1406. 9. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. stadfæster biskop Peder af Roskildes indstiftelse af et kapel i Roskilde domkirke.

Tekst efter Aa

Tekst

Innocentius episcopus seruus seruourum dei ad futuram rei memoriam ♦ Illis que pro diuini cultus augmento necnon ad decorem cathedralium ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum inibi domino famulantium prouide facta sunt ut illibata persistant libenter cum a nobis petitur apostolice confirmationis adiicimus firmitatem. ♦ Sane petitio uenerabilis fratris nostri Petri episcopi Roskildensis nobis nuper exhibita continebat quod olim ipse zelo deuotionis accensus et ad augendum huiusmodi cultum in sua ecclesia Roskildensi uigilanter intentus pro sue et suorum parentum animarum salute ad hoc dilectorum filiorum capituli Roskildensis accedente consensu quandam capellam in eadem ecclesia construi facere incepit pro uno presbitero et duobus ministris qui in eadem capella in qua etiam idem episcopus suam elegit sepulturam tenerentur diuina officia celebrare dictique episcopi postquam uolente domino ab hac luce migraret anniuersarium iuxta modum per eum ordinatum certis anni temporibus solenniter peragere ac certas pecuniarum summas ad pias causas protunc distribuere necnon quedam alia rationabilia et honesta facere deberent tunc expressa ♦ Et quod pro dote dicte capelle necnon sustentatione presbyteri ac ministrorum predictorum et pro faciendis distributionibus huiusmodi atque supportatione aliorum onerum ipsis presbytero et ministris pro tempore in cumbentium quedam opidum et terras arabiles domoscurtes possessionibus ac alia bona immobilia necnon annuos redditus etiam tunc expressa que ad personam ipsius episcopi tunc spectabant siue per ipsum legitime acquisita fuerant deputauit et assignauit capelle memorate prout in quibusdam autenticis litteris inde confectis eorundem episcopi et capituli sigillis munitis quarum tenorem de uerbo ad uerbum presentibus inseri fecimus plenius continetur ♦ Quare dictus episcopus nobis humiliter supplicauit ut pro firmiori subsistentia premissorum fundationi deputationi et assignationi prefatis robur apostolice confirmationis adiicere de speciali gratia dignaremur. ♦ Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati fundationem, deputationem et assignationem predictas et quecunque inde secuta rata habentes et grata ea auctoritate apostolica excerta scientia confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus supplentes omnes defectus si qui interuenerint in eisdem. ♦ Tenor uero dictarum litterarum talis est \ uniuersis Christi fidelibus ad quorum notitiam (etc. = nr. 186) ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre ratihabitionis confirmationis communitionis et suppletionis infringere uel ei ausu temerario contraire. ♦ Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum vii. idus. iulii pontificatus nostri anno secundo.

Oversættelse

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til evig erindring om sagen. Vi tilføjer gerne, når man beder os derom, apostolisk stadfæstende bekræftelse til det, som fremsynet er foretaget til øgelse af Gudsdyrkelsen samt til pryd for domkirkerne og de gejstlige personer, der sammesteds tjener Gud, for at det kan forblive urokket. En ansøgning fra vor ærværdige broder Peder, biskop af Roskilde, der for nylig er forelagt os, indeholdt da, at denne fordum, optændt af nidkær fromhed og årvågent optaget af at øge denne dyrkelse i hans kirke i Roskilde, til frelse for sin og sine forældres sjæle efter at have indhentet sine elskede sønner kapitlet i Roskildes samtykke hertil har begyndt at lade et kapel i samme kirke opføre for en præst og to assisterende, som skulle holde gudstjenester i samme kapel, i hvilket samme biskop ligeledes har valgt sin begravelse, og, efter at nævnte biskop ved Herrens vilje var gået bort fra denne verden, højtideligt holde hans årtid på visse tidspunkter af året ifølge den forskrift, der er forordnet af ham, og da fordele visse pengesummer til fromme formål samt foretage adskilligt andet fornuftigt og agtværdigt, der da var udtrykt, og at han henlagde og overgav omtalte kapel til dotering af nævnte kapel samt til underhold af præsten og fornævnte assisterende og til at foretage disse uddelinger og til opvejelse af andre byrder, der falder på denne præst og disse assisterende til enhver tid, en landsby og nogle pløjejorder, huse, gårde, besiddelser og andet urørligt gods samt årlige indtægter, der ligeledes da er udtrykt, som da tilhørte denne biskop personligt, eller de var erhvervet lovformeligt af ham, således som det fuldstændigt indeholdes i et herom affattet autentisk brev, der var bestyrket med samme biskops og kapitels segl, hvis ordlyd vi ord til andet har ladet optage i dette brev, hvorfor nævnte biskop ydmygt har bønfaldet os om, at vi af særlig nåde skulle værdiges at tilføje apostolisk bestyrkende stadfæstelse til fornævnte indstiftelse, henlæggelse og overgivelse til urokkelig understøttelse af det fornævnte. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, anerkender og godkender vi fornævnte indstiftelse, henlæggelse og overgivelse og alt, hvad der er fulgt derefter, og stadfæster det med apostolisk myndighed ifølge sikker viden og bestyrker det med dette brevs værn, idet vi udfylder alle mangler, hvis sådanne skulle findes angående samme. Men ordlyden af nævnte brev er denne: Vi Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde (osv. = 186). Intet menneske må bryde dette vort anerkendelses-, stadfæstelses-, bestyrkelses- og udfyldningsbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 9. juli i vort pontifikats andet år.