1406. 12. juni. Randers


Dronning Margrete anmoder højmesteren for den tyske orden om at tilkendegive, om han er villig til at flytte de forhandlinger, der skulle finde sted i Kalmar, til Øresund, da man nu venter kongen af Englands datter hver dag.

Tekst efter Svenskt Dipl. l.l.

Tekst

Iw erwerdighe gheistliche herre her homeyster do wy Margareta koning Woldemars dochter to Denemarken witlich als vmme den dach des gheramet is to Kalmarn to holdende von euwir herlicheyt vnde vnsers sones koning Erikes weghene dat wi dar vmme myt den euweren de nu hyr by vns weren spreken vnde hadden gherne gheseen dat de sulue dach hadde gheholden wurden by dem Oressunde beyde vme ghemakes vnd meer anderer zake wyllen des sich de euwern nicht vnderwinden wolden noch muchten als wie van en vornemen se en hadden myt euwir herlicheyt dar ersten vmme ghesproken ouch wyllet weten dat de iuncvrouwe des konynges dochter van Engelande alle daghe vormodende sy herwart to komende ♦ Erlicher herre werit moghelich dat ghy denne suluen dar by komen wolden dar bede vnse sone vnd wie iu gherne vmme mach ower dat nenewiis ghescheen so bidde wie dat ghy de euwirn dar io by senden wyllen beyde vmme desser vorghescreuen zache willen vnde dat vnse sone vnde wie iu vnde de iuwen dar gherne seghen vnde weren vns willekomen ouch dat se myt vuller macht dar quemen to sprekende vnd to endende de zulfuen zache als wie hopeden dat gy menen de euwirn scholden to Calmarn bringen dar wy iuer herlicheyt och wol eer vmme schreuen vnd ghebeden hebben als wy noch gerne don wente de vrede vnd vorword muchten allikewol staen als de staet ♦ Wi hebben och den wendischen steden vnd iuwen by desseme suluen synne ghescreuen vnde see bidden laten dat se de eren dar och to senden willen vppe den dach vnde stede dar de iuwen vormodende sint to komende als vorescreuen steyt ♦ Erlicher herre betrachtet vnses sones vnse vnde desser rike beste in dessen vorghescreuen zaken vnde alle andern als he vnde wi iuwer herlicheyt wol to louen vnde latit it vnsen sone vnde vns deste vurdere keyn iw vnde de iuwen vorschulden vnde welk erer gy nu leuest wyllen dat man des vorescreuen daghes to Calmarn edder by dem Oressunde waren schole als vorescreuen steyt des scriuet vns iuwen wyllen vnde enkit antvorde widder by desseme boden ♦ Item erlicher herre hadde vnse sone nu also na ghewest he en hadde desse vorgescreuen stucken suluen gherne schreuen iuwir herlicheyt de gode vnseme heren bevolen sy to langen tiden ♦ Scriptum in uilla nostra Randerhus anno domini mcd sexto sabbato infra octauas corporis Christi.

Oversættelse

For Eder, ærværdige gejstlige herre, hr. højmester, gør vi Margrete, kong Valdemar af Danmarks datter, vitterligt angående det møde, som det er aftalt at holde i Kalmar, på Eders herligheds og vor søns kong Eriks vegne, at vi taler derom med Eders, som nu var her hos os, og vi havde gerne set, at samme møde var blevet holdt ved Øresund både for bekvemmelighedens og flere andre sagers skyld, som Eders ikke ville eller kunne tage sig af, ligesom vi erfarer af dem, at de ikke først havde talt med Eders herlighed derom, og I skal vide, at jomfruen, kongen af Englands datter, hver dag kan formodes at komme hertil. Ærede herre, var det muligt, at I da selv ville komme til stede, derom beder vor søn og vi Eder indtrængende, men kan det ikke ske på nogen måde, så beder vi om, at I vil sende Eders dertil både på grund af denne førnævnte sag og fordi vor søn og vi gerne ville se Eder og Eders der, og I ville være os velkomne, og vi beder om, at de kommer dertil med fuldmagt for at tale om og afslutte den samme sag, som vi håbede, at I påtænker, at Eders skulle bringe til Kalmar, hvorom vi visselig også tidligere har skrevet og bedt, hvilket vi endnu gerne vil gøre, fordi freden og aftalen alligevel består som den er. Vi har også skrevet til de vendiske stæder og Eders i samme hensigt og ladet dem bede om, at de også ville sende deres dertil på den dag og det sted, hvor Eders forventes at komme, som står skrevet ovenfor. Ærede herre, tænk på vor søns, vores og vore rigers bedste i disse førnævnte sager og alle andre, som han og vi visselig tiltror Eders herlighed og lad vor søn og os desto mere godtgøre det over for Eder og Eders, og om det nu er Eder kærest, at man skulle holde det føromtalte møde i Kalmar eller ved Øresund, som står skrevet ovenfor, skriv Eders vilje og et definitivt svar tilbage til os ved dette bud. Fremdeles ærede herre havde vor søn nu været her i nærheden, havde han selv gerne skrevet disse punkter til Eders herlighed, som skal være befalet i Guds vold i lange tider. Skrevet i vor by Randers i det Herrens år 1406 lørdag inden ottendedagen for Kristi legemsfest.