1404. 13. november. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. overdrager Mikkel Klementsen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds samt på en dignitet, et personat eller officium i Lund eller i Roskilde.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 56:

Tekst

Innocencius etcetera. dilecto filio Michaeli Clementis canonico Lundensi salutem etcetera. ♦ Uite ac (---)/ ♦ Uolentes itaque tibi qui ut asseris per triennium uel circa Parisius in iure canonico studuisti premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem/ canonicatum ecclesie Lundensis cum plenitudine iuris canonici apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo etiam prouidemus ♦ Prebendam uero ecclesie prefate necnon dignitatem uel personatum seu officium cum cura uel sine cura ipsius Lundensis uel Roskildensis ecclesie eciam si ad illam uel illum seu illud consueuerit quis per electionem assumi dummodo dignitas ipsa in altera ipsarum ecclesiarum maior post pontificalem non fuerit si que uel si qui aut si qua uacant ad presens uel cum uacauerint quas uel quos seu que tu per te (---) uacatio illarum uel illorum innotuerit duxeris acceptandas uel acceptandos uel acceptanda conferendas uel conferendos seu conferenda tibi post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis donacioni apostolice reseruamus districtius inhibentes uenerabilibus fratribus nostris ..[1] archiepiscopo Lundensi et ..[2] episcopo Roskildensi necnon dilectis filiis earundem ecclesiarum capitulis ac illi uel illis ad quem uel ad quos in Lundensi prebendarum ac in eadem et predicta Roskildensi ecclesiis dignitatum personatuum uel officiorum collatio prouisio presentacio electio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet/ ne de prebenda/ ac dignitate uel personatu seu officio huiusmodi interim etiam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod tu uel procurator predictus illas uel illos seu illa nolueritis acceptare disponere (---) canonicorum numero Lundensis et quibuslibet aliis eiusdem et dicte Roskildensis ecclesiarum statutis (---) quauis auctoritate in eadem ecclesia Lundensi in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant. seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis Lundensis ac eiusdem et dicte Roskildensis ecclesiarum dignitatibus personatibus uel officiis speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ipsa ecclesia Lundensi receptis uel prebendas in eadem ac dignitates personatus uel officia in illa aut eadem Roskildensi ecclesiis expectantibus te in assecucione prebende ac dignitatis aut personatus uel officii huiusmodi uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem prebendarum ac dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si archiepiscopo episcopo et capitulis prefatis uel quibusuis (---)/ quodque de canonicatibus et prebendis Lundensis ac dignitatibus personatibus uel officiis eiusdem ac dicte Roskildensis ecclesiarum uel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis aliam (---) consuetudinibus Roskildensis racione dignitatis uel personatus seu officii ac Lundensis ecclesiarum predictarum solita iuramenta dummodo in absentia tua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesias ipsas accesseris corporaliter illa prestes/ seu si hodie pro alio uel aliis super equali uel equalibus gratia seu gratiis in dictis ecclesiis litteras nostras duxerimus concedendas/ ♦ Nos enim tam illas quam presentes effectum sortiri uolumus quacumque constitucione apostolica contraria non obstante/ seu quod ut asseris canonicatum et prebendam ecclesie Roskildensis predicte nosceris obtinere ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum idus nouembris anno primo.

1. ..] = Iacobo . 2. ..] = Petro .

Oversættelse

Innocens o.s.v. til sin elskede søn Mikkel Klementsen, kannik i Lund, hilsen o.s.v. Dit sædelige liv, (- - -)1). Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig - Du, der, som Du forsikrer, har studeret kanonisk ret i Paris i tre år eller deromkring - særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Lund med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende i fornævnte kirke samt en dignitet eller et personat eller et officium med eller uden sjælesorg ved denne kirke i Lund eller i Roskilde, selv om man plejer at antages til den eller det ved valg, når blot denne dignitet ikke er den største efter den biskoppelige ved den ene af disse kirker, for tiden er ledige, eller når de bliver ledige, og Du (- - -) kendskab til deres ledighed, beslutter at godtage dem, reserverer vi dem til apostolisk overdragelse til Dig med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt vore ærværdige brødre Jakob, ærkebiskop af Lund, og Peder, biskop af Roskilde, samt vore elskede sønner kapitlerne ved samme kirker og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget til eller al anden rådighed over præbenderne ved kirken i Lund og digniteterne, personaterne eller officierne ved samme og fornævnte kirke i Roskilde i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til på nogen måde at træffe bestemmelse om denne præbende og dignitet eller dette personat eller officium, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage dem. Vi (- - -)1) kannikernes antal ved kirken i Lund, og alle andre bestemmelser og sædvaner i samme og nævnte kirke i Roskilde, der strider (- - -)1) anden myndighed er anerkendt som kanniker i samme kirke i Lund eller gør påstand om anerkendelse eller af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved kirken i Lund og på digniteter, personater eller officier ved samme og nævnte kirke i Roskilde, eller almindeligt brev (- - -)1). Det er nemlig vor vilje, at Du frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er optaget i denne kirke i Lund eller har ventebrev på præbender sammesteds og på digniteter, personater eller officier ved den eller samme kirke i Roskilde - skal have fortrinsret til at opnå denne præbende og dignitet eller dette personat eller officium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender og digniteter, personater eller officier eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om fornævnte ærkebiskop, biskop og kapitler eller hvilke som helst (- - -)1), og at kanonikater og præbender ved kirken i Lund og digniteter, personater eller officier ved samme og nævnte kirke i Roskilde eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden rådighed (- - -)1) overholde fornævnte kirke i Roskildes bestemmelser og sædvaner på grund af digniteten eller personatet eller officiet og fornævnte kirke i Lund, når blot Du i Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge dem, og når Du kommer til disse kirker, gør det i egen person, eller (uanset) om vi i dag til fordel for en anden eller andre har ladet vort brev bevilge angående en lignende eller lignende nådesbevisninger i nævnte kirker. Thi det er vor vilje, at så vel det som dette brev skal have deres virkning, uanset enhver apostolisk bestemmelse, der strider herimod, eller at Du, som Du forsikrer, vides at besidde et kanonikat og en præbende ved fornævnte kirke i Roskilde. Intet menneske (- - -)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 13. november i vort (pontifikats) første år.