1402. 28. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9., der tidligere havde forflyttet biskop Peter af Strängnäs til Gardar og udnævnte Niels Jakobsen, ærkedegn i Tribsees, til biskop, erklærer denne forflyttelse for ugyldig, da den er sket med biskoppens vilje, og Gardar ikke er ledigt.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifacius etcetera ad futuram rei memoriam ♦ Apostolice sedis prouidencia circumspecta dubia que ex gestis siue actis per sedem eandem interdum insurgunt libenter delucidat et declarat ut exinde dispendia litium inter personas ecclesiasticas ualeant euitari ♦ Nuper siquidem ecclesia Gardensi pastoris solacio destituta nos ex certis causis minus ueraciter nobis expositis uenerabilem fratrem nostrum Petrum episcopum Strenginensem a uinculo quo Strenginensi ecclesie cui tunc preerat tenebatur absoluentes ipsum ad dictam Gardensem ecclesiam[1] ecclesiam duximus auctoritate apostolica transferendum et subsequenter eidem Strenginensi ecclesie tamquam per huiusmodi translacionem uacanti de persona dilecti filii Nicolai Iacobi archidiaconi Trabecensis in ecclesia Swerinensi eadem auctoritate de fratrum nostrorum consilio prouidimus ipsumque illi preficimus in episcopum et pastorem prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur ♦ Cum autem sicut postmodum a fidedignis relatibus nobis innotuit prefatus Petrus episcopus qui tempore translacionis huiusmodi a Romana curia absens erat translacionem eandem ratam non habuerit siue gratam nec ad ecclesiam Gardensem predictam cum tunc non uacaret transire possit seu intendat nostreque intencionis non extiterit neque sit ipsum Petrum episcopum a dicta ecclesia Strenginensi ad Gardensem ecclesiam prefatam transferre inuitum nos ad huiusmodi nostre intencionis euidenciam clariorem prouidere uolentes auctoritate apostolica tenore presencium ex certa sciencia declaramus nostre intencionis non fuisse nec esse prefatum Petrum episcopum a dicta Strenginensi ecclesia ad eandem ecclesiam Gardensem cum ut premittitur non uacaret uoluisse seu uelle transferre inuitum ac predictas absolucionem et translacionem ipso Petro episcopo ratas non habente absolucionem et translacionem easdem hac uice nullam habuisse uel habere roboris firmitatem ipsamque Strenginensem ecclesiam propter absolucionem et translacionem predictas nullatenus uacauisse prefatumque Petrum episcopum curam regimen et administracionem eiusdem Strenginensis ecclesie in spiritualibus et temporalibus proinde gerere et excercere libere posse et debere ac si absolucio et translacio predicte a nobis minime emanassent ♦ Et insuper prout est irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter attemptatum forsan est hactenus uel contigerit imposterum attemptari ♦ Nulli ergo etcetera nostre declaracionis et constitucionis infringere etcetera Si quis autem etcetera[2] etcetera nostre declaracionis et constitucionis infringere etcetera ♦ Si quis autem etcetera ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas augusti anno terciodecimo.

1. Gardensem ecclesiam] ecclesiam Gardensem med omflytnings tegn Aa. 2. Nulli ergo etcetera nostre declaracionis et constitucionis infringere etcetera Si quis autem etcetera] angående disse formler se f.eks. nr. 50 el. 63.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til evig erindring om sagen. Det apostoliske sædes omsigtfulde forsyn oplyser og belyser gerne de tvivlstilfælde, som undertiden rejser sig som følge af samme sædes gerninger og handlinger, for at man derved kan undgå tabgivende stridigheder mellem kirkelige personer. Da kirken i Gardar jo for nylig var berøvet sin hyrdes trøst, løste vi af visse grunde, der mindre sandfærdigt var forklaret for os, vor ærværdige broder biskop Peter af Strängnäs, som han da forestod, og lod ham med apostolisk myndighed forflytte til nævnte kirke i Gardar og beklædte derefter samme kirke i Strängnäs som ledig ved denne forflyttelse med vor elskede søn Niels Jakobsen, ærkedegn i Tribsees i kirken i Schwerin, med samme myndighed på vore brødres råd og satte ham i spidsen for den som biskop og hyrde, således som det fuldstændigt indeholdes i vort herom affattede brev. Men da, således som vi senere har fået kendskab til ved troværdige indberetninger, fornævnte biskop Peter, som på tidspunktet for denne forflyttelse var fraværende fra den romerske kurie, ikke har anerkendt eller godkendt samme forflyttelse og ikke kan eller agter at begive sig til fornævnte kirke i Gardar, da den ikke var ledig dengang, og det ikke har været eller er vor hensigt at forflytte denne biskop Peder fra nævnte kirke i Strängnäs til fornævnte kirke i Gardar mod hans vilje, og da vi ønsker at råde bod til klart bevis for denne vor hensigt, erklærer vi med apostolisk myndighed med dette brevs ordlyd ifølge sikker viden at det ikke har været eller er vor hensigt at have villet eller ville forflytte fornævnte biskop Peter fra nævnte kirke i Strängnäs til samme kirke i Gardar, da den som fornævnt ikke var ledig, mod hans vilje, og at samme fornævnte frigørelse og forflyttelse ikke denne gang har haft eller har nogen styrke eller fasthed, og at denne kirke i Strängnäs på ingen måde har været ledig på grund af fornævnte frigørelse og forflyttelse, og at fornævnte biskop Peter frit kan og skal fremsynet udføre og udøve omsorgen for, styret og forvaltning af samme kirke i Strängnäs i åndelige og timelige forhold, som om fornævnte frigørelse og forflyttelse slet ikke var udgået fra os. Og vi erklærer det desuden ugyldigt og magtesløst, hvad det også er i sig selv, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom hidtil måtte have forsøgt eller i fremtiden skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Intet menneske o. s. v. 2) dette vort erklærings- og bestemmelsesbrev o. s. v.2) Men hvis nogen o. s. v. 2) Givet ved S. Pietro i Rom den 28. juli i vort (pontifikats) trettende år.