1404. 13. november. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. pålægger efter ansøgning af dronning Margrete officialen i Lübeck ved provision at overdrage Gerlak v. Bremen et kanonikat ved kirken i Schwerin og give ham ventebrev på en større præbende samt dignitet, et personat eller officium sammesteds.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 336

Tekst

Innocentius etcetera dilecto filio .. officiali Lubicensi salutem etcetera. ♦ Dignum etcetera. ♦ Uolentes igitur dilectum filium Gerlacum de Bremis canonicum Lubicensem magistrum in artibus apud nos de litterarum scientia uite (---) horum intuitu necnon consideracione carissime in Christo filie nostre Margareteregine Datie illustris pro ipso Gerlaco dilecto suo nobis super hoc humiliter supplicantis fauore prosequi gratioso/ discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus si post diligentem examinacionem eundem Gerlacum ad hoc ydoneum esse reppereris ei de canonicatu ecclesie Zwerinensis in qua maiores medie et minores prebende[1] existunt cum plenitudine iuris canonici auctoritate nostra prouidere procures/ faciens ipsum uel procuratorem suum eius nomine in eadem ecclesia in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis/ et si per eandem examinacionem dictum Gerlacum bene legere bene construere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias ydoneum ad obtinendum dignitatem uel personatum aut curatum officium fore inueneris/ uel eciam si dictus Gerlacus non bene cantaret dummodo in tuis manibus iuret ad sancta dei euangelia quod infra annum a tempore examinacionis huiusmodi computandum bene cantare addiscet super quibus tuam conscientiam oneramus/ unam ex huiusmodi maioribus prebendis ac dignitatem uel personatum seu officium cum cura uel sine cura ipsius ecclesie/ etiam si ad eandem dignitatem consueuerit quis per eleccionem assumi dummodo dignitas ipsa maior post pontificalem in eadem ecclesia non existat/ et si forsan ita esse non reppereris dictusque Gerlacus non bene cantet et non iurauerit ut prefertur dummodo ipsum alias post diligentem examinacionem ad obtinendum maiorem prebendam et officium sine cura ydoneum esse inueneris/ super quibus tuam conscientiam oneramus maiorem prebendam et officium sine cura duntaxat huiusmodi si que uel si qui aut si qua in eadem ecclesia uacant ad presens uel cum uacauerint quas uel quos seu que idem Gerlacus per se (---) uacatio illarum uel illorum innotuerit duxerit acceptandas uel acceptandos seu acceptanda/ conferendas uel conferendos seu conferenda eidem Gerlaco post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis donacioni tue auctoritate nostra reserues districtius inhibendo uenerabili fratri nostro ....[2] episcopo et dilectis filiiscapitulo Zwerinensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos maiorum prebendarum ac dignitatum personatuum uel officiorum eiusdem ecclesie collacio prouisio presentatio electio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de maiori prebenda ac dignitate uel personatu seu officio huiusmodi interim etiam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod Gerlacus uel procurator predicti illas uel illos seu illa noluerint acceptare disponere quoquo modo presumant et nichilominus maiorem prebendam ac dignitatem uel personatum seu officium huiusmodi quas uel quos seu que reseruabis si uacant uel cum uacauerint ut prefertur eidem Gerlaco post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate predicta conferre et assignare procures/ inducens per te uel alium seu alios eundem Gerlacum uel dictum procuratorem eius nomine in corporalem possessionem maioris prebende ac dignitatis uel personatus seu officii iuriumque et pertinenciarum predictorum eadem auctoritate et defendens inductum/ ac faciens ipsum Gerlacum uel dictum procuratorem pro eo ad dignitatem uel personatum seu officium huiusmodi ut est moris admitti/ sibique de ipsorum canonicatus et maioris prebende ac dignitatis uel personatus seu officii fructibus (---) consuetudinibus ipsius ecclesie illis presertim quibus caueri dicitur quod nullus inibi maiorem prebendam assequi ualeat nisi de minori ad mediam et de media prebendis ad maiorem prebendas gradatim et per opcionem ascendat et etiam si predicta dignitas per canonicum ipsius ecclesie actu prebendatum et capitularem duntaxat obtineri consueuerit contrariis (---) quauis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant/ seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et maioribus prebendis ac dignitatibus uel personatibus seu officiis in eadem ecclesia speciales (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in eadem ecclesia receptis uel maiores prebendas ac dignitates personatus uel officia huiusmodi expectantibus in eadem prefatum Gerlacum in assecucione maioris prebende ac dignitatis uel personatus aut officii huiusmodi uolumus anteferri/ sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem huiusmodi et maiorum prebendarum ac dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si eisdem episcopo et capitulo uel quibusuis (---)/ quodque de canonicatibus et maioribus prebendis ac dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie uel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem eleccionem seu quamuis (---) mentio specialis/ aut si dictus Gerlacus presens (---) consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum (---) illud prestet/ seu si hodie pro alio uel aliis super equali uel equalibus gracia seu graciis in eadem ecclesia litteras nostras duxerimus concedendas ♦ Nos enim tam illas quam presentes effectum sortiri uolumus quacumque constitucione apostolica contraria non obstante/ aut quod dudum eidem Gerlaco ut asseritur de canonicatu et prebenda ecclesie Lubicensis tunc certo modo uacantibus quorum possessionem nondum habet ordinaria fuit auctoritate prouisum/♦ Nos insuper si dictus Gerlacus ad hoc (---) date presentium eidem Gerlaco ad hoc reperto ydoneo contulissemus canonicatum eiusdem ecclesie Zwerinensis/ necnon maiorem prebendam ac dignitatem uel personatum seu officium huiusmodi si que uel si qui aut si qua tunc uacabant uel cum uacarent quas uel quos seu que idem Gerlacus acceptandas uel acceptandos seu acceptanda duceret ut prefertur conferendas seu conferendos aut conferenda eidem Gerlaco post acceptacionem predictam donacioni apostolice cum interposicione decreti duxissemus specialiter reseruandas uel reseruandos seu etiam reseruanda/♦ Datum Rome apud sanctum Petrum idus nouembris anno primo/

1. prebende] herefter understreget fore noscuntur Aa. 2. ..] = Rudolfo .

Oversættelse

Innocens o.s.v. til sin elskede søn, officialen i Lübeck, hilsen o.s.v. Vi anser det o.s.v.1) Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Gerlak v. Bremen, kannik i Lübeck, magister artium, som er mangfoldigt anbefalet til os for sin boglige viden, sit sædelige liv, (- - -)1) i betragtning heraf samt af hensyn til vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks berømmelige dronning, der ydmygt har rettet en bøn herom til os på denne hendes elskede Gerlaks vegne, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder samme Gerlak egnet hertil, med vor myndighed sørger for ved provision at give ham et kanonikat ved kirken i Schwerin, i hvilken der er større, middelstore og mindre præbender, med fuld kanonisk ret og skaffer denne eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i samme kirke efter at have anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet ved denne kirke med nævnte fulde ret, og hvis Du ved nævnte prøvelse finder, at nævnte Gerlak læser godt, konstruerer godt og synger godt og taler latin på passende måde og iøvrigt er egnet til at opnå en dignitet eller et personat eller et officium med sjælesorg, eller ligeledes hvis nævnte Gerlak ikke skulle synge godt, når blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt, lærer at synge godt - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - skal Du med vor myndighed reservere een af disse større præbender og en dignitet eller et personat eller officium med eller uden sjælesorg ved denne kirke for Din overdragelse til samme Gerlak, selv om man plejer at antages til samme dignitet ved valg, når blot denne dignitet ikke er den største efter den biskoppelige i samme kirke, og hvis Du muligvis finder, at det ikke forholder sig således, og nævnte Gerlak ikke synger godt og ikke har aflagt ed som fornævnt, når blot Du efter omhyggeligt at have prøvet ham iøvrigt finder ham egnet til at opnå en større præbende og et officium uden sjælesorg - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - da blot en større præbende og et officium uden sjælesorg, hvis sådanne for tiden er ledige i samme kirke, eller når de bliver ledige, og samme Gerlak selv (- - -)1) kendskab til deres ledighed, beslutter at godtage dem, at overdrage efter denne godtagelse med al ret og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder Rudolf, biskop, og vore elskede sønner kapitlet i Schwerin og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget til eller al anden rådighed over de større præbender og digniteterne, personaterne eller officierne ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, i mellemtiden, også før samme godtagelse, at driste sig til på nogen måde at tage bestemmelse om denne større præbende og dignitet eller dette personat eller officium undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Gerlak eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage dem, og skal lige såvel med fornævnte myndighed sørge for at overdrage og anvise samme Gerlak denne større præbende og dignitet eller dette personat eller officium, som Du reserverer, hvis de som ovenfor nævnt er ledige, eller når de bliver ledige, med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Du skal personligt eller ved en eller flere andre med samme myndighed indføre samme Gerlak eller nævnte befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte større præbende og dignitet eller personat eller officium og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige (- - -) oppebørsler af dette kanonikat og denne større præbende og dignitet eller dette personat eller officium, idet Du (- - -)1) sædvaner ved denne kirke og især dem, hvorved siges at være fastsat, at ingen sammesteds kan opnå en større præbende, medmindre han gradvis og ved option stiger fra en mindre til en middelstor og fra en middelstor til en større præbende, og selv om fornævnte dignitet kun plejer at blive besiddet af en kannik ved denne kirke, der virkeligt har en præbende og tilhører kapitlet, selv om de (- - -)1) anden myndighed er anerkendt som kanniker ved samme kirke eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og større præbender og digniteter eller personater eller officier ved samme kirke, eller almindeligt (- - -)1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Gerlak frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er optaget i samme kirke eller har ventebrev på disse større præbender og digniteter, personater eller officier sammesteds - skal have fortrinsret til at opnå denne større præbende og dignitet eller dette personat eller officium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå dette og andre større præbender og digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst (- - -)1), og at kanonikater og større præbender og digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden (- - -)1) særlig omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Gerlak ikke (- - -)1) overholde denne kirkes bestemmelser (- - -)1) i egen person, eller (uanset) om vi i dag til fordel for en anden eller andre har ladet vort brev bevilge angående en lignende nådesbevisning eller lignende nådesbevisninger i samme kirke. Thi det er vor vilje, at såvel det som dette brev skal have deres virkning, uanset enhver herimod stridende apostolisk bestemmelse, eller at man i sin tid med stiftsbiskoppelig myndighed ved provision har givet samme Gerlak, som det forsikres, et kanonikat og en præbende ved kirken i Lübeck, der da var ledige på en bestemt måde, hvis besiddelse han endnu ikke har. Hvis man desuden finder nævnte Gerlak egnet (- - -)1) breve udstedelsesdag havde overdraget samme Gerlak et kanonikat ved samme kirke i Schwerin, og hvis en større præbende og en dignitet, et personat eller dette officium da var ledige, eller når de blev ledige, og samme Gerlak, som ovenfor omtalt, ville godtage dem, ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet dem reservere til apostolisk mellemkomst særligt havde ladet dem reserverer til apostolisk overdragelse til samme Gerlak efter fornævnte godtagelse. Givet ved S. Pietro i Rom den 13. november i vort (pontifikats) første år.