1404. 15. august. Ribe domkirke


Hans Flemming, borger i Ribe, udlejer sin hustrus grundstykke i Bredegade til præsten hr. Hans Ryge for livstid mod en årlig leje af fem skilling sterling.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presencia uisuris seu audituris/ Hans Flamingh ciuis Ripensis/ salutem in domino sempiternam. ♦ Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod ego de consensu dilecte uxoris mee Zaabyens fundum ipsius situm in Bredegaade Ripis pretendentem se a dicta plathea usque ad plateam sancti Iohannis qui ab austro est contiguus fundo capituli Ripensis et a parte boriali contiguus est fundo domine Taaleuxoris Petri Poors cum omnibus iuribus et pertinenciis suis discreto uiro domino Iohanni Rykepresbitero liberius possidendum et tenendum ad dies suos locaui pro .v. solidis sterlingorum conswetis terminis nobis seu heredibus nostris annuatim per eundem dominum Hans integre soluendis et eidem eundem fundum sic loco per presentes sic quod idem dominus Hans in dicto fundo ad placitum suum edificet dumtamen nimis sumptuosa inibi non erigat edificia. hoc adiecto quod si idem dominus Hans edificia inibi erigenda ante mortem suam uendere uoluerit eadem dictis Hans et uxori sue predicte uel eorum heredibus ad estimacionem quatuor uirorum utrimque eligendorum uendet et dimittet si tamen ipsi eadem edificia uoluerint emere et ualorem dare tunc suffecerint alioquin libere alii uel aliis eadem uendat et census predictus ipso domino Hans uiuente ementibus non augebitur quoquomodo ♦ Idem erit post mortem domini Hans predicti scilicet quod predicti Hans et uxor sua uel eorum heredes debent habere si uolunt edificia tunc in dicto fundo reperta ad estimacionem quatuor uirorum utrimque eligendorum si precium sufficiunt prompte exponere et soluere alioquin durantibus dictis edificiis tam diu heredes dicti domini Haans uel alii quibus ipse uoluerit eadem edificia dimittere dictum fundum pro predicta pensione habeant donec predicti eadem edificia emerint et persoluerint cum effectu uel ipsa fuerint in eodem fundo totaliter consumpta et destructa. hoc insuper adiecto quod murus in dicto fundo iam erectus michi et uxori mee predicte seu heredibus nostris libere remaneat sic quod possimus eum uendere uel frangere ad beneplacitum nostrum ita tamen quod ipso muro destructo uel dirupto locus in quo st[a]t[1] cedat predicto domino Hans ut predictum est uel si non fuerit diruptus sed eum uendiderimus. sic quod stare debeat ibidem tunc teneor eidem domino Hans exponere tantundem de terra et ordinare contigua eidem fundo quantum nunc murus idem occupare noscitur de eodem fundo et hoc scilicet dirimere dictum murum uel uendere uel exponere tantundem terre alibi ut predictum est promitto me facturum infra annum a die date[2] presencium continue computandum ♦ Datum et actum anno domini mocdoiiiio die assumpcionis beate Marie in ecclesia Ripensi presentibus ibidem discretis uiris magistro Ottone preposito in Warzsysyl Hermanno Reemsnyydær Iohanne Kyrkemissæ Hermanno Gheerd ciuibus Ripensibus quorum sigilla una cum sigillo meo proprio presentibus sunt appensa in euidens testimonium omnium premissorum.

1. st[a]t] hul i pergament A. 2. date] herefter rasur på ca. 3 bogstaver A.

Oversættelse

Hans Flemming, borger i Ribe, til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen evindelig med Gud. Det være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg med samtykke af min elskede hustru Sapiens har bortlejet hendes toft i Bredegade i Ribe, der strækker sig fra nævnte gade indtil sankt Hans gade, og som mod syd støder op til Ribe kapitels toft og mod nord støder op til Peder Pors' hustru fru Tales toft, med alle dens rettigheder og tilliggender til den gode mand hr. Hans Ryge, præst, til frit at besidde og beholde, så længe han lever, for fem skilling sterling, som samme hr. Hans fuldt ud skal betale os eller vore arvinger en gang om året til de sædvanlige terminer, og jeg bortlejer denne toft til ham med dette brev, således at samme hr. Hans på nævnte toft kan bygge efter hans forgodtbefindende, dog at han ikke må opføre alt for bekostelige bygninger derpå, med den tilføjelse, at hvis samme hr. Hans inden sin død ønsker at sælge de bygninger, der måtte blive opført derpå, skal han sælge og afstå dem til nævnte Hans og hans førnævnte hustru eller til deres arvinger efter en vurdering af fire mænd, udvalgt af begge parter, under forudsætning af, at disse vil købe samme bygninger og er i stand til til den tid at udrede værdien, i modsat fald må han frit sælge dem til en anden eller andre, og førnævnte leje må, sålænge samme hr. Hans lever, ikke på nogen måde forhøjes for køberne. Det samme skal være tilfældet efter førnævnte hr. Hans' død, nemlig at førnævnte Hans og hans hustru eller deres arvinger, om de ønsker det, skal kunne overtage de til den tid på nævnte toft eksisterende bygninger efter en vurdering af fire mænd, udvalgt af begge parter, hvis de er i stand til straks at udrede og betale prisen, i modsat fald skal nævnte hr. Hans' arvinger eller andre, til hvem han har villet afstå samme bygninger bliver stående, indtil førnævnte køber samme bygninger og med retsvirkning betaler dem, eller bygningerne fuldstændigt forfalder og sløjfes på samme toft, med den yderligere tilføjelse, at den på nævnte toft nu opførte mur frit skal forblive i min og min førnævnte hustrus eller vore arvingers besiddelse, således at vi efter vort forgodtbefindende kan sælge eller nedbryde den, dog således, at hvis denne mur sløjfes eller nedbrydes, skal stedet, hvor den stod, tilfalde førnævnte hr. Hans som ovenfor anført, eller ifald den ikke nedbrydes, men vi sælger den, således at den skal blive stående sammesteds, så skal jeg udlevere og give samme hr. Hans et lige så stort stykke af den op til samme toft stødende jord, som samme mur nu vides at optage af samme toft, og dette lover jeg,at jeg vil gøre inden et år at regne fra dags dato, nemlig at sløjfe nævnte mur eller sælge den eller udlevere et lige så stort stykke jord andetsteds, således som det er nævnte ovenfor. Givet og handlet i det Herrens år 1404 på den hellige Marias himmelfartsdag i Ribe kirke i nærværelse sammesteds af de gode mænd magister Otto, provst i Varde syssel, Herman Remsnider, Jens Kirkemisse, Herman Gherd, borgere i Ribe, hvis segl tillige med mit segl er hængt under dette brev til åbenbart vidnesbyrd om alt det ovenstående.