1405. 24. februar. Helsingborg


Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg indgår forlig med hr. Jens Andersen af Estrup og dennes sønnesønner, Anders og Lave Jensen, angående drabet på den sidstnævntes fader, Jens Jensen af Clausholm.

Tekst efter Aa2a1

Tekst

Ieg Ienns Niellssøn af Asvenndtzberg,Asvenndtzberg[1] ridere[2] , kienndis[3] y denne nærværendis scrift, at[4] y saadann maade[5] som her efter stander screvidt[6] af[7] at[8] hafve betingidt[9] oc begribidt och[10] end[11] evig[12] sone[13] mellum her Ienns Anderssøn af Esendrup[14] , ridere[15] , Anders Iennssøn, Lavge[16] Iennssøn och deris venner och frender och venner[17] paa denn ene side[18] , och mig och mine frender och venner paa den anden side, om Ies Iennssøns død af Claxholm[19] hanns søsøn[20] och deris fader, hves siell[21] gud hafver.♦hafver[22] Først skall ieg giøre en eviig mæmæse[23] for for hannum[24] y s. Clemmentz kircke y Aarhuus[25] kornn[26] medt tre læster Aarhuus[27] kornn[28] , kornskylld[29] y Aabsyssell[30] och Lobbersyssell[31] , och det altere som mæssen for holdis for holdis skall[32] , skall forne Ies Iennssøns Ienssøns[33] børn och deris arfvinge[34] arfvinge hafve ius patronatus till. ♦ Item en eviig mæsse y Sortebrødre kircke y Aarhuus[35] som forne Ies IensøIensøns[36] legersted[37] er. ♦ Item skall ieg[38] lade hannum byggaa[39] det bæste och fæderste bæste och fæderste[40] ieg kannd, och skall[41] der biudis beggis vore venner till, och[42] xxx fattige folck skall ieg klæde denn[43] samme dag[44] , och de skulle[45] hollde xxx blus y den samme begiengelse. ♦ Item skall ieg giøre en mand till Rom, en en till[46] Ierusalem[47] , en en till[48] s. Catharine Catharine[49] , en till s. Iacob, en till Vilsnack[50] , enn enn til[51] Taghen[52] ♦ Item ix[53] mend inden inden landtz[54] y diisse try[55] riger saa[56] som er: en[57] mand til s. Knud, enn thill Vasthenn[58] , en til Ryde[59] , en till s. till s. Hielper[60] , en till s. Oluf[61] , enn till s. Erick, och en till s. envolldt[62] en till s. Lavritz y Lund och[63] en till vor Frue y Kiøfvennhafnn[64] ♦ Item skall ieg[65] forbede denne[66] Iens Anderssøn, Anders Iennssøn, Lavge[67] IennssøAnders Iennssøn, Lavge Iennssøn medt[68] medt tu tu hundridt[69] riddere och svenne, och sige saa: denn beste och mechtigste riddere y Danmarck[70] , och hafde de[71] slagidt[72] min søn eller min fader[73] y saadan[74] maade[75] , da ville ieg hafve saadann en læghe och saadan en saane af dem der hafve saadan indtil der for[76] ♦ Item skall ieg[77] forne Ies Niellssøn forbede[78] af dem[79] oc fru Ide[80] , Ies Iennssøns hustru oc hendis børn met gode mends[81] bønn och knefalld och saa skall ieg gifve dennem[82] frue Ide[83] och hendis børn hver deris[84] it[85] klenodt[86] efter min formue. ♦ Item skall ieg fange[87] her Iens Anderssøn, Anders Iennssøn, Lavge Anders Iennssøn, Lavge Iennssenn[88] it dragit sverd eller kniff, och fallde paa knee for dennum, och bede dennum ydmygeligen for guds skyld, at de forlade[89] mig den[90] vrede, och fordr age fordrage[91] feyden[92] ♦ Item skall ieg[93] visse her Iens Anderssøn Anderssøn [94] , Anders Iennssøn, Lavge Iennssøn [95] met thyfve[96] riddere och svenne, allt dette alt dette forne[97] at fuldkomme och holde[98] indenn dette indenn dette och[99] sancti Martini[100] dag nu næst kommer om[101] it aar. ♦ Item skall ieg[102] Ienns Niellssøn forne[103] forne[104] paa min[105] , mine[106] mødernis och fædernis[107] venner[108] och frenders vegne visse met vore[109] brefve[110] och insegle[111] forne her Ienns Anderssøn, Anders Ienssøn Lavge[112] Iennssøn och deris venner och frender[113] enn eviig saane och en eviig saane och fridt[114] for mig och mine venner och frender baade fæderne och møderne[115] , borne oc wborne for Ies Iennssønns død. ♦ For denne forne saane och fridt lofver først ieg Ienns Niellssøn lofver først ieg Ienns Niellssøn forde [116] paa mine børn oc och vore[117] venner och venner och frender[118] vegne, paa fæderne och møderne borne och wborne, at[119] skall allt[120] fulddragis oc fuldkommis inden dette och[121] sancti Martini[122] dag nu nænu næst[123] kommer om[124] it aar, FøFørst[125] ieg self[126] , her Mogens Munck, her Iohan Thomissøn, her Oluf Olufssøn, her Niels Niellssøn, her Valdemar[127] AlbritssøAlbritssøn [128] , her Clavs Hogenskylt[129] , her Lavritz Hvas[130] , her[131] Iacob Truellssøn, Niels Strangissøn, Sthy[132] Anderssøn Anderssøn[133] , Sthy[134] Munck, Thomis Mogenssøn, Iep[135] Mogenssøn, Niels Anderssøn af Vagn[136] , Mogns[137] Kruuse[138] , Michell Michell Kruse[139] , Lavge Lauge Kraag[140] , Iep Kirt[141] , Palne[142] Kirt[143] , Och disse her efter staar her efter staar screfne[144] lofve[145] for her Iens[146] Anderssøn af af Essendrup[147] , Anders Ienssøn Anders Ienssøn[148] , Lavge[149] Ienssøn, forne Ies[150] Ienssøns sønner, her Anders Olufssøn af af Tnasdochte[151] , her Axell Pederssøn, her Hendrick Iennssøn, her Peder Iennssøn, her Anders Pederssenn Dubeck[152] , her Ieop[153] Hegle[154] , her Anders Anders Paltz[155] , Anders[156] Peiterssøn Peiterssøn [157] af af Svane[158] , her Iens Pederssøn, Axell Ieopssøn Ieopssøn [159] , Niells Brock[160] , Peder[161] Olufssøn, Knud Anderssøn, her[162] Niells Iennssøn, Erick Iennsøn, Thage[163] HendrickssøHendrickssønn[164] , Ienns Vognnssøn Vognnsøn[165] , Ifver Hendrickssøn Hendrickssøn [166] , Thaghe [167] ClavssøClavssønn[168] . ♦ Disse lofve[169] for[170] her[171] Ienns Anderssøn af Esdrup[172] , Anders [173] och Lavge[174] och forne Ienns Iennssøoch forne Ienns Ienssøn[175] af Claxholm[176] fædernis och møfædernis och mødernis[177] frender och for Ies Iennssens børn och deris frennder och venner borne och wborne, her Niells Ifvorssøn, her Peder Nielssøn, her Iohan Skarpennberg[178] , her Erick Nielssøn her Iohan Skarpennberg, her Erick Nielssøn [179] , her Hartvick[180] Lembeck[181] , her Hendrick Knudssøn Knudssøn [182] , Anders Niellssøn af Asdall[183] , Clavs[184] Lembeck[185] , Borkordt[186] Kromdick[187] . ♦ Disse skulle Disse Skulle lofve[188] for[189] Ies Ienssøn s børn och for frue Ide[190] , och for och for alle[191] hendis frender baade fæderne och møderne borne[192] och vborne. ♦ Item vaar[193] det saa at nogen nogen af[194] disse forscrefne døde før end før end dette[195] vaar[196] lofvit at mand setter[197] andre dannemenndt y den samme y den samme sted[198] at alle disse forne stycker saa detingit[199] ere som forscrifvidt staar, och till dis dis meer[200] forvaring, da[201] hafver ieg[202] Ies Niellssøn af Assventzberg[203] mitt indtsegll hengt neden[204] for dette bref, oc[205] till vidnisbyrdt hers[206] Mavens[207] Munck, her Iacob Truelssøn Truelssøns[208] †sønner†[209] indsegle[210] bedit[211] henge for dette bref. ♦ Datum in[212] præsentia[213] illustrissimæ[214] principissæ[215] et[216] dominæ[217] , dominæ[218] Margaretæ[219] dei gratia[220] Daniæ[221] , Sueciæ[222] , Noruegiæ[223] dominæ[224] dominæ charissimæ[225] , Hellsingborg[226] anno domini[227] mcd[228] quinto die beati[229] Mathie[230] apostoli[231]

1. Asvenndtzberg] Affuindzbierg Aa1a, Affuindtzberg Aa2a2, Auidtzbergh Aa1c, Auendzberg Aa1b, Auenzberge Aa3a. 2. ridere] ridder Aa1a, Aa1b, Aa2a, Aa3a, mgl. Aa1c. . 3. kienndis] bekiendis Aa1b, Aa2a2, Aa3a, bekiender Aa1c. 4. at] mgl. Aa1a, och Aa2a2. 5. y saadann maade] Aa1c, maader Aa2a2. 6. stander screvidt] schreffuit stander Aa1c. 7. af] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 8. at] och Aa2a2. 9. betingidt] dagtinget Aa1a, Aa3a, dagtingit Aa1c, Aa2a2, dagethinngett Aa1b. 10. och] mgl. Aa2a2, Aa3a. 11. end] Aa1a, Enndt Aa1b, Aa1d1, wnt Aa1c, mgl. Aa2a2, Aa3a. 12. evig] mgl. Aa1a. 13. sone] sonen Aa1a, som Aa1c, soene Aa2a2, sonne Aa1b, Aa3a . 14. Esendrup] Asendrup Aa1a, Essendrup Aa1c, Aa2a2, Aa3a, Assendrup Aa1b, Aa1d1. 15. ridere] ridder Aa1a, Aa1b, Aa2a2. 16. Lavge] och Laage Aa1a, och Laue Aa1b, och Lauge Aa1c, Och Lage Aa2a2, Aa3a. 17. frender och venner] venner og frender Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 18. side] mgl. Aa2a2. 19. Claxholm] Klaxholm Aa2a2, Aa3a, Clausholm Aa1a, Aa1d1, Klausholm Aa1c. 20. søn] sønner Aa1c. 21. siell] siele Aa1a, Aa2a2. 22. hafver] hafve Aa1c, Aa2a2, haffue Aa1b. 23. mæse] meesse Aa3a, messe Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2. 24. for hannum] mgl. Aa3a, for dennom Aa2a2, Aa3a. 25. Aarhuus] Arhus Aa1a, Aars Aa2a2. 26. kornn] mgl. Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 27. Aarhuus] Arhus Aa1a, Aars Aa2a2. 28. kornn] mgl. Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 29. kornskylld] mgl. Aa1a, Aa1b. 30. Aabsyssell] Opsyssel maal Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Obsyssell maal Aa3a. 31. Lobbersyssell] Loffuersyssel maal Aa1a, Aa2a2, Aa3a, Løffuer syssell maall Aa1b. 32. for holdis skall] forholdis Aa1a, Aa1b, forholdes Aa2a2, Aa1c, fore holdis Aa1d1, Aa3a. 33. Ienssøns] Andersens Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 34. deris arfvinge] thieris arffuinng Aa1b. 35. Aarhuus] Aars Aa1a, Aa1bAa1c, Aa2a2, Aa3a. 36. Iensøns] Annderssens Aa1b. 37. legersted] leiersted Aa1a, Aa1c, Leigerstedt Aa2a2, Leyersted Aa1d1, Aa3a. 38. ieg] ieg oc Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Aa3a-. 39. byggaa] begaa Aa1a, Aa1b, Aa2a2, Aa3a, begaae Aa1c. 40. bæste och fæderste] feierste oc beste som Aa1a, Aa1d1, feieste och beste som Aa1b, thet beste och thet fauerste Aa2a2, beste och feyerste Aa3a, beste och feiersted som Aa1c. 41. skall] mgl. Aa2a2. 42. och] item Aa1a, Aa1d1, Aa1c, Aa2a2, ithem Aa1b. 43. denn] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 44. dag] daug Aa3a. 45. skulle] schal Aa1c, skal Aa2a2. 46. en till] oc en till Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2. 47. Ierusalem] Hierusalem Aa2a2. 48. en till] oc en till Aa1a. 49. Catharine] Karine Aa1a, Karen oc Aa1b, Karen Aa1c, Karine oc Aa2a2, Carine Aa3a. 50. Vilsnack] s. Wilsnack Aa1a, Vilsnach Aa1c, Wilsnack, Aa1b, Aa2a2, Wilssnag Aa3a. 51. enn til] en til Aa1c. 52. Taghen] Aacken Aa1a, tagen Aa1c, Aken Aa1d1, Taagen Aa2a2, Thagen Aa3a, Offenn Aa1b. 53. ix] ni Aa1c, 9 Aa1a, Aa3a. 54. inden landtz] wdenlandz Aa3a. 55. try] 3 Aa1a, Aa3a, trey Aa1c, iii Aa1b, Aa2a2. 56. saa] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 57. en] mgl. Aa1c. 58. Vasthenn] Wadstien Aa1a, Wastien Aa1c, Waten Aa1b, Aa2a2, Wafsteen Aa1d1, Aa3a. 59. Ryde] Rye Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 60. till s. Hielper] tillsat Hielsper Aa3a. 61. en till s. Oluf] Erich till s. Oluff Aa1a. 62. envolldt] Eneuold Aa1a, Enould Aa1c, Aa2a2, Eunuold och Aa3a, Enuoldt och Aa1b. 63. och] mgl. Aa2a2. 64. Kiøfvennhafnn] Kiøbenhaffn Aa1a, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a, Kiøbinghafn Aa1c, Kiøpenhaffn Aa1b. 65. ieg] ieg oc Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 66. denne] her Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 67. Lavge] oc Laage Aa1a, oc Lauge Aa1c, Aa1d1, Aa3a, och Lage Aa2a2. 68. Anders Iennssøn, Lavge Iennssøn medt] mgl. Aa1b. 69. tu hundridt] 200 Aa1a, Aa1d1, toe hunder Aa1c, iiᶜ Aa1b, Aa2a2, hundridt Aa3a. 70. Danmarck] Danmarck er Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 71. de] Aa1a, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a, the Aa1b, ieg Aa2a1. 72. slagidt] slaget Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa3a, slagit Aa2a2, slagen Aa1c. 73. min søn eller min fader] Aa2a2, Aa1c, min søn eller fader Aa3a, min fader Aa1a, Aa1b, Aa1d1, hannum hans sønn och there fader af Aa2a1. 74. saadan] saa Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 75. maade] maader Aa2a2. 76. hafve saadan indtil der for] hende lige sådan en sone aff dennem derfor Aa1a, Aa1d1, da vilde jeg hende lige saadan en boed derfore Aa1c, hende lige saadanne en soene af thennem therfaare Aa2a2, hende lige saadan en sonne aff dennem derfor Aa1b, Aa3a. 77. ieg] oc ieg Aa1a, ieg oc Aa1d1, ieg och Aa1c, Aa3a. 78. forbede] forbedde Aa3a, oc forbede Aa2a2, forbe Aa1b. 79. dem] dennem Aa1a, Aa1c, Aa2a2, Aa3a, thennom Aa1b. 80. Ide] Ydde Aa2a2, Idde Aa3a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1. 81. mends] mindre Aa1a. 82. dennem] dem Aa3a. 83. Ide] Ydde Aa2a2. 84. deris] dennem Aa1a, Aa1c, thennom Aa1b, them Aa2a2, there Aa3a. 85. it] enn Aa1c, et Aa3a, ett Aa1b. 86. klenodt] klenodie Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa3a. clenodie Aa2a2. 87. fange] faar Aa1c. 88. Anders Iennssøn, Lavge Iennssenn] Laage Isensen oc Anders Iensen Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa3a. 89. forlade] forlader Aa1a, Aa1b, Aa1c. 90. den] deris Aa1a, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a, dieris Aa1c, thieris Aa1b. 91. fordrage] fordager Aa1a. 92. feyden] freden Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa1c. 93. ieg] ieg oc Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa2a2, Aa1c, Aa3a. 94. Anderssøn ] Iensenn Aa2a2, mgl. Aa1b, Aa1d1. 95. Anders Iennssøn, Lavge Iennssøn ] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1d1. 96. thyfve] xx Aa1a, Aa1b, Aa2a2, Aa3a, 20 Aa1d1. 97. alt dette forne] alle disse forne stycker Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa1c, alle disse forne artickler Aa2a2, alle disse forskrefne stycker Aa3a. 98. holde] fuldrage Aa1a, Aa1b, Aa1d1, fulddrage Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 99. indenn dette och] mgl. Aa2a2. 100. Martini] Mortens Aa1a, Aa1c, Aa1d1, Aa3a, Morthens Aa1b, Aa2a2. 101. om] mgl. Aa1a. 102. ieg] mgl. Aa1b Aa1c, Aa1d1, Aa3a. 103. Ienns Niellssøn forne] forne Iens Nielsen Aa1a, forn Iens Nielsen Aa2a2. 104. forne] mgl. Aa1b. 105. min] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 106. mine] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 107. mødernis och fædernis] moders och fædernis Aa1b, moders och faders Aa2a2. 108. venner] venners Aa2a2. 109. vore] vor Aa1a, Aa1b, Aa3a. 110. brefve] bref Aa3a. 111. insegle] seigle Aa1b, indsielgel Aa1c, indsegell Aa2a2, Aa3a. 112. Lavge] Laage Aa1a, Aa1b, Lauge Aa1c, Lage Aa2a2. 113. frender] herefter baade paa mødernis oc fædernis side, for baarne og wbaarne for Iens Iensens død for den forne sone oc frede Først lofuer ieg for Iens Iensen paa mine børns oc paa fæderne oc møderne oc vore venners och frenders vegne borne oc vborne at det skal at fulddragis Aa1a, Aa1b, Baade fædernis och mødernis side, for born och wborne for Iens Iensens død for dend forne sone och fred Aa1c, for mig och mine venner och frenner baade federnis och mødernis side, for borne och wborne for denne forne søns dødt Aa3a, for mig og mine wenner och frender baade paa fædernis och mødernis side, for borne och wborne for Iens Isenssøns død for thenne forne sone och fred Aa2a2. 114. en eviig saane och fridt] mgl. Aa1d1, Aa2a2. 115. møderne] mødernis side Aa2a2. 116. lofver først ieg Ienns Niellssøn forde ] først lofuer ieg forne Iens Nielssen Aa1a, Aa2a2, Aa3a. 117. och vore] och vore och Aa3a. 118. venner och frender] frenders och venners Aa2a2. 119. at] at det Aa1a, Aa2a2, Aa3a. 120. allt] at Aa1a. 121. och] adt Aa2a2. 122. Martini] Mortens Aa1a, Aa1d1, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 123. nu næst] mgl. Aa2a2. 124. om] mgl. Aa1a. 125. Først] for Aa3a. 126. self] sielffer Aa1a, Aa1b, Aa1c, schriffuer Aa2a2. 127. Valdemar] Waldemer Aa1a, Aa2a2, Aa3a, Voldemar Aa1b. 128. Albritssøn ] Albretssøn Aa1a, Aa1b, Aa3a. 129. Hogenskylt] Hagenskyld Aa1a, Hoffuenschildt Aa1b, Hoffuiendschiell Aa1c, Hoffuerskyld Aa2a2, Hafuenskyldt Aa3a. 130. Hvas] Hanssen Aa3a. 131. her] Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a, mgl. Aa2a1. 132. Sthy] Sty Aa1b, Stygge Aa1a, Styge Aa1c, Stig Aa2a2, Sti Aa3a, mgl Aa1b. 133. Anderssøn] mgl. Aa1b. 134. Sthy] Stii Aa1a, Styge Aa1c, Stig Aa2a2, Sti Aa3a, mgl. Aa1b. 135. Iep] Iens Aa1c. 136. Vagn] Waang Aa1a, Wangh Aa1c, Wong Aa3a, Wonng Aa1b, Vong Aad1d, Wongh Aa2a2. 137. Mogns] Moenns Aa1b, Mogens Aa1a, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 138. Kruuse] Kruse Aa1c, Kruss Aa1a, Krusse Aa1b, Aa2a2, Aa3a. 139. Michell Kruse] mgl. Aa1b, Aa2a2. 140. Lauge Kraag] Lauge Krag Aa1a, Aa2a2. Lauge Krage Aa1c, Lavge Krog Aa3a. 141. Kirt] Kiert oc Aa1a, Aa1c, Aa2a2, Kirt oc Aa3a, Kierdt oc Aa1b. 142. Palne] Palli Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Pali Aa3a. 143. Kirt] Kierdt Aa1b, Kiertt Aa2a2. 144. her efter staar screfne] effterskreffne, Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 145. lofve] loffuer Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2. 146. Iens] Niels Aa2a2. 147. af Essendrup] Assendrup Aa1a, mgl. Aa1c. 148. Anders Ienssøn] mgl. Aa1c. 149. Lavge] Laage Aa1a, Aa1b. 150. Ies] Iens Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aad1d, Aa3a, Ienns Aa2a2. 151. af Tnasdochte] Kan muligvis også læses Tuasdochte, i så fald uden den i teksten gængse markering af u; mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a, Tensdoche Aa2a1a1. 152. Dubeck] aff drobeck Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa2a2, af Drobech Aa1c, Aa3a. 153. Ieop] Iacob Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 154. Hegle] Heggell Aa1a, Hegell Aa1b, Aa2a2, Hegil Aa1c, Hegol Aa3a. 155. Anders Paltz] mgl. Aa1a, Aa1b Aa1d1, Aa1c, Anders Pedersen Aa2a2, Aa3a. 156. Anders] mgl. Aa1a, Aa1c. 157. Peiterssøn ] Pedersen Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 158. af Svane] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 159. Ieopssøn ] Ibsen Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 160. Brock] Brack Aa1b. 161. Peder] Per Aa2a2. 162. her] mgl. Aa1c. 163. Thage] Tage Aa1c, Taage Aa2a2. 164. Hendrickssønn] Henndrichssen Aa1b. 165. Vognnsøn] Mommsen Aa1b, Mogensen Aa3a. 166. Hendrickssøn ] Henningsen Aa1a, Aa1c, Heningsøn Aa3a, Himingsen Aa1b. 167. Thaghe ] Thage Aa1a, Aa3a, Tage Aa1c, Taage Aa2a2, Thaage Aa1b. 168. Clavssønn] Lauritzsenn Aa1a, Aa1d1, Lauritzen Aa1b, Lausen Aa1c, Laugsenn Aa2a2, Laursen Aa3a. 169. Disse lofve] Disse Effterskreffne Loffuer Aa1a, Aa1b, AA1d1. 170. for] mgl. Aa3a. 171. her] mgl. Aa1b. 172. Esdrup] Asendrup Aa1a, Essendrup Aa1b, Aa2a2, Aa3a, Esindrup Aa1c. 173. Anders ] Anders Iensens Aa1a, Aa2a2, Anders Iensen Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa3a. 174. Lavge] Laage Iensens Aa1a, Lage Iensenns Aa2a2, Laaghe Iennssen Aa1b, Lauge Iensen Aa1c, Aa1d1, Aa3a. 175. och forne Ienns Ienssøn] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 176. Claxholm] Klaussholm Aa1a, Clausholm Aa1b, Aa1c, Klaxholm Aa2a2. 177. fædernis och mødernis] frender oc fædernis oc mødernis Aa1a, Aa1b, i frender och fædernis oc mødernis Aa1c, frender baade fædernis och mødernis frender Aa2a2, frender fædernis och mødernis frender Aa3a. 178. Skarpennberg] Scharpenbergh Aa1c, Scharpennberge Aa3a. 179. her Iohan Skarpennberg, her Erick Nielssøn ] her Erick Nielsen her Iohan Scharpenberg Aa2a2. 180. Hartvick] Hartuig Aa1b, Hertuig Aa1a, Aa2a2, Hertug Aa1c, Hertuiig Aa3a. 181. Lembeck] Limbeck Aa1b, Kymbeck Aa1a, Lymbech Aa1c, Aa3a. 182. Knudssøn ] herefter fæderne Aa1a, Aa1d1 federne Aa1b, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 183. Asdall] Aassdaal Aa1b. 184. Clavs] Claus Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 185. Lembeck] Lymbeck Aa1a, Lymbech Aa1c, Limbeck Aa1b, Aa1d1, Limbech Aa3a. 186. Borkordt] Borcher Aa1a, Borckur Aa1b, Bordkor Aa1c, Borcker Aa1d1, Borquor Aa3a. 187. Kromdick] Krumdige Aa1a, Aa1b, Aa3a, Krummedige Aa1d1, Krumdigge Aa2a2, Knudsen Aa1c. 188. Disse Skulle lofve] Disse loffuer Aa1a, Aa1d1, Aa1c, Thisse loffuer Aa1b, Aa2a2, Disse lofue Aa3a. 189. for] mgl. Aa1c. 190. Ide] Idde Aa1b, Aa1d1, Aa3a. 191. och for alle] oc for deris oc Aa1a, Aa1d1, Aa1c, och for thieris och Aa1b, oc for Aa2a2, och deris och for Aa3a. 192. borne] for baarne Aa1a, Aa1d1, for barnne Aa1b, for borne Aa2a2, for born Aa1c, for baaren Aa3a. 193. vaar] for Aa3a. 194. nogen af] mgl. Aa1a. 195. før end dette] for thet Aa2a2, før dette Aa1a, Aa3a, før thet Aa1b. 196. vaar] vorte Aa1a, vortt Aa1b. 197. setter] da sette Aa1a, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a, thaa setter Aa1b. 198. y den samme sted] i det sted Aa1a, Aa1c, i theris sted Aa2a2, Aa3a, y thedt stedt Aa1b. 199. detingit] dagtinget Aa1a, Aa1d1, dagtingitt Aa1b, dagtierit Aa1c, dachtingit Aa3a. 200. dis meer] thes merre Aa1c. 201. da] thaa Aa1b. 202. ieg] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa3a. 203. Assventzberg] Affuindzbierg Aa1a, Affuendtzbierg, Aa1b, Affuintzbierg Aa1d1, Auindsbergh Aa1c, Affuindtzberg Aa2a2, Auendzbarge Aa3a. 204. neden] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a. 205. oc] mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a, Aa3a. 206. hers] her Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa1c, Aa2a2, Aa3a. 207. Mavens] Mogens Aa1a, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Moenns Aa1b, Magens Aa3a. 208. Truelssøns] Troelsens Aa1a, Throelssens Aa1b, Throgilsen, Aa1c, Thrugelssøns Aa3a, Mogenssens Aa2a2. 209. †sønner†] Aa2a1, mgl. Aa1a, Aa1b, Aa1c, Aa1d1, Aa2a2, Aa3a, er snarest fejl for sine . 210. indsegle] indsegell Aa1a, Aa2a2, Aa3a, inndsegell Aa1b, indseigle Aa1c. 211. bedit] ladet Aa1c. 212. in] mgl. Aa1c, Aa3a. 213. præsentia] præcentia Aa1c. 214. illustrissimæ] illustissime Aa1b, illustritimæ Aa1c, illustressunne Aa3a. 215. principissæ] principis Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Aa2a2, prisipis Aa1c, preupo Aa3a. 216. et] ac Aa1a, Aa1d1, mgl. Aa1c. 217. dominæ] domine Aa1b, dommine Aa1c, domini Aa3a. 218. dominæ] dei Aa3a, mgl. Aa1c. 219. Margaretæ] Margretæ Aa1b, Aa1c, Margreta Aa3a. 220. gratia] mgl. Aa1b. 221. Daniæ] Dacia Aa1b, Aa1d1, Aa3a. 222. Sueciæ] Suecie Aa1b, Suetuæ Aa1c, Sueutue Aa3a. 223. Noruegiæ] Noruegie Aa1a, Aa1b, Noruægiæ Aa2a2. 224. dominæ] reginæ Aa1d1, Aa2a2. 225. dominæ charissimæ] mgl. Aa1a, etcetera Aa1d1, scilicet dominæ nostræ carissimæ Aa2a2, dominæ nostro carispinæ Aa1c, domine nostre carisimi Aa3a. 226. Hellsingborg] mgl. Aa1a, Aa1d1, Helsingborg Aa1c, Helsingburgis Aa2a2, Helssingborig Aa3a. 227. anno domini] anno dominæ Aa1c, ano dominico Aa3a; anno domini mcdv er i Aa2a2 flyttet hen efter apostoli . 228. mcd] 1400 Aa1a. 229. die beati] beati Aa1b, die biati Aa1c, benioni Aa3a. 230. Mathie] Mathei Aa1a, Aa1b, Aa1d1, Metei Aa1c, Pauli Aa2a1a1. 231. apostoli] mgl. Aa1a.

Oversættelse

Jeg Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, erkender med dette brev, at jeg på de vilkår, som står skrevet herefter, har forhandlet og fastsat et evigt forlig mellem hr. Jens Andersen af Estrup, ridder, Anders Jensen og Lave Jensen og deres venner og frænder på den ene side og mig og mine frænder og venner på den anden side angående Jens Jensen af Clausholms død, hans søns og deres fader - Gud have hans sjæl. For det første skal jeg lade holde en evig messe for ham i sankt Klemens' kirke i Århus med tre læster korn efter det mål, der gælder i Åbysyssel og Løversyssel; og til det alter, hvor messen skal holdes, skal fornævnte Jens Jensens børn og deres arvinger have patronatsret. Fremdeles en evig messe i sortebrødrenes kirke i Århus, hvor fornævnte Jens Jensen ligger begravet. Fremdeles skal jeg lade holde sjælemesse for ham så godt og så smukt, som jeg kan, og til den skal indbyrdes vore venner på begge sider, og samme dag skal jeg klæde 30 fattige folk, og de skal holde 30 lys ved den samme sjælemesse. Fremdeles skal jeg sende een mand til Rom, en til Jerusalem, en til sankt Catharina, en til sankt Jakob, en til Wilsnack, en til Aachen. Ligeledes ni mand indenlands i disse tre riger, nemlig en mand til sankt Knud, en til Vadstena, en til Ry, en til sankt Hjælper, en til sankt Oluf, en til sankt Erik og en til sankt Enevald, en til sankt Lars i Lund og en til Vor frue i København. Fremdeles skal jeg overfor denne Jens Andersen, Anders Jensen og Lave Jensen med to hundrede riddere og svende bede om tilgivelse og sige således: "Var jeg den bedste og mægtigste ridder i Danmark, og havde de slået min søn eller min fader således ihjel, så ville jeg have en sådan forsoning og et sådant forlig af dem derfor." Fremdeles skal jeg fornævnte Jens Nielsen med gode mænds bøn og knæfald bede om tilgivelse af dem og give fru Ida og hendes børn hver især en kostbarhed efter min evne. Fremdeles skal jeg overrække hr. Jens Andersen, Anders Jensen og Lave Jensen et draget sværd eller en kniv og falde på knæ for dem og bede dem ydmygt, at de for Guds skyld skal tilgive mig deres vrede og fritage mig for fejlen. Fremdeles skal jeg over for hr. Jens Andersen, Anders og Lave Jensen forsikre at fuldbyrde og overholde alt dette foranskrevne inden sankt Mortens dag. Fremdeles skal jeg fornævnte Jens Nielsen på mine egne, mine mødrene og fædrene venners og frænders vegne forsikre med vort brev og vore segl fornævnte hr. Jens Andersen, Anders Jensen og Lave Jensen samt deres venner og frænder en evig fred og forsoning for Jens Jensens død på mine egne og mine venners og frænders vegne, både fædrene og mødrene, fødte og ufødte. For denne fornævnte forsoning og fred lover først jeg fornævnte Jens Nielsen på mine børns og vore venners og frænders vegne, både på fædrene og mødrene side, fødte og ufødte, at alt skal fuldbyrdes og opfyldes inden nærmest følgende sankt Mortens dag: Først jeg selv, hr. Mogens Munk, hr. Johan Thomsen, hr. Oluf Olufsen, hr Niels Nielsen, hr Valdemar Albrektsen, hr. Klaus Hogenschild, hr. Lars Hvas, hr. Jakob Troelsen, Niels Strangesen, Stig Andersen, Stig Munk, Thomas Mogensen, Jakob Mogensen, Niels Andersen af Vang, Mogens Kruse, Mikkel Kruse, Lave Krag, Jakob Kirt og Palle Kirt. Og disse efterskrevne lover for hr. Jens Andersen af Estrup, Anders og Lave Jensen, fornævnte Jens Jensens sønner, hr. Anders Olufsen af Tystofte, hr. Aksel Pedersen, hr. Henrik Jensen, hr. Peder Jensen, hr. Anders Pedersen, af Dybæk, hr. Jakob Hegle, hr. Anders Pætz, hr. Anders Pedersen af Svanholm, hr. Jens Pedersen, Aksel Jakobsen, Niels Brok, Peder Olufsen, Knud Andersen, hr. Niels Jensen, Erik Jensen, Tage Henriksen, Jens Vognsen, Iver Henriksen og Tage Klausen. Disse lover for hr. Jens Andersen af Estrups, Anders' og Laves samt fornævnte Jens Jensen af Clausholms fædrene og mødrene frænder og for Jens Jensens børn og deres frænder og venner, fødte og ufødte, hr. Niels Iversen, hr. Peder Nielsen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Hartvig Limbæk, hr. Henrik Knudsen, på fædrene side, Anders Nielsen af Asdal, Klaus Limbek, Borkvardt Krummedige. Disse skal love for Jens Jensens børn og for hans frue, Ida, og for alle hendes frænder både på fædrene og mødrene side, fødte såvel som ufødte. Skulle det ske, at nogen af disse foranskrevne døde, inden det lovede var fuldbyrdet, så skal man sætte andre dannemænd i deres sted. Til bevis på at alle disse punkter er således forhandlede som foranskrevet og til større sikkerhed har jeg Jens Nielsen af Aunsbjerg hængt mit segl under dette brev. Og til vidnesbyrd herom har jeg bedt hr. Mogens Munk og hr. Jakob Troelsen om at hænge deres segl under dette brev. Givet i Helsingborg i nærværelse af den meget berømmelige fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges frue og vor allerkæreste frue i det Herrens år 1405 på apostlen sankt Matthias' dag.