1404. 18. november. Jönköping


Biskop Øystein af Oslo, Ture Bengtsson, ridder, Arnbjørn, provst ved apostelkirken i Bergen, Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, Anders Olufsen og ..... Stensen, riddere, erklærer over for kong Henrik 4. af England, at vejrforholdene hidtil har forhindret dem i at begive sig til England.

Tekst efter A, udfyldt med støtte i Hingeston:

Tekst

Inuictissime [princeps regum preclarissime][1] ♦ Humilima nostri recommendacione. uestre r[e]g[i]e maies[tati sig]nificamus. nos continue post iam proxime preteritum festum sancti Michaelis [transire uersus Angl]iam paratos oportuni uenti graciam que nondum se [nobis] optulit expectasse. ♦ Preterea. ad uestre celsitudinis noticiam tenore presencium d[educimus quatinus si u]enti uotiui nobis arriserit oportunitas. omnem fau[ent]e altissimo apponamus diligenciam quam possimus. ad personas nostras inclitissime m[aiestati uestre quam] celerius presentandum ♦ Si uero propter hiemalis seuiciei ing[ru]enciam transitus noster pro presenti uersus Angliam preclusus nobis[2] fuerit extunc immediate [post futurum mensem febr]uarii. cum nobis. de uento conuenienti prouiderit altissim[us] uersus uestre magne dignacionis altitudinem iter arripere. sine dubio erimus preparati. pro [omnium negotiorum uestre] serenitatis litteris. inuictissimo domino nostro. domino Erico dei gracia. regnorum. Dacie. Swecie Norwegie. Slauorum. Gotorumque regi. et duci Pomeranie. nouissim[e directis content]orum uotiuo complemento ♦ Preterea preclarissime uestre regie dignitati cordis ex intimo fore censuimus humilime supplicandum. quatinus eadem cum effectu considerare et [..... dig]netur ut in iam proximo futuro mense maii termino. uidelicet. per uestram regiam magnitudinem limitato. ipsa negocia. preconcepta exsecucioni uotiue u[elitis] mandari ♦ Altissimus regiam uestram maiestatem conseruet suisque processibus semper faueat et assistat ♦ Scriptum sub sigillis trium nostrorum. uidelicet episcopi Asloensis Turonis [Benedicti] militis et Petri Lykkæ archiedyaconi immediate subscriptorum in uilla forensi Iunacopensi. octaua sancti Martini uidelicet mensis nouembris. die decima octaua ♦ Per nos Augustinum permissione diuina. episcopum Asloensem. Turonem Benedictimilitem Anbernum prepositum ec[clesi]e X II apostolorum Bergis Petrum Lykka. archiedyaconum Rodskildensem Andream Olaui [.....][.....][3] Stenonis milites uestre regie maiestatis humilis seruitores.

1. Inuictissime [princeps regum preclarissime]] her og i det følgende nogle ord ulæselige p.g.a. hullerne i papiret A. 2. nobis] tilf. o.l. A. 3. [.....]] ca. 6 af personnavnets bogstaver ulæselige A.

Oversættelse

Uovervindeligste fyrste, berømmeligst blandt konger, under vor ydmyge anbefaling meddeler vi Eders kongelige majestæt, at vi, der vedvarende efter nu sidst forbigangne Mikkelsdag er rede til at rejse over til England, har afventet den gunstige vinds nåde, som endnu ikke har budt sig for os. Desuden bringer vi det med dette brevs ordlyd til Eders kundskab, høje konge, at hvis den forønskede vinds gunst tilsmiler os, skal vi med den Højestes nåde anvende al mulig omhu på så hurtigt som muligt personligt at give møde for Eders navnkundige majestæt. Men hvis vor overfart til England for øjeblikket på grund af den barske vinters frembrud bliver os afskåret, da vil vi utvivlsomt umiddelbart efter februar måned, når den Højeste forsyner os med passende vind, være forberedt til at begive os på vej til Eders storværdige højhed angående den ønskede opfyldelse af alle de sager, der er indeholdt i det brev fra Eder, høje konge, der for nylig er rettet til vor uovervindelige herre, hr. Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern. Desuden har vi af vort hjertes inderste mente ydmygt at måtte bønfalde Eder, navnkundige ærværdige konge, at I, samme høje konge, virkningsfuldt skal værdiges at betænke og [.....], at I skal ville, at disse forud omtalte sager på ønsket måde skal påbydes til udførelse i det nu næstkommende maj måned, nemlig til den termin, der er fastsat af Eder, stormægtige konge, Den højeste bevare Eders kongelige majestæt og stedse begunstige og bistå Eder med sine skridt. Skrevet under segl tilhørende os tre, nemlig biskoppen af Oslo, Ture Bengtsson, ridder, og Peder Lykke, ærkedegn, umiddelbart nedenfor anført, i torvekøbingen Jönköping ottendedagen efter mortensdag, nemlig den 18. november. Ved os Øystein, med Guds miskundhed biskop af Oslo, Ture Bengtsson, ridder, Arnbjørn, provst ved de tolv apostles kirke i Bergen, Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, Anders Olufsen, [.....] Stensen, riddere, Eders kongelige majestæts ydmyge tjenere.