1403. 25. marts. Flensborg


Klaus Limbek erklærer sig for fjende af hertug Albrecht af Holland, da han ikke kan undgå at angribe hollænderne, når han bekæmper sine andre fjender preusserne.

Tekst efter Aa:

Tekst

Weten scole ghi hoechgeborne eerluchte vorste hertoge van Hollande dat die Prutzen heren vnde de eren minen vader vnde my dat vnse. genomen. hebben mit onrechte. vnde vnverwaret vnde myn vader dat voruolget heeft vor heren ende voir steden vnde eme dar vmme nen recht wedervaren konde/ ♦ Hiervmme bin ik er vyent worden vnde vrochte des wol dat ik ene nenen schaden don konne ane ik m{oe}te de iůwen mede beschadigen/ ♦ Hir omme scole gi weten dat ic Clawes Lembeke iůwe vyent wesen wil ende al die gene de vmme mynen willen doen ende laten willen. iuwer ende al iůwer ondersaten vnde al der geenre die ghi mit rechte vordedinghen moghen/ wante ik myn ere dar anders nicht an vorwaren kan/ ♦ Hier omme wil ik my an eren teghen iu iu <v>orwaret[1] weten/ ♦ Des to tughe so hebbe ic myn ingesegel gedruct op desen brief die gescreuen is to Flensborch[2] na godes bort xiiiic iair indeme drudden iare dar na dez s{oo}nnendages to myduasten\

1. iu <v>orwaret] iuwor waret Aa. 2. Flensborch] Flenborch Aa.

Oversættelse

I skal vide, højbårne, ædle fyrste, hertug af Holland, at de preussiske herrer og deres folk uretmæssigt og uden varselsbrev har frataget min fader og mig vor ejendom, og at min fader retsligt har forfulgt det for herrer og for stæder, og at der ikke kunne vederfares ham nogen ret. Derfor er jeg blevet deres fjende og frygter meget, at jeg ikke kan tilføje dem nogen skade uden samtidig at skade Eders folk. Derfor skal I vide, at jeg, Klaus Limbek, og alle de, der vil gøre og lade for min skyld, vil være fjende af Eder og alle Eders undersåtter og alle deres, som I retmæssigt kan forsvare, da jeg ellers ikke kan beskytte min ære. Heri vil jeg vide mig beskyttet over for Eder med henblik på min ære. Til vidnesbyrd om dette har jeg trykt mit segl på dette brev, der er skrevet i Flensborg i året 1403 efter Guds fødsel, på søndagen i midfaste.