse i klostret anviser vi med dette brev førnævnte kloster en hende tilhørende gård i Lyngby magle i Strø herred, kaldet Nedergård, som yder seks pund korn i afgift, hvorpå for tiden Niels Pedersen med håret bor, med alle dens tilliggender uden undtagelse at besidde med evig ret, på de vilkår, at de deraf kommende frugter, indkomster og oppebørsler uden krav fra nogensomhelst frit skal anvises førnævnte Margrete, sålænge hun lever, til brug for hende til dækning af hendes behov, men når hun er død, skal afgiften fra førnævnte gård årligt frit tilfalde førnævnte fru abbedissen og alle nonnerne i samme kloster at fordele til brug for de enkelte nonner. Ydermere forpligter vi os til at hjemle og fri førnævnte nonner oftnævnte gård uden protest fra nogen som helst. Til sikkerhed herfor er vore segl tillige med seglene tilhørende de hæderværdige mænd herrerne Jens Ovesen, kantor ved Roskilde kirke, Niels Bille og Peder Madsen, kanniker sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 på selve dagen for Kristi legems fest.