1406. 14. august. Lundenæs


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Esger Degn og 14 andre på rettertinget har skødet enge og grundstykker i og ved Nørholm samt deres ret til det grundstykke, hvorpå Nørholm ligger, til dronning Margrete.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracie regnorum Dacie Swecie et Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domino mcd sexto uigilia assumpcionis beate Marie uirginis Lundænæs in placito nostro iusticiario coram nobilibus uiris et discretis domino Eskillo episcopo Ripensi Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Erico Nicolai Iacobo Kalff Iohanne Scram militibus Esgero Thome Nicolao Ericsson N. Eyson Spliit Lange Krach Nicolao Lawesson et aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa placito ipsi iusticiario pronunc presidentibus constituti infrascripti primo Esgerus Diækn uiginti plaustrorum terras feni et sex oras agrorum in campo Holwich inter molendinum Norreholms et Kyfæ Hornsheret øster sitas item Thord Ascersson et Lasse Ascersson fratres xx plaustrorum feni terras et omnes alios agros in campo Holwich item Esgerus Ebbesson duas curias in Oderstorp cum uniuersis suis attinenciis circumquaque curiam Nørholm iacentibus agris pratis pascuis piscinis aquis ampne nichil dempto item Nicolaus Jenisson terras xxxiiiior plaustrorum feni sex oras terrarum et quatuor solidos terrarum in campo Qwiksbeke item Nicolaus Jensson de Exæwang tertiam partem Oderstorp Oderstorp fang item Two Jenisson de Wæsterbæk terras xv plaustrorum feni inter Bielderbæk usque Nørre aa et sex oras terrarum item Eskil Swensson in Scamstorp terras xiiiior plaustrorum feni inter Biældarbæk et Nørre aa et duos solidos terrarum item Mathias Petri de Westerbæk terras xvii plaustrorum feni terras sex solidorum et unum tofft inter Biælderbæk. et Nørre aa item Astradus Tykesson terras viii plaustrorum feni ad partem borealem ampnis in campo Oderstorp terras xii plaustrorum feni in campo Nørræ aa unum fundum habitationis ibidem cum terris dimidie marche item Lasse Thruelsson in Wæsterbæk terras xii plaustrorum de Nørre aa usque Biælderbæk et duas oras terrarum item Eskil Ebbisson de Westerbæk quinque plaustrorum feni terras inter Nørre aa et Biælderbæk item Katerina Olefs terras quatuor plaustrorum terras vi solidorum in censu et unum tofft inter Nørre aa et Biælderbæk item Nicolaus Smeth de Gydhehriis terras et prata ix plaustrorum feni inter Biælderbæk et Nørre aa item Thorkillus Smeth prata duorum plaustorum feni in Østræ Hornsheret et Scatzheret sita cum omnibus et singulis suis attinenciis agris pratis pascuis piscaturis aquarum decurssibus humidis et siccis quocumque censeantur nomine nullis demptis illustrissime domine domine Margarete regine Dacie Swecie Norwegie etcetera domine et matri nostre carissime cum omnibus et singulis iuribus et attinenciis que in fundo et situ super quibus castellum Nørreholm constructum est uncquam habuerant scotauerunt et assignauerunt iure perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris in premissis quibus reseruato recognoscentes se uniuersi et singuli prescripti sufficientem pecuniam et precium competens ab illustrissima domina regina Margareta pro omnibus et singulis premissis bonis et eorum pertinenciis ad suam uoluntatem et contentum plenarie et efficaciter subleuasse ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causa sub sigillo teste Iohanne Swenoni Bryms iusticiario nostro.

Oversættelse

Erik af Guds nåde konge af ringerne Danmark, Norge og Sverige, de venders og goters samt hertug af Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1406 dagen før den hellige jomfru Maries himmelfart fremmødte på vort retterting i Lundenæs for de velbyrdige og gode mænd, hr. Eskil, biskop i Ribe, Peder Nielsen af Ågård, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Erik Nielsen, Jakob Kalf, Jens Skram, riddere, Esger Thomsen, Niels Eriksen, Niels Egssen Splid, Lange Krag, Niels Lavesen og adskillige flere troværdige mænd, som da i rigelig mængde medvirkede ved samme retterting, nedennævnte og skødede og overgav med ret at besidde evigt til den berømmelige frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge etc. vor kæreste frue og moder: Først Esger Degn jord til 20 læs hø og seks øre agerjord i Hoddevig mark mellem Nørholm mølle og Kvie i Øster Horne herred; Tord og Lars Assersen, brødre, jord til 20 læs hø og al anden agerjord i Hoddevig mark; Esger Ebbesen to gårde i Hostrup med alle tilliggender, der ligger rundt omkring Nørholm gård, nemlig agre, enge, græsgange, fiskevande, vande og å uden undtagelse; Niels Jensen jord til 24 læs hø og seks øre og fire ørtug jord i Kviksbæk mark; Niels Jensen af Oksvang tredie delen af Oderstorp og Oderstorp fang; Tue Jensen af Vesterbæk jord til 15 læs hø mellem Bielderbæk og helt til Nørre å og seks øre jord; Eskil Svendsen i Skamstrup jord til 14 læs hø mellem Bielderbæk og Nørre å og to ørtug jord; Mads Pedersen af Vesterbæk jord til 17 læs hø, seks ørtug jord og en toft mellem Biælderbæk og Nørre å; Åstred Tygesen jord til otte læs hø nord for åen i Oderstorp mark, jord til 12 læs hø i marken ved Nørre å og en toft til beboelse sammesteds tillige med en halv mark jord; Lasse Troelsen i Vesterbæk jord til 12 læs hø fra Nørre å og helt til Bjelderbæk og to øre jord; Eskil Ebbesen af Vesterbæk jord til fem læs hø mellem Nørre å og Bielderbæk; Katrine Olufs jord til fire læs hø, seks ørtug skyldjord og en toft mellem Nørre å og Bielderbæk; Niels Smed af Gyris jord og engjord til ni læs hø mellem Bielderbæk og Nørre å; Torkil Smed engjord til to læs hø, altsammen beliggende i Øster Horne og Skast herreder med alle tilliggender, agre, enge, græsgange, fiskevande og vandløb, vådt og tørt med hvilket navn det end nævnes uden nogen undtagelse, samt med alle de rettigheder og tilliggender de nogensinde har haft i den grund og det område, som den befæstede gård Nørholm er bygget på, idet der ikke var forbeholdt dem eller deres arvinger nogen ret til dette foranskrevne, og alle og enhver af de ovennævnte erkendte, at de havde oppebåret ret et tilstrækkeligt beløb og en passende betaling af den berømmelige frue, dronning Margrete, for alt det foran skrevne gods og dets tilliggender, fuldt ud og retsgyldigt efter deres vilje og til deres tilfredshed. Givet år, dag og sted som ovenfor, under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.