1406. 11. februar. Prag


Johannes Andree de Pelhizimow, offentlig notar, bevidner, at Bent Navnesen, præst i Lunds stift, har indsat hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund og kannik i Roskilde, som sin befuldmægtigede vedrørende det kirkelige beneficium med eller uden sjælesorg ved kirken i Lund, som han har fået apostolisk brev på

Tekst efter A

Tekst

In nomine domini amen. ♦ Anno natiuitatis eiusdem m cd sexto. indiccione xiiii et die xi mensis Februarii. hora ix. pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri Innocencii diuina prouidencia pape septimi anno secundo in stuba seu refectorio hyemali scole iuristarum studii Pragensis. in mei notarii publici subscripti. testiumque presencia infrascriptorum constitutus personaliter discretus uir dominus Benedictus Naffnonis presbiter Lundensis dyocesis. melioribus modo uia forma et iure quibus melius potuit et efficacius fieri potest et debet. citra reuocacionem aliorum procuratorum suorum constituit et ordinauit suum uerum et legitimum procuratorem. actorem factorem negociorum suorum gestorem[1] et nuncium specialem. cum potestate substituendi unum uel plures procuratorem uel procuratores si sibi uisum fuerit expedire honorabilem uirum dominum Iohannem Pauli archidyaconum Lundensis ecclesie et canonicum ecclesie Roskildensis absentem tamquam presentem. dans et concedens eidem procuratori suo plenam et omnimodam potestatem. ad prosequendum graciam suam. per sedem apostolicam sibi benigniter factam. de beneficio ecclesiastico cum cura uel sine cura uacante uel uacaturo in ecclesia Lundensi predicta et cetera iuxta tenorem gracie apostolice supradicte et signanter ad insinuandum publicandum litteras apostolicas et ad petendum se admitti et ad acceptandum beneficium uacans sibi uigore dicte gracie competens cum protestacione quod si et in quantum beneficium acceptatum sibi non deberetur. quod gracia sua per omnia salua remaneret et ad petendum sibi prouideri et inuestiri et in corporalem et realem possessionem induci et eciam ad agendum et defendendum si necesse fuerit et generaliter ad omnia et singula faciendum que in premissis et circa premissa. uel aliquod premissorum necessaria fuerint et quomodolibet oportuna et que. ipse met constituens faceret et facere posset si premissis personaliter interesset eciam si talia sint que ma<n>datum[2] exigunt speciale/ promittens michi notario subscripto tamquam persone legitime stipulanti ratum habere/ quidquid per dictum procuratorem principalem/ uel substitutum/ uel substitutos uel eorum alterum. actum factus ordinatum acceptatum receptum fuerit in premissis. uel aliquo premissorum ac pro eisdem uel eorum altero iudicio sisti et iudicatum solui cum suis clausulis uniuersis. et ipsos et quemlibet ipsorum uelle indempnes reddere. ab omni onere satisdandi sub rerum suarum omnium presencium et futurarum ypotheca. super quibus omnibus et singulis predictus constituens requisiuit me notarium ut sibi unum uel plura conficerem publicum uel publica instrumenta ♦ Acta sunt hec anno indiccione die mense hora po<n>tificatu[3] . loco quibus supra. ♦ Presentibus uiris honorabilibus. dominis Ber<n>hardo[4] Bulow rectore canonistarum. studii Pragensis/ decano./ Bartholomeo canonico ecclesie Tarbatensis./ et Georgio dicto Oczassek. de Lompnicz. clerico Pragensis dyocesis et aliis quampluribus fidedignis testibus ad premissa./

((Notarmærke)) Et ego Iohannes Andree de Pelhizimow clericus Pragensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius predictis constitucioni ordinacioni omnibusque aliis et singulis dum sic fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri uidi et audiui meque aliis negociis prepeditis per alium fidum scribere premissa procuraui et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meo proprio solitis et consuetis consignaui rogatus et requisitus in fidem ac euidens testimonium omnium et singulorum premissorum\

1. gestorem] rettet fra gestorum A. 2. ma<n>datum] madatum A. 3. po<n>tificatu] potificatu A. 4. Ber<n>hardo] Berhardo A.

Oversættelse

I Herrens navn amen. I året 1406 efter Herrens fødsel i den 14. indiktion og på den 11. dag i februar måned, i den 9. time, i den helligste fader og herre i Kristus, vor her Innocens den syvendes 2. pontifikatsår - ved Guds forsyn pave - da var i stuen eller vinterspisesalen i det juridiske studiums skole i Prag, idet jeg fungerede som offentlig notar, i nærværelse af de nedenstående vidner den gode mand hr. Bent Navnesen, præst i Lunde stift, personligt til stede og beskikkede og forordnede på bedste måde og vis og under den rette form, så godt som han kunne, og så rigtigt som det kan og bør gøres, uden tilbagekaldelse af andre af sine befuldmægtigede som sin sande og retmæssige stedfortræder, advokat og sagfører den ærværdige mand hr. Jens Povlsen, ærkedegn ved Lundekirken og kannik ved Roskildekirken, ikke- residerende såvel som residerende, til at forhandle i sine sager og som sit særlige sendebud med myndighed til at erstatte en eller flere af de befuldmægtigede, såfremt det synes ham nyttigt, idet han giver og tilstår samme sin stedfortræder fuldmagt og absolut myndighed til at forfølge den gunst, som ved det apostoliske sæde så velsignelsesrigt er skabt for ham vedrørende et kirkeligt beneficium med sjælesorg eller uden sjælesorg, som er eller bliver ledigt ved fornævnte Lundekirke og fremdeles ifølge indholdet af den ovennævnte apostoliske gunstbevisning, og til tydeligt at offentlig bekendtgøre det apostolske brev og til at søge adgang for sig samt til at modtage det ledige beneficium, som tilkommer ham i kraft af den nævnte gunstbevisning, idet han ikke er forpligtet til at afgive erklæring om når, om og i hvor høj grad han allerede har modtaget beneficium, eftersom hans gunstbevisning skal stå ved magt trods alle forbehold, videre til at ansøge om at forsynes med og iklædes embedet, samt indføres i den håndgribelige og virkelige besiddelse deraf og ligeledes til at føre sag og forsvare det, hvis det skulle blive nødvendigt, og i almindelighed i alle punkter at handle, som det ifølge det forudskikkede eller ved siden af det forudskikkede eller ved noget af det forudskikkede vil være nødvendigt og på nogensomhelst måde gunstigt, og som han selv nærværende foretager eller kan foretage, hvis han personligt er til stede ved ovenstående, og ligeledes hvis der er sådanne, som udøver speciel myndighed, idet han lover mig undertegnede notar, der er en person, der retmæssigt kan modtage formelige løfter, at stadfæste, hvad der af nævnte fornemste befuldmægtigede eller stedfortræderen eller stedfortræderne eller nogle af de andre vil blive forhandlet, handlet og truffet bestemmelse om, accepteret og modtaget vedrørende ovenstående eller noget af det ovenstående, og at give møde for dem eller en anden domsmyndighed, at indfri dommen med alle dens bestemmelser, og at holde dem samt hvemsomhelst af dem skadesløse og yde dem erstatning for enhver byrde, med pant i alle sine nuværende og tilkommende ejendele. Idet det fornævnte fastsatte disse bestemmelser, hver og en, forlangte han, at jeg notar skulle udfærdige et eller flere offentlige dokumenter derom. Dette er handlet ovennævnte år, indiktion, dag, måned, time og pontifikatsår samt sted i nærværelse af de ærværdige mænd, herrerne Bernhard Bülow skoleforstander ved domskolen i Prag og dekan, Bartholomeus, kannik i Dorpat, Georg kaldet Oczassek fra Lompnicz (?), klerk i Prag stift og adskillige andre som troværdige vidner til det foranstående.

Og jeg Johannes Andree fra Pelhizimow, klerk i Prag stift, ved kejserlig myndighed offentlig notar var sammen med de førnævnte vidner til stede ved alle de nævnte aftaler og bestemmelser, medens de skete og forhandledes, og jeg så og hørte, at alt skete således, og mens jeg var opholdt af andre hverv, sørgede jeg for, at det foranstående blev nedskrevet af en anden troværdig, og jeg redigerede det i denne offentlige form og undertegnede det, som jeg plejer og efter sædvane med mit eget mærke og navn, således som jeg var blevet kaldet og forlangt til fast og sikkert vidnesbyrd om alt det foranstående.