[1402]. 28. juni. Westminster


Kong Henrik 4. af England giver sine forhandlere Richard, biskop af Bangor, William Bourchier, ridder, Richard Derham, kongelig kapellan, og John Peraunt, væbner, fuldmagt til at forhandle på sine vegne med dronning Margrete af Danmark, Norge og Sverige, Erik 7. af Pommern og Katrine vedrørende ægteskab mellem kong Erik og Filippa, datter af Henrik 4., og mellem Henrik, prins af Wales, og Katrine.

Tekst efter Aa

Tekst

Rex omnibus ad quos (presentes littere peruenerint)[1] salutem ♦ Plasmator hominum ipse deus matrimonii pia consideracione prospiciens primo dominancium legem dedit qua et eius frueretur bonis et spem continuaret in posteris adiutorii sibi dati libera gaudens coniunccione sub sincere dileccionis ac anime et corporis unitate ex cuius legalis coniunccionis federe plerumque prouenit deo grata sobolis procreacio linealis successio consanguineorum hincinde laudabilis alligancia amoris soliditas in dilectis et discordantibus uia pacis ♦ Nos igitur attendentes quod serenissimus princeps carissimus[2] consanguineus noster Ericus dei gracia rex Dacie Swecie et Norwegie et dux Pomeranie prout nobis ex parte sua iam pridem extitit intimatum cum carissima filia nostra Philippa secundogenita licet nondum annos pubertatis attingat coniugali uinculo sociari desiderat necnon ut inter regna predicta et regnum nostrum Anglie huiusmodi affinitatis intuitu maior et firmior amoris integritas imposterum ualeat conseruari per quosdam nuncios hactenus destinatos hincinde super premissis certi sunt modi tractatus affectuosissime prelocuti et nedum super hiis uerum eciam super matrimonio inter primogenitum nostrum carissimum Henricumprincipem Wallie ducem Aquitannie Lancastrie et Cornubie et comitem Cestrie et preclarissimam dominam consanguineam nostram carissimam dominam Katerinam sororem legitimam domini Erici regis predicti diuina mediante gracia contrahendo sperantes quoque in illo per quem omnia bona succedunt per huiusmodi tam placabilia tamque accepta negocia si fine prospero concludantur salutem et prosperitatem regnis eisdem bonumque permaximum toti christianitati debere futuris temporibus prouenire et ob hoc quantum in nobis est affectuosas in hiis operum efficacias impendere cupientes de fidelitate legalitate et prudencia et circumspeccione uenerabilis patris Ricardi Bangorensis episcopi dilecti et fidelis militis nostri Willelmi Bourghchier ac dilecti capellani nostri Ricardi Dereham in sacra theologia licenciati et Iohannis Peraunt seruientis nostri ad arma plene confisi ad tractandum loco uice et nomine nostris pro nobis et predictis Henrico et Philippa liberis nostris predictis cum serenissima domina nostraque consanguinea dilectissima Isabella[3] Dacie Swecie Norwegieque regina necnon et prefatis Erico rege et Katerina sorore sua seu seu eorum[4] aut alterius eorum in hac parte plenam potestatem habentibus ipsorum nomine et cuiuslibet eorundem de et super sponsalibus seu matrimoniis et copulis coniugalibus inter predictos Ericum regem et Philippam secundogenitam nostram. et dictos Henricum filium nostrum et Katerinam sororem ipsius regis Erici et ad contrahendum et perficiendum huiusmodi sponsalia et matrimonia predicto procuratorio nomine eciam de expresso consensu dictorum liberorum nostrorum coram nobis tunc presencium necnon ad concordandum et concludendum cum regina Erico rege et Katerina prefatis seu eorum commissariis procuratoribus aut deputatis sufficiens mandatum et potestatem ad hoc ut prefertur habentibus de et super summa dotis dotaliciorum ac donacionis propter nupcias necnon de arris et sponsaliciis largitatibus et ceteris in hac parte constituendis eorumque qualitate et quantitate ac eciam de terminis modis et locis solucionum et satisfaccionum de eisdem quorumque expensis et sub qua forma debebunt singule personarum illarum hincinde transmitti tractata eciam et concordata super omnibus et singulis premissis quatenus nos et dictos liberos nostros tangit omni securitate legitima et honesta nostro et eorum nominibus eciam fidei sacramento firmandum et uallandum consimilemque securitatem ex altera parte petendum stipulandum et recipiendum iurandumque in animam nostram quod contractus huiusmodi ratos habebimus nec potestatem presentem dictis procuratoribus nostris reuocabimus uel aliquid faciemus aut fieri procurabimus per quod contractus huiusmodi seu eorum debita consummacio in casu quo sic ut premittitur concludi contigerit quomodolibet poterint impediri ac eciam ad petendum securitatem debitam et sufficientem a parentibus et amicis dictorum Erici et Katerine quod nec ipsi nec aliquis eorundem a contractibus huiusmodi discedent aut uariabunt ac similem securitatem ex parte nostra et quatenus ad nos attinet faciendum et prestandum ac preterea ad tractandum paciscendum et concordandum super quibuscumque amiciciis alliganciis ligis ac mutuis auxiliis inter prefatum regem Ericum ac successores suos ac regna sua predicta pro se terris dominiis et subditis eorundem ex parte una et nos et successores nostros et regnum nostrum predictum pro nobis terris dominiis et subditis nostris ex altera parte mutuo ineundis et prestandis ac de modo forma quantitate et qualitate huiusmodi auxilii subuencionis aut subsidii hincinde tempore necessitatis[5] mutuo ministrandorum et communicacionibus inter subditos hinc et inde tam in mercimoniis quam aliis licitis secure et fraternaliter faciendis ac omnia alia et singula facienda et excercenda que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna et que nos aut prefati Henricus et Philippa liberi nostri facere possemus seu aliquis nostrum facere posset si in premissis personaliter interessemus aut interesset eciam. si mandatum magis exigant speciale predictos episcopum Willelmum Ricardum et Iohannem ipsos uidelicet quatuor tres et duos eorum nostros ueros legitimos et indubitatos procuratores actores factores negociorum gestores commissarios deputatos et nuncios speciales. facimus ordinamus et constituimus per presentes promittentes in uerbo regio nos ratum gratum et firmum perpetuo habituros quicquid per dictos procuratores commissarios et deputatos nostros aut tres[6] aut duos eorum acta gesta conuenta concordata promissa firmata et procurata fuerint in premissis et quolibet premissorum ac contra ea seu earum aliqua non uenire nec in eis uariare sub ypotheca et obligacione omnium bonorum nostrorum presencium et futurorum ♦ In quorum omnium et singulorum testimonium atque fidem has litteras nostras patentes fieri fecimus et sigilli nostri magni appensione muniri ♦ Datum in palacio nostro Westmonasterii xxviii die mensis junii anno domini millesimo quadringentesimo <secundo>[7] et regni regis tercio. per ipsum regem et consilium.

1. quos (presentes littere peruenerint)] quos etcetera Aa, udfyldt efter Dipl. Dan. 3. rk. V II. nr. 11. 2. carissimus] tilf. o.l. Aa. 3. Isabella] fejl for Margareta Aa. 4. seu eorum] tilf. o.l. Aa. 5. tempore necessitatis] tilf. o.l. Aa. 6. aut tres] tilf. o.l. Aa. 7. <secundo>] mgl. Aa.

Oversættelse

Kongen til alle som ser dette brev med hilsen. Menneskets skaber, Gud selv, gav, i from omhu for ægteskabet, loven til skabningens første herre, i kraft af hvilken han både nød Hans goder og knyttede håbet til efterkommerne, idet han glædede sig over den frie forbindelse med den ham givne medhjælp, med hvem han var forenet i kærlighed, sjæl og legeme; af hvilket rette ægteskabs forbund, der, ved Guds hjælp, ofte kom børneavl, efterslægt, og herpå de beslægtedes rosværdige forbindelse, kærlighedens fasthed i de kære, og en fredens vej for de stridende. Idet vi betænker, at den ophøjede fyrste, vor meget kære slægtning Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge og hertug af Pommern, således som det nu for nylig blev meddelt os fra hans side, ønsker at blive forenet i ægteskabets bånd med vor meget kære yngste datter Filippa, skønt hun endnu ikke er giftefærdig; og tillige at de meget oprigtigt forudtalte traktatformer er blevet bekræftet ved de fra begge sider sider hidtil beskikkede udsendinge vedrørende de føromtalte ting, for at en fast og stor kærlighed mellem de førnævnte riger og vort rige England fremover kan bevares uformindsket ved et sådant svogerskab; og ikke blot om disse ting, men også om, ved Guds nåde, at indgå ægteskab mellem vor førstefødte meget kære Henrik, prins af Wales, hertug af Aquitanien, Lancaster og Cornwall og greve af Chester og den meget fremragende frue, vor meget kære slægtning fru Katrine, ægtefødt søster til førnævnte konge, hr. Erik, idet vi sætter vort håb til Ham, fra hvem alle gode ting udgår, ved behagelige og acceptable affærer af denne art, som, hvis de afsluttes med et gunstigt resultat, i fremtiden bør være disse riger til vel og fremgang og hele kristenheden til allerstørste gavn, og formedelst dette, forsåvidt det står i vor magt, idet vi ønsker at anvende oprigtige virkemidler i disse ting, i fuld tillid til troskaben, retmæssigheden, klogskaben og omsigten hos den ærværdige fader Richard, biskop af Bangor, vor kære og tro ridder William Bourchier, og vor kære kapellan Richard Derham, licentiat i teologi, og John Peraunt, vor serjeant-at-arms, gør, udnævner og indsætter vi ved nærværende brev den førnævnte biskop, William, Richard og John - d.v.s. dem alle fire eller tre eller to af dem - til vore sande, legitime og ubetvivlelige prokuratorer, forhandlere, faktorer, forretningsførere, kommisærer, deputerede og særlige udsendinge til at forhandle i vort sted og i vort navn for os og førnævnte Henrik og Filippa, vore førnævnte børn, med den ophøjede frue og vor meget kære slægtning Isabella2, dronning af Danmark, Sverige og Norge og tillige med føromtalte kong Erik og Katrine, hans søster, eller med deres eller nogle andre af deres befuldmægtigede i denne sag, i deres navn - og enhver af dem - om og angående trolovelser eller ægteskaber og ægteskabelige forbindelser mellem førnævnte kong Erik og vor yngste (datter) Filippa og vor nævnte søn Henrik og Katrine, samme kong Eriks søster, og til at indgå og fuldføre trolovelser og ægteskaber af denne art, i kraft af førnævnte fuldmagt og tillige af vore nævnte børns i vort nærvær udtalte samtykke. (Vi udnævner og indsætter dem) tillige at forhandle og indgå aftale med føromtalte dronning, kong Erik og Katrine, eller deres kommisærer, prokuratorer eller deputerede med tilstrækkeligt mandat til dette, som før er sagt, om og angående medgiften, brudens særeje og brudgommens gave til bruden, og tillige at fastsætte brudepriserne og pengeuddelingerne i anledning af brylluppet og andre ting vedrørende dette, og deres art og omfang, og om tidspunkter, måder og steder for betaling og godtgørelse af samme udgifter af enhver art, og under hvilken form hver enkelt person på hver side bør udveksles; og, når der er forhandlet og aftalt om alt og hvert af det førnævnte, for så vidt det vedrører os og vore nævnte børn, at styrke og befæste dette med al legitim og ærefuld sikkerhed i vort og deres navn og tillige ved troens sakramente, og fra den anden side udbede sig, lade sig love og modtage en lignende sikkerhed og at aflægge ed på vor sjæl(s frelse) på, at vi vil stadfæste disse kontrakter, og at vi ikke vil tilbagekalde denne fuldmagt til vore nævnte prokuratorer eller gøre noget eller søge noget gjort, ved hvilket disse kontrakter eller deres rette opfyldelse i tilfælde af, at, som det siges, de bliver indgået, på nogen måde kan besværes; og ligeledes at udbede sig den rette og tilstrækkelige sikkerhed af forældre og venner til nævnte Erik og Katrine for, at hverken de eller nogle af dem afviger fra eller ændrer ved disse kontrakter; og at give og yde den samme sikkerhed for vor part og for så vidt det vedrører os. (Vi udnævner og indsætter dem) også til i øvrigt at forhandle, træffe aftale og komme overens vedrørende enhver form for venskaber, alliancer, ligaer og gensidige hjælpeforanstaltninger mellem føromtalte kong Erik og hans efterfølgere, og hans føromtalte riger, for dem selv og deres lande, herredømmer og undergivne på den ene side, og os og vore efterkommere og vort førnævnte rige, for os, vore lande, herredømmer og undergivne på den anden side, som gensidigt skal indgåes og opretholdes, og om måden, formen omfanget og arten af disse hjælpeforanstaltninger, understøttelser eller subsidier, som begge parter gensidigt skal yde når behov gøres, og vedrørende forbindelserne mellem de undergivne på begge sider, såvel i handel som i andre lovlige gøremål, som skal ske i sikkerhed og broderskab, og til at gøre og udøve alt og hvert i de førnævnte ting og hvad der desangående vil vise sig nødvendigt eller på nogensomhelst måde belejligt, og som vi, eller vore børn føromtalte Henrik og Filippa, eller nogen anden af vore kunne gøre, hvis vi eller vedkommende var personligt interesserede i de førnævnte ting, skønt de mere ville kræve et særligt pålæg, idet vi med vort kongelige ord lover at holde for gyldigt, godkende og stadfæste alt, som af vore førnævnte prokuratorer, kommisærer og deputerede - eller tre eller to af dem - bliver handlet gjort, indgået, forhandlet, lovet bekræftet og skaffet tilveje vedrørende de førnævnte ting - og enhver af de førnævnte ting - og ikke at gå imod dem eller nogen af dem, eller at ændre i dem, idet vi sætter alt vort nuværende og kommende gods som pant og sikkerhed herfor. Til vidnesbyrd og tro om alt og hvert af dette har vi ladet dette brev udstede og bestyrke ved vedhængelse af vort store segl. Givet i vort palads i Westminster 28. juni i det Herrens år 1400, vort 3. regeringsår. Ved kongen selv og rådet.