1406. 4. august. Ribe


Dronning Margrete skænker landsbyen Grödersby samt gods i Faulück, Rabenkirchen, Dollerup, Boltoft, Kiesby, Pagerö og Ekenis til Slesvig domkirkes bygningsfond mod afholdelse af tre ugentlige messer samt en årtid for hendes forfædre og efter hendes død for hende selv.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Margrete van godes gnaden koningh Waldemars dochter van Denemarken don witlich vnde openbar alle den ghennen de dessen breff seen edder horen lesen vmme desee naghescreuen houe mit dorpen vnde molen ersten alse devaste hoff to Grodersbu myt der molen vnde myt dem molenstrome dar sulues vnde myt alle dessen naghescreuen dorpen vnde guden alse dat dorp to Grødersbu vortmer in deme dorpe to Fughelke dat gut dat grote Iohan vppe wonet vnde dat gut dar Iohan Lokstede vnde Curt vnde Thord Kallysøn vnde Eler Iohansøn vnde Iohan Tuly vnde olde Knully vnde Friis Smyd vppe w[one]t vnde dat gut dar Ingwart Iohansøn vppe wonet vortmer in deme dorpe to Rauenker dat gut dar tho vppe wonet Rikuer Esbernsøn vnde Henneke Vrese vortmer dat gut in deme dorpe to Doldorp dar men vppe wonet Peter Skreder vortmer in dem houe to Boltofte also vele rechticheit alse wy darinne hebben vortmer dat ghut to Kyzebu dar Iohan Krwsensøn nw vppe wonet vnde och dar sulues to Kyzebu eyn ghut dat nw wuste ys vortmer den hoff to Pawerůth myt alle dessen naghescreuen ghuden to dem ersten dat gut in deme dorpe to Ekenes dar desse nascreuen lude nw vppe wonet alse Lasse Riper vnde Ludeke Schomaker vnde Grete Nys Ebbyson vnde Karl Marqwartsøn Karl Ebbyson vnde Nys Schuwe vnde to Fughelker dat ghut dar Otte Laghesøn nw vppe wonet alle desse vorbenomede ghut vasten hoffe houe vnde molen myt alle synen tobehoringen alse myt ackeren myt wisch myt weyden myt halten myt wateren myt waterstromen myt schowinge myt vischerien buwet vnde vnbebuwet waste vnde beset also alse alle desse vornomede ghut vaste hoff houe vnde molen in al eren ende scheden vnde veltmarken beleghen zin vnde myt aller nut vnde vrucht myt bede vnde myt broke vnde myt allen renten vnde myt der rechticheit dat hogheste vnde dat sideste vnde myt aller vriheit vnde myt allen breuen vnde rechticheit als dyt vorbenomede ghut vns wart van den Pogwischen vnde van den Zeesteden nichtes buten to beschedende vnde oc myt den zwen kerkelenen Cappel vnde Rauenker hebbe wy koningynne Margrete vorbenomet myt willen vnde wol beratenen mude in vnses heren godes vnde vnser leuen vrouwen vnde sunte Peters vnde Pauwels laff vnde ere vor vnse olderen v[nd]e voruaren vnde vnse selen nutticheit ghunnet vnde gheuen vnde gheuen vnde ghunnen myt dessen ieghenwartigen breff to der domkerken in Sleswich buwinge in aller mate alse nascreuen steit ♦ Tom ersten male dat de bischof to Sleswich vnde de ghenne wt deme capitele de der kerken bu[winge] vorstan den man alle desse vorbenomede ghut vasten hoff haue vnde molen myt alle eren thobehoringen vnde myt allen renten vnde rechticheit also also vorgescreuen steit antworde scholt in der suluen kerken in ysliker weke dre missen holden laten de ene misse van den hilgen dreualdicheit de andere van vnser leuen [vrouwen] vnde de [drudde] van sunte Peter vnde sunte Pau[wel] vnde alle iar wan de domheren vnde prestere to samende komen to zente do scholt de bischop vnde de ghe[nne de] der kerken buwinge vorstan holden laten ene dachtnisse [vnde] ene beghencknisse in der domkerken vor vnse voruaren sele ersten in deme hoghen kore [myt] missen wigilien vnde distributen vnde dar na buten deme kore in der kerc[ken] myt den domheren vnde presteren de do vppe deme zente zin vnde des suluen daghes vnd[e des] auendes to voren schal de byschop vorgenomet vnde de ghenne de der kerken buwinge vorestan de desse vorbenomede ghut in den weren hebben de domheren vnde prester to ghaste he[bb]en vnde erer wol pleghen vnde desse vorscreuen dachtnisse vnde koste schal de bischop vnde de der kerken buwinge vorstan als vorscreuen doen vnde holden laten van deme drudden deel der rente de desse vorbenomede gut rentet vnde de twe dele scholen tho der kerken buwinge komen alse vorscreuen steit ♦ Vortmer wan wy steruen vnde aff ghan schal des ghelikes ene dachtnisse vnde beghencknisse vor vns na vnseme dode gheholden werden alse vorscreuen steit ♦ Vortmer de wile dat wy leuen so wille wy desses vorscreuen vaste houes molen houe vnde ghudes suluen gancze mechtich wesen to beholdende to vorlenende vnde der domkerken vor van vns to antwortende wan vns lustet men wan wy steruen vnde aff ghan so schal al dyt vorscreuen vaste hof houe vnde molen myt al eren tobehøringe vnde rechticheit alse vorscreuen steit vnghehindert van vns vnde vnsen erfuen van staden an na vnsem dode to der kerken buwinge in Sleswich vorbenomet komen vnde antwordet werden vri vnde vnbeworen dem bischope vnde den domheren de der kerken buwinge vorstan to bliuende by der kerken to erer buwinge in ewighen tiden in aller mate alse vorscreuen steit ♦ Dat alle desse vorscreuene stucke vnde article vnde eyn yslich by sich also stete vast vnde vntobroken bliuen vnde holden scholen werden to ewighen tiden in aller mate alse vorscreuen steit so hebbe wy konighinne Margrete vorbenomet vnse secret myt willen vnde witschop henget laten an dessen breff vnde to tughe vnde witlicheit alle desse vorscreuene stucke der erbaren manne inghesegele alse bischop Eskels to Ripen heren Volmar Iacopsønes heren Nicles Ywersønes heren Peter Niclessønes van Agardh heren Iohan Scarpenberghes heren Iens Niclessønes van Awentzbergh vnde heren Eric Niclessønes rydderen ingheseghele ♦ Datum Ripis anno domini millesimo quadringentesimo sexto quarta feria ante festum beati Laurencii martiris Christi gloriosi.

Oversættelse

Vi Margrete af Guds nåde kong Valdemar af Danmarks datter gør vitterligt og åbenbart for alle dem, som ser dette brev eller hører det læse angående disse nedenfor nævnte gårde med landsbyer og møller, først fæstegården i Grödersby med møllen og mølleåen sammesteds og med alle disse nedenfor nævnte landsbyer og ejendomme, nemlig landsbyen Grödersby, fremdeles i landsbyen Faulück den ejendom, hvorpå store Johan bor og ejendommen, som Johan Loksted og Konrad og Tor Kallesen og Ejler Johansen og Johan Tule og gamle Knulle og Friis Smed bor på, og ejendommen, som Ingvar Johansen bor på, fremdeles i landbyen Rabenkirchen ejendommen, som Rikard Esbernsen og Henneke Frese bor på, fremdeles ejendommen i landbyen Dollerup, som Peder Skrædder bor på, fremdeles i gården Boltoft så mange rettigheder, som vi har der, fremdeles ejendommen Kiesby, som Johan Krusesen nu bor på, og samme sted i Kiesby en ejendom, som nu er øde, fremdeles gården Pagerö med alle nedenfor nævnte ejendomme, for det første ejendommen i landsbyen Ekenis, som disse nedenfor nævnte folk nu bor på, nemlig Lasse Riber og Lydeke Skomager og Grete, Nis Ebbesen og Karl Markvardsen, Karl Ebbesen og Nis Skov, og i Faulück ejendommen, hvor Otto Lavesen nu bor, alle disse førnævnte ejendomme, fæstegårde, gårde og møller med alt deres tilliggende, nemlig marker, enge, græsgange, skove, med vande, med åer, med opsyn med digerne, med fiskeri, bebygget og ubebygget, øde og beboet, som alle disse førnævnte ejendomme, fæstegårde, gårde og møller er beliggende i alle deres skel og markgrænser og med al nytte og udbytte, med indtægter og med bødeindtægter, med alle afgifter og med rettigheder, det højeste og det laveste, og med alle friheder og med alle breve og rettigheder, som den førnævnte ejendom kom til os fra familien Pogwisch og familien Sehested, intet undtaget, og også med de to kirkelen Kappeln og Rabenkirchen, alt det har vi, førnævnte dronning Margrete, med vilje og velberåd hu overdraget og givet til vor herre Guds og vor kære Frues og sankt Peders og Povls pris og ære til vore forældres og forfædres og vore sjæles gavn, og vi overdrager og giver det i dette nærværende brev til domkirken i Slesvigs bygningsfond på alle måder, som står skrevet herefter. For det første, at biskoppen af Slesvig og de fra kapitlet, som forestår kirkebygningen, som man overdrager alt dette førnævnte gods, fæstegårde, gårde og møller med alt deres tilbehør og med alle indtægter og rettigheder, som står skrevet ovenfor, de skal lade holde tre messer i den samme kirke hver uge, den ene messe for den hellige trefoldighed, den anden for vor kære frue og den tredje for sankt Peter og sankt Povl, og hvert år, når kannikerne og præsterne kommer sammen til den gejstlige ret, så skal biskoppen og de, som forestår kirkebygningen, lade holde en årtid og en højtidelighed i domkirken for vore forfædres sjæle, først i det høje kor med messer, vigilier og distributer og derefter uden for koret i kirken med kannikerne og præsterne, som er kommet til den gejstlige ret, og samme dag og aftenen før skal den førnævnte biskop og de, der forestår kirkebygningen, som har dette førnævnte gods i deres varetægt, have kannikerne og præsterne som gæster og forpleje dem vel, og disse førnævnte årtider og bespisningen skal biskoppen og de, der forestår kirkebygningen, som nævnt ovenfor, arrangere og lade holde for tredjedelen af den indtægt, som disse førnævnte ejendomme afkaster, og de to dele skal tilkomme kirkebygningen, som skrevet ovenfor. Fremdeles når vi dør og går bort, skal der ligledes holdes en årtid og højtidelighed for os efter vor død, som står skrevet ovenfor. Fremdeles så længe vi lever, vil vi selv have i vor magt at beholde, forlene den førnævnte fæstegård, møller, gårde og ejendomme og overdrage det til domkirken, når vi har lyst til det, men når vi dør og går bort, så skal denne førnævnte fæstegård, gårde og møller med al deres tilbehør og rettigheder, som står skrevet ovenfor uden hindring fra os og vore arvinger straks efter vores død tilkomme den førnævnte kirkebygning i Slesvig og overdrages fri og uden retskrav til biskoppen og de kanniker, som forstår kirkebygningen og blive ved kirken til dens bygning til evige tider og på alle måder, som står skrevet ovenfor. At alle disse førnævnte stykker og artikler og hver af dem for sig skal blive og overholdes til evige tider på alle måder stadigt, fast og ubrydeligt, som står skrevet ovenfor, derpå har vi, førnævnte dronning Margrete med vilje og vidende ladet vort sekret hænge på dette brev, og til vidnesbyrd og vitterlighed for alle disse førnævnte stykker seglene tilhørende de hæderlige mænd, nemlig biskop Eskil til Ribe, hr. Folmer Jakobsen, hr. Niels Ivarsen, hr. Peder Nielsen fra Ågård, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen fra Aunsberg og hr. Erik Nielsen, riddere. Givet i Ribe i det Herrens år 1406 onsdag før sankt Laurentius, Kristi glorrige martyr.