1403. 1. marts. Rom


Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til Peder og Povls dag om et år med resten.

Tekst efter Aa

Tekst

Henricus (miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis sacri collegii reuerendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalibus camerarius uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino ♦ Uniuersitati uestre notum facimus)[1] quod reuerendus pater dominus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis pro parte partis sui communis seruicii (in quo camere collegii dictorum dominorum cardinalium sub certis penis et sentenciis racione dicte sue ecclesie Lundensis existit efficaciter obligatus)[2] quadragintaunum florenos auri de camera solidos triginta <tres>[3] et denarios quatuor nobis et pro parte partis unius eciam sui minuti seruicii eciam tres similes florenos solidos sexdecim et denarios octo die date presencium per manus uenerabilis domini Nicolai Twoniscanonici Lundensis tempore debito solui fecit (realiter et cum effectu)[4] (realiter et cum effectu) ♦ De quibus (sic datis sic solutis dictum reuerendum patrem dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus et etiam liberamus) ♦ Uerum (intellecta mole grauaminum pro parte dicti reuerendi patris domini Iacobi archiepiscopi coram nobis exposito que ipsum ad soluendum id in quo camere ac familiaribus et officialibus dicti collegii pro residuo dicti communis et unius minuti seruitiorum remanet efficaciter obligatus reddunt uerisimiliter impotentem auctoritate dicti collegii et nobis in hac parte concessa) terminum (faciende solucionis residui dictorum communis et unius minuti seruitiorum)[5] usque ad festum beatorum Petri et Pauli apostolorum proxime futurum usque ad annum extunc proxime secuturum prorogamus (et de nouo assignamus eidem) ita tamen (quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto) ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri cardinalatus iussimus appensione muniri)[6] ♦ Datum (Rome etcetera sub anno domini m°cccc° tercio)[7] die prima mensis marcii anno xiiii.

1. Henricus (miseracione diuina sancte Anastasie presbiter cardinalis sacri collegii reuerendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalibus camerarius uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino ♦ Uniuersitati uestre notum facimus)] Henricus etcetera Aa. 2. seruicii (in quo camere collegii dictorum dominorum cardinalium sub certis penis et sentenciis racione dicte sue ecclesie Lundensis existit efficaciter obligatus)] seruicii etcetera Aa. 3. <tres>] mgl. Aa, men cf. nr. 32. 4. fecit (realiter et cum effectu)] fecit etcetera Aa. 5. De quibus (sic datis sic solutis dictum reuerendum patrem dominum Iacobum archiepiscopum Lundensem eiusque heredes et successores et dictam suam ecclesiam tenore presencium quitamus et etiam liberamus) ♦ Uerum (intellecta mole grauaminum pro parte dicti reuerendi patris domini Iacobi archiepiscopi coram nobis exposito que ipsum ad soluendum id in quo camere ac familiaribus et officialibus dicti collegii pro residuo dicti communis et unius minuti seruitiorum remanet efficaciter obligatus reddunt uerisimiliter impotentem auctoritate dicti collegii et nobis in hac parte concessa) terminum (faciende solucionis residui dictorum communis et unius minuti seruitiorum)] De quibus etcetera Uerum etcetera terminum etcetera Aa. 6. prorogamus (et de nouo assignamus eidem) ita tamen (quod si in solucione huiusmodi defecerit in termino de nouo sibi constituto penis et sentenciis quibus ante ligabatur sit astrictus et eum in hiis scriptis declaramus astringi et relabi ipso facto) ♦ In quorum (testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri cardinalatus iussimus appensione muniri)] prorogamus etcetera ita tamen etcetera In quorum etcetera Aa. 7. Datum (Rome etcetera sub anno domini m°cccc° tercio)] Datum ut supra Aa. .

Oversættelse

Henrik, af Guds miskundhed kardinalpræst af sankt Anastasia, kammermester for det hellige kollegium af de ærværdige fædre i Kristus de herrer kardinaler i den romerske kirke, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for Eder alle, at den ærværdige Fader hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, dags dato ved hr. Niels Tuesen, kannik i Lund, i tilbørlig tid virkeligt og virkningsfuldt har ladet indbetale 41 kammerfloriner i guld 33 skilling og 4 penning til os som en del af sit servitium commune, som han virkeligt på grund af sin kirke i Lund skyldte kammeret for kollegiet af de nævnte herrer kardinaler under visse straffe og domme, og at han som en del af sit ene servitium minutum ligeledes har ladet indbetale ligeledes tre lignende floriner 16 skilling og 8 penning. Vi kvitterer og frigør med dette brev ligeledes nævnte ærværdige fader hr. Jakob, ærkebiskop af Lund, og hans arvinger og efterfølgere og hans nævnte kirke for de således givne, således indbetalte beløb. Men da vi - efter hvad der på nævnte ærværdige fader hr. ærkebiskop Jakobs vegne er blevet os forklaret - indser, at alvorlige tynger sandsynligvis gør ham ude af stand til at betale det, som han virkningsfuldt stadig skylder nævnte kollegiums kammer og husstand og tjenerskab som rest af nævnte servitium commune og det ene servitium minutum, udskyder vi med den myndighed, der er overladt nævnte kollegium og os i denne sag, terminen for at foretage betalingen af resten af nævnte servitium commune og det ene servitium minutum til førstkommende apostlene sankt Peder og sankt Paulus' dag til det derefter næstfølgende år, og vi fastsætter den på ny for samme, dog således, at han, hvis han til den termin, der på ny er fastsat for ham, svigter med denne betaling, er bundet til at ifalde de straffe og domme, som han før bandtes til, og vi erklærer med dette brev, at han bindes og falder tilbage ved selve handlingen. Til vidnesbyrd herom har vi befalet at lade dette brev udfærdige og bestyrke ved at hænge vort kardinalembeds segl under. Givet i Rom. o. s. v. i det Herrens år 1403 den 1. marts i det 14. (pontifikats)år.