1406. 10. november.


Biskop Peder af Roskilde henlægger med samtykke af kapitlet kanonikatet og præbenden Everdboldam til det af ham indstiftede Allehelgens og sankt Sigfreds kapel.

Tekst efter A:

Tekst

In nomine domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Uniuersis Christi fidelibus quorum interest/ uel interesse poterit quomodolibet in futurum. nos Petrus diuina miseracione episcopus Roskildensis per presentes cupimus fore notum quod cum teste scriptura. uita hominis milicia est super terram congruum est et a tramite non exorbitat racionis quod ecclesiastice asscriptus milicie decentibus et sufficientibus stipendiis sustentetur ne cessante causa cesset effectus et propter nimium stipendiorum defectum deficiat. militans antequam meritorum peruentum fuerit ad triumphum. ♦ Quod nos exacte solitudinis instancia perpendentes et defectibus nostro scitui se offerentibus cooperante domino quantum possumus consulere cupientes. canonicatui et prebende Euerdboldam in ecclesia nostra Roskildensi. quos dilectus nobis dominus Michael Clementis canonicus ibidem iam actu tenet propter ipsorum canonicatus et prebende fructuum pensionum et obuencionum defectuosam exilitatem et tenuitatem cum urgens necessitas et euidens utilitas id exposcat. capellam in honorem dei. omnium sanctorum. et beati Sygfridi confessoris in eadem ecclesia per nos de nouo fundatam et de bonis nostris peculiaribus per industriam nostram acquisitis dotatam necnon per sedem apostolicam confirmatam una cum omnibus et singulis suis attinenciis. decimis episcopalibus. uniuersisque aliis obuencionibus nullis exceptis quibuscumque censeantur nominibus. oneribus aut dicte capelle et suo possessori qui pro tempore fuerit per nos impositis semper saluis. prout hec omnia in originalibus litteris fundacionis dicte capelle plenius expressantur. accedente ad hoc maturo et deliberato consilio et pleno consensu dilecti capituli nostri Roskildensis huic affectui nostro plurimum applaudentis diuino auxilio inuocato perpetuo annectimus et unimus. faciendo unum beneficium inseparabiliter de utrisque in diuini cultus uberius et forcius sustentamen. ♦ Quas quidem anneccionem et unionem perpetua firmitate ualituras. presentis scripti. ac sigillorum nostri. ac dilecti capituli nostri Roskildensis predicti hinc appensorum robore communimus. ♦ Datum et actum. anno domini. m°. cd°. sexto die beati Martini confessoris et pontificis\

Oversættelse

I Herrens navn amen. Til evig erindring om sagen. Vi Peder, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, ønsker, at det med dette brev skal være vitterligt for alle Kristi troende, hvem det angår eller på nogen måde vil kunne angå i fremtiden, at når efter den hellige skrifts vidnesbyrd menneskets liv her på jorden er en krigstjeneste, er det passende og stemmende med fornuften, at den, der er optaget som stridsmand i Herrens hær, underholdes med passende og tilstrækkelig sold, at ikke resultatet skal udeblive, når årsagen udebliver, og stridsmanden udmattes, før han når til sine fortjenesters triumf, på grund af alt det ringe sold. Idet vi med indtrængende omhyggelig omhu overvejer dette og med Guds bistand efter evne ønsker at råde bod på de mangler, der kommer til vort kundskab, henlægger og forener vi for bestandigt efter modent og velovervejet råd og med fuldt samtykke af vort elskede Roskilde kapitel, som skænker denne vor velvillige handling sit fulde bifald, efter at have påkaldt Guds hjælp, til kanonikatet og præbendet Everdboldam ved vor Roskilde kirke, som vor elskede hr. Mikkel Klementsen, kannik sammesteds, nu sidder inde med, på grund af samme kanonikats og præbendes frugters, afgifters og indkomsters svigten, usseldom og fattigdom, da tvingende nødvendighed og åbenbart tarv kræver det, det af os på ny grundlagte kapel ved samme kirke til ære for Gud, alle helgene og sankt Sigfred, bekenderen, udstyret ved vort private gods, som vi ved vor flid har erhvervet, samt bekræftet ved det apostoliske sæde, tillige med dets tilliggender, alle og hvert enkelt, biskopstiender og alle andre indkomster uden undtagelse, med hvilke benævnelser de end opregnes, dog til enhver tid med forbehold af de afgifter, der af os bliver pålagt nævnte kapel og dets til enhver tid værende indehaver, således som alt dette fuldstændigt er omtalt i nævnte kapels originale fundatsbrev, og vi skaber af begge et udeleligt kirkeligt embede til rigere og kraftigere støtte for gudstjenesten. For at denne henlægning og forening kan have gyldighed med evig bestand befæster og bestyrker vi dem med nærværende brev og med vort og vort elskede førnævnte Roskildekapitels vedhængte segl. Givet og handlet i det Herrens år 1406 på bekenderen og paven sankt Martins dag.