1402. 13. marts. S. Pietro i Rom


Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 15. april om et år med resten.

Tekst efter Aa:

Tekst

Uniuersis (et singulis presentes litteras inspecturis)[1] Conradus (miseracione diuina archiepiscopus Nicosiensis domini pape camerarius ) salutem (in domino) ♦ Uniuersitati (uestre notum facimus per presentes) quod reuerendus in Christo pater dominus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis pro parte partis sui communis seruicii in quo camere (apostolice sub certis penis et sentenciis ratione dicte sue ecclesie extitit efficaciter obligatus)[2] trigintaocto florenos auri de camera nobis et pro parte partis quatuor minutorum seruiciorum suorum consuetorum debitorum pro familiaribus et officialibus (dicti domini nostri pape in quibus similiter extitit obligatus)[3] duodecim similes florenos auri de camera et solidos octo monete romane clericis apostolice camere (predicte proprio eorum et aliorum familiarium et officialium dicti domini nostri pape nomine recipientibus)[4] per manus uenerabilis uiri domini Petri Ysakson canonici ecclesie Lundensis die date presencium (solui fecit realiter et cum effectu) ♦ De quibus (sic datis et solutis dictum dominum Iacobum archiepiscopum eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus absoluimus et eciam liberamus) ipsumque (ab excommunicacionis sentencia quam incurrit propter moram solucionis huiusmodi dictorum communis et quatuor minutorum seruiciorum non facte termino constituto et a reatu periurii et aliis penis et sentenciis quas propterea incurrit tenore presencium absoluimus et reddimus absolutum) secum (super irregularitate si quam propterea incurrit se diuinis officiis immiscendo non tamen in contemptum clauium misericorditer dispensantes)[5] ♦ Uerum intellecta mole grauaminum pro parte dicti reuerendi in Christo patris domini Iacobi archiepiscopi coram nobis (exposita que ipsum ad soluendum id in quo camere apostolice ac familiaribus et officialibus dicti domini nostri pape)[6] pro residuo dictorum communis et quatuor minutorum seruiciorum (remanet efficaciter obligatus reddunt uerisimiliter impotentem auctoritate nobis in hac parte concessa)[7] terminum faciende solucionis seruiciorum huiusmodi a festo resurrectionis domini nostri Ihesu Christi proxime futuro usque ad annum extunc proxime secuturum prorogamus (et de nouo assignamus eidem) ita tamen (quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto) ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri camerariatus officii iussimus appensione muniri) ♦ Datum Rome (apud sanctum Petrum sub anno domini millesimo quadringentesimo)[8] indictione decima die tertiadecima mensis martii pontificatus (sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni)[9] anno terciodecimo.

1. Uniuersis (et singulis presentes litteras inspecturis)] Uniuersis etcetera Conradus etcetera salutem etcetera Uniuersitati etcetera Aa. 2. camere (apostolice sub certis penis et sentenciis ratione dicte sue ecclesie extitit efficaciter obligatus)] camere etcetera Aa. 3. officialibus (dicti domini nostri pape in quibus similiter extitit obligatus)] officialibus etcetera Aa. 4. camere (predicte proprio eorum et aliorum familiarium et officialium dicti domini nostri pape nomine recipientibus)] camere etcetera Aa. 5. presencium (solui fecit realiter et cum effectu) ♦ De quibus (sic datis et solutis dictum dominum Iacobum archiepiscopum eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus absoluimus et eciam liberamus) ipsumque (ab excommunicacionis sentencia quam incurrit propter moram solucionis huiusmodi dictorum communis et quatuor minutorum seruiciorum non facte termino constituto et a reatu periurii et aliis penis et sentenciis quas propterea incurrit tenore presencium absoluimus et reddimus absolutum) secum (super irregularitate si quam propterea incurrit se diuinis officiis immiscendo non tamen in contemptum clauium misericorditer dispensantes)] presencium etcetera De quibus etcetera ipsumque etcetera secum etcetera Aa. 6. nobis (exposita que ipsum ad soluendum id in quo camere apostolice ac familiaribus et officialibus dicti domini nostri pape)] nobis etcetera Aa. 7. seruiciorum (remanet efficaciter obligatus reddunt uerisimiliter impotentem auctoritate nobis in hac parte concessa)] seruiciorum etcetera Aa. 8. prorogamus (et de nouo assignamus eidem) ita tamen (quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto) ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri camerariatus officii iussimus appensione muniri) ♦ Datum Rome (apud sanctum Petrum sub anno domini millesimo quadringentesimo)] prorogamus etcetera ita tamen etcetera In quorum etcetera Datum Rome etcetera Aa. 9. pontificatus (sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni)] pontificatus etcetera Aa.

Oversættelse

Konrad, af Guds barmhjertighed ærkebiskop af Nicosia, hr. pavens kammermester, hilsen i Herren til alle og enhver, der ser nærværende brev. Vi gør det bekendt ved nærværende brev for jer alle, at den ærværdige fader i Kristus, hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund ved den ærede mand, hr. Peder Isaksens, kannik i Lundekirkes, hånd på dagen for nærværende skrivelses datering har besørget følgende betalt med umiddelbar virkning: for en del af hans commune servitiums del i hvilket han var det apostoliske kammer skyldig under visse straffe og domme ud fra regnskabet for hans nævnte kirke har han betalt 38 guldfloriner til os i kammeret; for en del af de 4 sædvanlige, mindre servitiers del, i hvilke han ligeledes var skyldig for vor nævnte herre paves tjenestefolk og officialer 12 lignende floriner til kammeret og otte solidi romerske penge til det førnævnte apostoliske kammers klerke til at modtage i deres eget, i de øvrige tjeneres og i vor nævnte herre paves officialers navn. På grund af dette givne og indløste kvitterer, løser og frigør vi nævnte ærkebiskop, hr. Jakob, og hans arvinger og efterfølgere og hans nævnte kirke ved nærværende skrivelses ordlyd, og vi løser ham fra ekskommunikationens dom, som han pådrog sig på grund af forsinkelse af det omtalte servitium commune og de fire mindre servitier, der ikke var blevet indløst til den opstillede termin, og fra anklage om mened og andre straffe og domme, som han af den grund pådrog sig, og vi omhandler ham som løst, idet vi barmhjertigt dispenserer med ham angående irregularitet, som han af den grund har bevirket ved at blande sig i gudstjenesterne; dette er dog ikke sket af foragt for nøglemagten. Men da vægten af de vanskeligheder for den ærværdige fader i Kristi, hr. Jakobs, ærkebiskops, vedkommende er blevet forstået og udlagt i vores nærvær, vanskeligheder som i sandhed gør ham ude af stand til at betale det, i hvilket han er det apostoliske kammer og den nævnte hr. paves tjenere og officialer skyldig for resten af omtalte servitium commune og de 4 mindre servitier, udskyder vi på myndighed tilstået os i denne sag og anviser den samme på ny terminen for at gøre indbetaling af disse servitier fra den næstkommende Vor Herre Jesu Kristi genopstandelsfest til det næstfølgende år følgende på denne, idet dog han skal være hjemfalden til de straffe og domme, som han før bandtes af, hvis han svigter med hensyn til betalingen til den nye termin, der er opsat for ham, og vi erklærer i denne skrivelse, at han falder tilbage og bindes til denne handling. Til vidnesbyrd for dette har vi befalet, at nærværende brev besegles ved tilføjelse af vort kammermesterembedes segl. Givet i Rom ved San Pietro i det Herrens 1402nde år i den 10. indiktion på den 13. dag i måneden marts i den allerhelligste fader og herre i Kristi, vor herre, ved guddommeligt forsyn pave Bonifatius 9.s 13. år. 9.s