1402. 21. november. Helsingborg


Hertug Barnim 6. af Stettin slutter på egne og sin broder hertug Vartislav 7.s vegne forbund med kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete.

Tekst efter Aa

Tekst

Wy Barnym van godis gnaden hertoghe to Stettin vnde v{oo}rste to Růyen bekennen vnde betůghen øpenbare an dessem breue dat wy na rade vnde vulbort vnser tr{uv}wen ratgheuen vmme gh{uv}der endracht vnde dorch sundergher leue vnde vruntschop willen de de durchlůchtegh vorste vnde here here Erick to Dennemarken Sweden vnde Norweghen k{oe}nynghe vnze leue gnedighe here vnde veddere vnde de d{uv}rchl{uv}chteghe v{ov}rstinne vnde vr{ov}we vrowe Margharete k{oe}ninghinne to Dennemarken vnze leue gnedighe vr{oe}we vnde møddere to vns vnde to vnsem brodere hebben zo syn wydes to rade wordene dat wy vorbenomeden heren Barnym vnde vnse broder Wartislaff alle dyngh sch{oe}len vnde willen na ereme rade holden vnde wy sch{oe}len vnde willen nenerleye krigh beghinnen edder doen bynnen landes edder b{uv}ten landes to lande edder to watere sunder id en sche na vnses vorbenomede heren des k{oe}nighes vnde vnser vrowen rade vnde v{uv}lbort vnde se sch{oe}len likes vnde rechtes alle tiid ouer vns vnde øuer vnsere broder mechtich wezen vnde wor se vns nicht likes edder rechtes be helpen k{oe}nen dar scholen ze by vnser hůlpe vnde rade blyuen ♦ Vortmer de hůldinghe vnde de eede de wy vnde vnse broder vnsem heren deme k{oe}nighen vnde den riken d{ae}n hebben de sch{øe}len by vuller macht blyuen vnde de breue de wy vnde vnse br{oe}der vnde vnse olderen vnde vnse vør varen deme k{oe}nighen vnde synen ølderen vnde synen vør varen vnde den rikenDennemarkenSweden vnde Norweghen gheuen hebben de sch{oe}len hiir mede nicht ghekrencket wezen ♦ Vortmer alle desse vorscreuen st{uv}cke vnde articule vnde en eslick by sick schal vnse broder hertogh Wartislaf deme vorscreuen vnsem here deme k{oe}nighen vnde vnser gnedighen vrowen halden in aller mate alze vorscreuen is vnde schal en dat bebreuen vnde bezeghelen twisschen hiir vnde paschen de nu neghest to k{oe}mende is dat he dat alzo holde vnde d{oe}. in aller mate alze vorscreuen steyt ♦ Alle desse vorscreuen st{uv}cke vnde articule stede vnde vast to holdende l{oe}ue wy Barnym vor vns vnde vor vnzen br{oe}der hertoghe Warsleue deme vorbenomede heren vnde vrowen an ghuden tr{uv}wen sunder ienegherleye argh edder hulperede vnde wy Barnym hebben des to gr{oe}tter vor waringh vor vns vnde vor vnsen br{oe}der hertogh Warsleue vnze inghezeghel mit witscop vnde gh{uv}den willen vor dessen breff ghehenghet laten t{ue}ghe alle desser vorscreuen dingh syn vnze leuen ghetrůwen ratgheuen hiir an vnde ouer ghewezen alze her Wedeghe Buggenhaghenvnser marschalkher Clawesvan Vitzen vndeher Roleff Nyenkerkenriddereher Curd Bonoweærchidiakento Tribuzesher Wulff Wulflamborghermestervnser stad to deme Sunde Vickevan Vitzen vndeWerner Gnewecoweknapenher Iohanvan Zoestvnse houescriuer vnde vele mere de louen vnde ere werdhich syn ♦ Ghegheuen to Helsingborgh na godes bort verteynhundert iar dar na an deme anderen iare in sunte Cecilien auende der hilghen iuncvrowen.

Oversættelse

Vi Barnim, af Guds nåde hertug af Stettin og fyrste af Rügen, erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at vi efter råd og med samtykke af vore tro rådgivere på grund af god enighed og særlig kærlighed og venskab, som den højeste fyrste og herre hr. Erik, konge af Danmark, Sverige og Norge vor kære nådige herre og fætter, og den høje fyrstinde og frue, fru Margrete dronning af Danmark, vor kære nådige frue og moder, har til os og til vores broder, så er vi blevet enige om, at vi førnævnte hr. Barnim og vor broder Vartislav skal og vil overholde alle ting efter deres råd, og vi skal og vil ikke begynde eller føre nogen krig inden for landet eller udenfor, til lands eller til vands, med mindre det sker efter vor førnævnte herres kongens og vor frues råd og samtykke, og de skal ligelig og rettelig have magt over os og over vores broder, og hvor de ikke ligelig og rettelig kan hjælpe os, der skal de følge vores hjælp og råd. Fremdeles hyldningen og eden, som vi og vores broder har aflagt over for vor herre kongen og rigerne, den skal blive ved fuld gyldighed, og de breve, som vi og vores broder og vore forældre og vore forfædre har givet kongen og hans forældre og hans forfædre og rigerne Danmark, Sverige og Norge, de skal ikke blive krænket herved. Fremdeles alle disse førnævnte punkter og artikler og enhver af dem for sig skal vor broder, hertug Vartislav, holde over for den førnævnte vor herre kongen og vor nådige frue på alle måder, som det er skrevet ovenfor, og han skal give dem brev derpå og besegle det mellem nu og næstfølgende påske, at han således overholder og gør det på alle måder, som står skrevet ovenfor. At holde alle disse førnævnte punkter og artikler stadigt og fast lover vi Barnim for os og for vor broder hertug Vartislav, den førnævnte herre og frue, i god tro uden nogen svig eller udflugter, og vi Barnim har til stor sikkerhed for os og for vor broder hertug Vartislav med viden og god vilje ladet vort segl hænge på dette brev. Som vidner på alle disse førnævnte sager er her til stede vore kære trofaste rådgivere hr. Wedege Buggenhagen, vor marskal, hr. Klaus v. Vitzen og hr. Rolef Nienkerke, riddere, hr. Konrad Bonow ærkediakon i Tribsees, hr. Wulf Wulflam borgmester i vor stad Stralsund, Fikke v. Vitzen og Werner Gnewekow, væbnere, hr. Johan v. Soest, vor hofskriver og mange flere som lover og er ligeværdige med dem. Givet i Helsingborg efter Guds fødsel 1400 år derefter i det andet år på den hellige jomfru Sankt Cæcile aften.