[1404]. 29. juni.


Rådmændene i staden Lübeck anmoder dronning Margrete om at opgive sted og tidspunkt for forhandlinger.

Tekst efter A:

Tekst

Vnsen vrundliken willen des denstes vnde aller behegelicheid erwerdichliken vorscreuen ♦ Hochgeborne clare vorstynne leue gnedige vrouwe/ ♦ Wii begheren denstliken van iuwe gnaden efte gii bynnen den negesten xiiii dagen edder iii wekenen edder wanne gii bii den hochgeboren vorsten heren Erikekoninge to Denmarken[1] Sweden vnde vnde Norwegen[2] iuwen s{oe}ne vnde vnsen gnedigen heren vns vppe de neghede komende worden vnde dar gii elke tiid tosamende eldende worden/ dat vns dat iuwe grotmechtige gnade to kennende gheue bii dessen iegenwardigen boden by dessen iegenwardigen boden[3] so wolde wii vnsen radescumpane de mit iuwer vnde iuwes sones gnaden sunderges van vnser wegen to sprekende hebben bii iuwe gnade senden. weret ok dat iuwe gnade bii iuwen ergenanden sone vnsen heren in der mate nicht en queme vnde dat gii vns doch vppe de neghede wor komende worden dar iuwe gnade ene wile touende worde/ dat vns dat iuwe gnade embede bii bringer desses breues[4] dar wille wii iuwer grotmechtigen gnade sunderges vmme to willen wesen/ de god almechtich sund vnde salich beware to langen tiden vns allewege bedende ♦ Screuen vnder vnser stad ingesegele vp den dach Petri vnde Pauli der hilgen apostele. ♦

Humiles consules Lubicensis ciuitatis.

1. Denmarken] tilf. o.l. af anden hånd A. 2. vnde Norwegen] rettet o.l. af samme hånd fra etcetera A. 3. by dessen iegenwardigen boden] gennemstreget A. 4. bii bringer desses breues] gennemstreget A.

Oversættelse

Vor venlige velvilje, tjenstvillighed og alt velbehag med ærefrygt forudskikket. Højbårne strålende fyrstinde, kære nådige frue. Vi begærer underdanigt af Eders nåde, at I inden for de næste ni dage eller tre uger, eller når I er kommet i nærheden af den højbårne fyrste hr Erik konge af Danmark, Sverige og Norge, Eders søn og vores nådige herre, og når I har dvælet der nogen tid, at I giver Eders stormægtige nåde til kende for os ved dette nærværende bud, så vil vi sende vore rådsfæller, som med Eders og Eders søns nåde i særdeleshed skal tale til Eder på vore vegne. Skulle det ske, at Eders nåde ikke kom til Eders førnævnte søn vor herre på den passende tid, og at I var kommet i nærheden af os hvor Eders nåde en stund dvælede, at Eders nåde ville meddele det ved overbringeren af dette brev. Da vil vi i særdeleshed lyde Eders stormægtige nåde, hvem den almægtige Gud bevare sund og lykkelig i lange tider, hvilket vi altid beder om. Skrevet under vor stads segl på dagen for de hellige apostle Peter og Paul.

Underdanige rådmænd i Lübeck.