1404. 16. juni. Hjortholm


Biskop Peder af Roskilde erklærer, at fru Adelheid Madsdatter, enke efter Jens Pallesen, indsætter broder Lars, abbed i Ringsted, som værge for sig og sin søn Palle Jensen.

Tekst efter Aa:

Tekst

Uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis. Petrus dei et apostolice sedis gracia episcopus Roskildensis salutem in domino sempiternam. ♦ Noueritis sub anno domini mo. quadringentesimo quarto. die beati Willelmi abbatis et confessoris in castro Hyortholm in camera nostra dominam Athleidæm. Matesdoter relictam Iohannis Palneson bone memorie coram nobis testibus infrascriptis personaliter fuisse constitutam que ibidem et eodem tempore meliori uia et forma quibus potuit fecit constituit et ordinauit suum legittimum et dilecti filii sui Palnonis Iensson procuratorem. uenerabilem et religiosum uirum. dominum fratrem Laurenciumabbatem Ringstadensem presentem et onus procuracionis huiusmodi in se legitime et sponte recipientem. dans et concedens suo dictique filii sui nomine. eidem domino abbati plenam potestatem inquirendi et inuestigandi omnes litteras possessionesque terrarum ac bona mobilia et immobilia ubicumque locorum Feonie aut Iucie sita seu consistencia ipsam Alheidam et Palnonem Iensson predictum per mortem dicti Iohannis Palneson eiusdem Palnonis patris hereditario aut alio quocumque iure uel titulo contingentes seu contingencia acceptandi racionemque et computacionem a dictorum bonorum inhabitatoribus tam de antiquis restanciis quam eciam de fructibus pensionibus precariis seruiciis ac aliis emolumentis quibuscumque de dictis bonis retroactis temporibus audiendi et ueritatem de hiis secundum quod sibi uidebitur expedire diligencius perscrutandi sibique auctoritatem commisit plenariam omnes restancias quocumque nomine censeantur a predictis inhabitatoribus petendi exigendi leuandi et si necesse fuerit pro eisdem extorquendi uerum eciam litteras patentes per prefatum Iohannem Palnesson apud quosdam suos amicos sub fidelitatis assignacione ad custodiendam depositas petendi et recipiendi et pro eisdem litteris receptis et sibi traditis quitancias dandi ac sub se substituendi Tymonem Appeldgardh uel unum alium ydoneum et fidelem uirum ipso deficiente qui omnia predicta bona sic acceptata et collecta ad manus et utilitatem dicte domine Alheide et sui filii Palnonis Iensson sub sua cura et regimine habeat ordinanda donec ipsa uel legitimus eiusdem filii sui tutor ipsum uel forsan alium substitutum ab huiusmodi officio per suas certas litteras duxerit reuocandum. necnon omnia alia et singula faciendum et exercendum que ipsamet faceret si presens personaliter interesset. promisitque ratum et gratum perpetuo habiturum quicquid per supradictum dominum abbatem actum factum uel procuratum fuerit in premissis ♦ Acta sunt hec anno die et loco quibus supra. presentibus extunc prouidis et discretis uiris dominis Petro Mathie necnon Iohanne Willelmipresbiteris nostre Roskildensis dyocesis aliisque quam pluribus ad premissa rogatis nostro sub secreto.

Oversættelse

Peder, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Roskilde, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud. I skal vide, at fru Adelheid Madsdatter, enke efter Jens Pallesen - salig ihukommelse - i det Herrens år 1404 på abbeden og bekenderen sankt Wilhelms dag personligt gav møde på borgen Hjortholm i vort kammer for os nedenfor anførte vidner, og hun gjorde, indsatte og forordnede sammesteds og på samme tidspunkt på bedst mulig måde og form den ærværdige og fromme mand hr. broder Lars, abbed af Ringsted, til sin og sin elskede søn Palle Jensens lovformelige værge, der var til stede og lovformeligt og af egen drift påtog sig dette værgemåls byrde, idet hun giver og tilstår i sit og sin elskede søns navn samme hr. abbed fuldmagt til at undersøge og gennemgå alle breve og jordbesiddelser og modtage rørligt og urørligt gods, på hvilke steder på Fyn eller i Jylland det end ligger eller befinder sig, der tilkommer denne Adelheid og fornævnte Palle Jensen efter nævnte Jens Pallesen, samme Palles faders død ifølge arveretten eller hvilken som helst anden ret eller adkomst, og høre regnskab og afregning fra beboerne af nævnte gods såvel angående gamle restancer og ligeledes angående alle frugter, afgifter, beder, tjenester og andre fordele af nævnte gods i forbigangne tider og omhyggeligt efterprøve sandheden angående dette i overensstemmelse med, hvad der synes ham at være til gavn, og betroede ham fuldstændig myndighed til at anmode om, indkræve, oppebære og, hvis det bliver nødvendigt angående samme, fravriste alle restancer, med hvilket navn det end benævnes, fra fornævnte indbyggere, men også til at anmode om og modtage det åbne brev, der af fornævnte Jens Pallesen er henlagt i varetægt hos nogle af hans venner under troskabsløfte, og til at give kvitteringer for samme brev, der er modtaget og overgivet ham, og til at indsætte Timme Abildgård eller en anden egnet og trofast mand under sig, hvis denne skulle svigte, som skal råde over alt det fornævnte gods, der således er modtaget og indsamlet til hånde og gavn for nævnte fru Adelheid og hendes søn Palle Jensen, under sin omsorg og sit styre, indtil hun eller samme hendes søns lovformelige værge ved sit visse brev mener at måtte tilbagekalde denne eller muligvis en anden indsat fra dette hverv, samt til at gøre og udøve alt andet, som hun selv ville gøre, hvis hun personligt deltog, og hun lovede, at hun evindeligt ville anerkende og godkende alt, hvad der bliver handlet, foretaget eller draget omsorg for af ovennævnte hr. abbed angående det fornævnte. Dette er forhandlet år, dag og sted som ovenfor da i nærværelse af de fremsynede og gode mænd de herrer Peder Madsen samt Jens Vilhelmsen, præster i vort Roskilde stift og adskillige andre, der var anmodet herom til det fornævnte under vort sekret.