1404. 11. august. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. overdrager Peder Jensen Danmark et kanonikat ved kirken i Lund og et andet ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende begge steder, gyldigt i fem år.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 56

Tekst

Bonifatius etcetera. dilecto filio Petro Iohannis Danmark canonico Lundensi salutem etcetera. ♦ Uite ac morum (---) spetialem/ unum in Lundensi et alium in Roskildensi ecclesiis canonicatus in quaquidem ecclesia Roskildensi maiores medie et minores prebende fore noscuntur cum plenitudine iuris canonici apostolica tibi auctoritate conferimus et de illis etiam prouidemus/ necnon unam in Lundensi et aliam in Roskildensi ecclesiis predictis prebendas/ ex huiusmodi mediis aut minoribus prebendis/ si que uacant ad presens uel cum simul aut successiue uacauerint quas tu per te (---) duxeris acceptandas conferendas tibi post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis donacioni apostolice reseruamus districtius inhibentes uenerabilibus fratribus nostris ..[1] archiepiscopo Lundensi et ..[2] episcopo Roskildensi ac dilectis filiis dictarum ecclesiarum capitulis ac illi uel illis ad quem uel ad quos in ipsis ecclesiis prebendarum huiusmodi collacio prouisio presentatio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de huiusmodi prebendis interim etiam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod tu uel procurator predictus illas nolueritis (---) numero et quibuscumque aliis statutis et consuetudinibus dictarum ecclesiarum illis presertim quibus caueri dicitur quod nullus in ipsa ecclesia Roskildensi mediam prebendam assequi possit nisi de minori ad mediam prebendam gradatim et per opcionem ascendat/ contrariis (---) quauis auctoritate in eisdem ecclesiis in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant. seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in ipsis ecclesiis spetiales aut aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ipsis ecclesiis receptis uel prebendas expectantibus in eisdem te in assecucione prebendarum huiusmodi uolumus anteferri/ sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si ei<s>dem[3] archiepiscopo episcopo et capitulis uel quibusuis aliis (---) quodque de canonicatibus et prebendis ipsarum ecclesiarum uel aliis (---) consuetudinibus ipsarum ecclesiarum solita iuramenta dummodo in absentia tua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesias ipsas accesseris corporaliter illa prestes/ seu quod ut asseris parrochialem ecclesiam sancti Nicolai Lundensis et altare sancti Laurentii situm in parrochiali in Malmowe Lundensis diocesis/ ac quandam perpetuam uicariam in dicta Lundensi ecclesiis/ quequidem altare et uicaria sine cura sunt nosceris obtinere/ ♦ Uolumus autem quod post quinquennium a data presentium computandum uigore earundem aliquam prebendam nequeas acceptare seu de illa tibi facere prouideri/ quodque in illa ex Lundensi et Roskildensi ecclesiis predictis in qua prebendam huiusmodi forsan non acceptaueris nec de illa tibi feceris prouideri/ extunc canonicus esse desistas/ decernentes irritum et inane si secus actum fuerit in premissis/ ♦ Nos enim. tecum ut canonicatum et prebendam ecclesie Lundensis predictos si illos presentium uigore assequaris recipere et una cum dicta uicaria quoaduixeris retinere libere et licite ualeas generalis concilii et quibuscumque aliis constitucionibus apostolicis ac statutis[a] et consuetudinibus predictis et aliis contrariis nequaquam obstantibus auctoritate apostolica tenore presentium de speciali gracia dispensamus. prouiso quod canonicatus et prebenda ecclesie Lundensis ac uicaria huiusmodi debitis obsequiis non fraudentur/ ♦ Nulli ergo (---) constitucionis dispensacionis et uoluntatis (---). ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum tertio idus augusti anno quintodecimo/

1. ..] = Iacobo. 2. ..] = Petro. 3. ei<s>dem] eidem Aa.
a. statutis] c. 28 X de præbendis et dignitatibus III 5.

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin elskede søn Peder Jensen Danmark, kannik i Lund, hilsen o.s.v. Dit sædelige liv, (---)1), overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Lund og et andet ved kirken i Roskilde, i hvilken kirke i Roskilde der vides at være større, middelstore og mindre præbender, med fuld kanonisk ret og giver Dig dem ved provision. Hvis desuden en præbende ved fornævnte kirke i Lund og en anden ved fornævnte kirke i Roskilde af disse middelstore og mindre præbender for tiden er ledige, eller når de på een gang eller efter hinanden blive ledige, og Du eller Din (---)1), reserverer vi dem til apostolisk overdragelse til Dig, at overdrage Dig med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt vore ærværdige brødre Jakob, ærkebiskop af Lund, og Peder, biskop af Roskilde, og vore elskede sønner kapitlerne ved nævnte kirker og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over disse præbender ved disse kirker i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om disse præbender, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du (---)1) antal, og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner med nævnte kirker, især dem, hvorved siges at være fastsat, at ingen kan opnå en middelstor præbende ved denne kirke i Roskilde, medmindre han gradvis og ved option stiger fra en mindre til en middelstor præbende, selv om de (---)1), om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kanniker ved samme kirker eller gør påstand om anerkendelse eller af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved disse kirker, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de egne, selv om (---)1). Det er nemlig vor vilje, at Du frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er optaget i disse kirker eller har ventebrev på præbender sammesteds - skal have fortrinsret til at opnå disse præbender, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme ærkebiskop, biskop og kapitler eller hvilke som helst andre (---)1), og at kanonikater og præbender ved disse kirker eller andre kirkelige (---)1) overholde disse kirkers bestemmelser og sædvaner, når blot Du i Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge dem, og når Du kommer til disse kirker, gør det i egen person, eller (uanset) at Du, som Du forsikrer, vides at besidde sognekirken sankt Nicolaus i Lund og sankt Laurentii alter i sognekirken i Malmø, Lunds stift, og et evigt vikardømme ved nævnte kirke i Lund, hvilket alter og vikardømme er uden sjælesorg. Men det er vor vilje, at Du efter fem års forløb, at regne fra dette brevs udstedelsesdag, ikke kan godtage nogen præbende i kraft af samme eller lade Dig det give ved provision, og at Du fra da af skal afstå fra at være kannik i den af fornævnte kirker i Lund og Roskilde, i hvilken Du muligvis ikke har godtaget denne præbende eller ladet Dig den give ved provision, idet vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvis der bliver handlet anderledes angående det fornævnte. Thi vi giver Dig med apostolisk myndighed i kraft af dette brev af særlig nåde dispensation til, at Du frit og uhindret kan modtage fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Lund, hvis Du opnår dem i kraft af dette brev, og beholde dem sammen med nævnte vikardømme, så længe Du lever, uanset generalkonciliets og alle andre apostoliske bestemmelser og fornævnte bestemmelser og sædvaner og andre, der strider herimod, forudsat, at dette kanonikat og denne præbende ved kirken i Lund og dette vikardømme ikke bedrages for tilbørgudstjeneste. Intet menneske (---)1), bestemmelses-, dispensations- og viljesbrev (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 11. august i vort (pontifikats) femtende år.