[1403]. 19. januar.


Ærkebiskop Nicolaus af Gnesen besvarer et brev af rådmændene i Thorn og erklærer, at han på grund af den polske konges sygdom og ankomsten af udsendinge fra dronningen af Danmark, kongen af Ungarn og markgrev Jodocus af Mähren i anledning af dronning Annas kroning ikke har været i stand til at bringe sit gældsforhold til Johan Baracz, rådmand i Thorn, til afslutning.

Tekst efter A

Tekst

Sagaces uiri amici nostri sincere dilecti/ ♦ Litteras uestre sagacitatis nuperrime nobis in loco date presencium presentatas pleno suscepimus intellectu in quibus nobis scribit uestra sagacitas/ quod Iohanni Baracz uestri consulatus socio/ pecunias in quibus eidem obligamur/ soluere curaremus ♦ Fatemur et non negamus/ nos eidem Iohanni Baraz in certa pecuniarum summa esse obligatos sed sicud alias multis uicibus amicicie uestre scripsisse meminimus/ ita et nunc/ quod restat aliquid inter nos/ et ipsum Iohannem tempore contractus facti interiectum/ pro quo secum/ uel personaliter aut per certos procuratores nostros/ quantocius facultas temporis affuerit/ coram domino magistro ordinis uel coram aliis probis hominibus uolumus pertractare/ ad quod faciendum specialiter/ libenter uersus illas partes inferiores descendissemus/ sed debilitas/ qua serenissimus princeps dominus noster rex nuperrime detinebatur/ nos ab huiusmodi proposito renuit et retraxit ♦ Demumque post ipsius domini regis nostri desideratam cunctis eius fidelibus conualescenciam/ aduentus diuersorum ambasiatorum ad ipsum dominum nostrum regem/ scilicet ex parte regine Dacie / ex parte regis Hungarie / et ex parte Iodoci marchionis Morauie / et dominorum consilii regni Boemie/ in qua ambasiata dominus patriarcha supremus consiliarius ipsius regni Boemie/ uadit/ et ultimate coronacio gloriose principis domine Anne regine nostre ad carnispriuium proximum celebranda domino propicio/ nos non siuerunt nec sinent nostrum predictum[1] uisitandi illas partes propositum/ perducere debitum ad effectum/ uerumtamen quadragesimali proxime uenturo tempore/ intendimus ob certas causae et opportunitates aliquas prefatum dominum magistrum personaliter uisitare/ ♦ Tunc itaque uocato eodem Iohanne Baracz ad ipsius domini magistri. audienciam/ quitquid de iure sibi facere tenebimur/ sicut et omnibus aliis facere consweuimus prosperante domino faciemus/ ♦ In eo tamen ab ipso Iohanne Baracz. nobis preiudicium irrogari congnoscimus/ quod nos litteris ipsius domini magistri et uestris moneri ordinat et procurat/ cum tamen monicionibus huiusmodi nos sibi non meminimus subdidisse/ et si nos per amplius moneri procurauerit/ habemus tantum de papiro et incausto/ quod pro uerbis uerba rescribere/ et pro iniuriis iniurias poterimus repensare/ ♦ Datum Mircow feria sexta in uigilia sanctorum Fabiani et Sebastiani martirum beatorum\

Nicolaus dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus.

1. predictum] herefter overstreget uisitas A.

Oversættelse

Skarpsindige mænd, vore oprigtigt kære venner. Vi har under fuld forståelse modtaget et brev fra Eder, skarpsindige mænd, der for nylig er overgivet os på stedet for dette brevs givelse, i hvilket I, skarpsindige mænd, skriver til os, at vi skulle sørge for at betale Johan Baracz, Eders fælle i rådet, de penge, som vi skylder samme. Vi tilstår og nægter ikke, at vi skylder samme Johan Baracz en vis sum penge, men således som vi husker, at vi iøvrigt mange gange har skrevet til Eder, venner, således også nu, at der henstår noget, der er indskudt mellem os og denne Johan på tidspunktet for den indgåede aftale, angående hvilket vi vil forhandle med ham enten personligt eller ved vore visse befuldmægtigede, så hurtigt lejlighed og tidspunkt er inde, i nærværelse af den herre højmesteren for den tyske orden eller i nærværelse af andre retskafne mænd. For særligt at foretage dette, ville vi gerne være rejst til de nedre lande, men den svaghed, som den høje fyrste, vor herre kongen, for nylig led af, har hindret og afholdt os fra dette forehavende. Og endelig efter denne vor herre konges for alle hans trofaste forønskede helbredelse har ankomsten af udsendinge til denne vor herre konge, nemlig på dronningen af Danmarks vegne, på kongen af Ungarns vegne og på markgrev Jodocus af Mähren og de herrer i Böhmens riges råds vegne, i hvilken sendefærd den herre patriarken, dette rige Böhmens øverste råd deltager, og sidst kroningen af den strålende fyrstinde fru Anna, vor dronning, der ved Guds nåde skal forrettes til næste fastelavn, ikke tilladt og vil ikke tillade os med tilbørlig virkning at gennemføre vort fornævnte forehavende at besøge de lande, men dog agter vi førstkommende fastetid af visse grunde og en gunstig lejlighed personligt at besøge fornævnte herre højmester. Når derfor samme Johan Baracz da er kaldt til denne herre højmester personlig, vil vi med Guds bistand gøre alt, hvad vi skal gøre for ham i henseende til retten, således som vi også plejer over for alle andre. Vi ved dog i denne anledning, at der påføres os skade af denne Johan Baracz, fordi han bestemmer og sørger for, at vi påmindes med breve fra denne herre højmester og Eder, skønt vi dog ikke husker, at vi af hensyn til ham har underkastet os disse påmindelser, og hvis han sørger for, at vi yderligere påmindes, har vi så meget papir og blæk, at vi kan besvare ord med ord og gengælde uret med uret. Givet i Pircow fredag dagen før de hellige martyrer Fabian og Sebastians dag.

Nicolaus, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Gnesen