1405. 10. september.


Bosjø kloster bortlejer gods i Færs og Rønneberga herreder til Bjørn Svendsen af Væsterløv.

Tekst efter nil

Tekst

Priorissans i Bosiö closter Botildis medh heela desz conventz samptyckio uthgifne åth Biörn Svenson af Wasterlööf leyebreef på effterfölliande godz nembligen 2ne gårdar i Salderydh 3ne i Altstada i Färshäradt 2ne i Æszgyrdetorp och ½ gård i Hörstadh i Ronnebiergzhäradt ♦ Dat. infra octauas natiuitatis beatæ uirginis feria quinta 1405.

Botildis priorissa och heela Bosöö closters samptycke hafwa i leya latit wälbördigh man och riddare Biörn Swensøn af Wästerlöf deszo effterskrifne closter godz som äre 2n gårdar i Sildarydh 3ne gårdar i Aalestada i Färshäradt 2 gardar i Eszgyrdatorp och een half gård i Hörstada i Rönnebierg häradt och effter Biørn Swenszons dødh skulle samma godtz komma tillbaakees åth closteret hwilcket breef fins förseglat medh conventetz sigill sasom och canickens i Lund. ♦ Dat. 1405.

Oversættelse

Bodil, priorinde i Bosjø kloster, udsteder med samtykke af hele klostersamfundet et lejebrev til Bjørn Svendsen af Væsterløv på efterfølgende gods, nemlig: to gårde i Sillarød, tre i Alestad i Færs herred, to i Æskatorp og en halv gård i Hørsta i Rønneberga herred. Givet torsdag inden ottendedagen efter den hellige jomfrus fødselsdag 1405.

Bodil, priorinde, har med samtykke af hele Bosjø klosters konvent udlejet til den velbyrdige mand og ridder Bjørn Svendsen af Væsterløv dette nedenfor anførte klostergods, som er to gård i Sillarød, tre gårde i Alestad i Færs herred, to gårde i Æskatorp og en halv gård i Hørsta i Rønneberga herred, og efter Bjørn Svendsens død skulle samme gods komme tilbage til klostret, hvilket brev er forseglet med konventets segl samt kanniken i Lunds. Givet 1405.