1403. 6. december.


De i Lübeck forsamlede udsendinge fra hansestæderne indkalder til ny hansedag i Lübeck 9. marts, hvor man ønsker forholdene i Skåne samt fetaljebrødrenes færden behandlet.

Tekst efter Aa og Ba

Tekst

Na der grute ♦ Leuen vrunde ♦ Vm mennigerhande gebrek den steden vnde dem copmanne menliken in veler heren landen vnde gebeden wedderuarende bisundern vmme dat payment dat de vrowe koninginne in Denemarken slan vnde vp Schone gan let vnde doch nicht wedder nemen wil dat ok sodanne nicht en is dat id na werde anderen paymentes vor vul gan mach ok en werden sulke priuilegie vnde vriheit de den steden vp den zevunt vnde anders van eren vorvaren vnde er besegelt vnde dar na nu van koninge Erike confirmeret sind/ na erer inholdinge nenewiis geholden den steden vnde dem menen copmanne to groteme vorvange ok werden der stede vogede vnd ere undersaten vnd ere vndersaten [1] vp Schone van der koninginnen vogeden van erem rechte gedrenget alse iuw iuwe voget[2] lichte wol berichtet heft[3] ok werd der vitalienbrodere samelinge dagelix vormeret in velen yegenen vp des copmans vorderf vnde schaden so hebbe wi vp desser dachuard gesproken vnde eens dages vorramet de wesen scal to mituasten negest komende hir to Lubeke/ ♦ Vnde wi begeren van iuw mit gantzem ernste dat gi iuwes rades kumpane vp den vorscreuen dach senden willen vulmechtich an desse vorscreuen saken vnde andere dar macht ane ane is[4] vnde eftme bodescop darumme doen worde[5] an de[6] vorscreuen koninginnen mit macht to sprekende/ ♦ Vnde wi begeren des nenewiis[7] to vorlecgende[8]

Vortmer vm de zegelacie hebbe wi gesproken alse desse ceddele hir ane besloten vdwiset vnde willen datme yd dar mede also holden schulle/

Screuen vnder der sted Lubeke secret des wy samend hir to bruken an sunte Nicolaus dage int iar etcetera m° cccciii\

Nuncii consulares ciuitatum maritimarum hense Theutonice in data presencium Lubeke ad placita congregati.

1. vnd ere vndersaten ] Ba, mgl. a. 2. voget] vogede Ba. 3. heft] hebben Ba. 4. ane is] Ba, mgl. aa. 5. worde] werde Ba. 6. de] mgl. Ba. 7. nenewiis] nicht Ba. 8. vorlecgende] uorliggende Ba.

Oversættelse

Efter hilsen. Kære venner. Angående mangen slags skade, der vederfares stæderne og hansekøbmanden i mange herrers lande og områder, især angående de mønter, som fru dronningen lader slå i Danmark og give ud i Skåne, men alligevel ikke vil modtage igen, og som tillige ikke er af en sådan art, at de kan gå som fuldgyldige efter andre mønters værdi; desuden bliver sådanne privilegier og friheder til gavn for stæderne med henblik på strandingsgodset og andet, som er blevet beseglet af hendes forfædre og hende og derefter nu er blevet konfirmeret af kong Erik, på ingen måde overholdt efter deres indhold til stor skade for stæderne og hansekøbmanden; desuden bliver stædernes fogeder og deres undersåtter i Skåne fortrængt fra deres ret af dronningens fogeder, således som Eders foged nok har berettet for Eder; desuden rotter fetaljebrødrene sig dagligt mere sammen i mange egne til købmandens fordærv og skade; derfor har vi rådført os på dette møde og berammet et møde, der skal være her i Lübeck til først­ kommende midfaste. Og vi anmoder Eder alvorligt og indtrængende om, at I vil sende Eders rådsfæller til det foranskrevne møde med fuldmagt i disse foranskrevne sager og andre sager, der er magtpåliggende, og [for at drøfte,] om man skal sende bud med fuldmagt til den foranskrevne dronning for at forhanndle derom. Og vi ønsker på ingen måde at sinke det.

Endvidere har vi talt om sejladsen, således som den her indlagte seddel viser, og vil, at man skal rette sig derefter på denne måde.

Skrevet under staden Lübecks sekret, som vi sammen bruger hertil, på skt. Nikolaus' dag i året etcetera 1403.

Rådsudsendingene fra den tyske hanses søstæder forsamlet til møde i Lübeck, på vegne af de tilstedeværende.