1406. 11. november.


Overenskomst mellem Ruprecht, romersk konge, og hans søn hertug Johan af Bayern på den ene side og kong Erik 7. af Pommern og hans søster Katrine på den anden side om ægteskab mellem hertug Johan og Katerine Udover en afskrift af A indeholder Aa også en i forlængelse af og sammenhæng med denne vedføjet afskrift af et brev fra 2. august 1407, hvori Ruprecht og Johan garanterer Katerines livgeding, som består af byerne Nuwenmarkt, Altdorff og Prage med tilliggender og fæstningerne Heimberge, Pfaffenhaffen, Luterhofen den Marckt og Heinspurg med tilligender; i øvrigt befaler Ruprecht og Johan indbyggerne og embedsmændene på disse steder at hylde Katerine en måned efter hendes ankomst

Tekst efter A:

Tekst

Desse naghescreuen deghedinge vnde artikele synt ghedeghedinget gheramet ghewisset vnde ghelouet hir to Lunden tuschen den eddelen hoghgheboren heren vnde vursten heren Ruprecht Romeschen koninghe vnde syneme sone hertoch Iohannen in Beyern vnde palatz graue vppe deme Riin vppe de enen side vnde deme hoghgheborn eddelen vursten heren Erike to Denmarken Sweden vnde Norweghen der Wende vnde der Goten koninghe vnde hertich in Pomeren vnde syner suster iuncfrouwen Katerinen vppe de anderen side in aller mate alse hir naghescreuen steit in dem iaren vnses heren Cristi xiiiiᶜ vnde vi vppe sunte Mertens daghe tom ersten male dat de hoghgheborn vurste koningh Erik vorbenomet hertoch Iohannen van Beyern des Romeschen koninghes sone vorscreuen syne suster iuncfrouwe Katerinen ghegheuen heft to rechter ee item her Hademar here van Laber vnde her Hannes Truchsetzs van Paldersheym ridder vnde Conradt landscriuer to Ambergh hebben ghelouet dat de vorbenomede hertoch Iohan iuncfrowe Katerinen vorscreuen nemen vnde hebben scal to rechter echtschop item scal de vorbenomede hertoch Iohan komen to Ripen vnde by slapen de vorbenomede iuncfrouwe Katerinen aldar vp vnser leuen vrouwen daghe assumpcionis neghst komende item scal koningh Erik vorscreuen myt der vorbenomeden syner suster gheuen veertech dusent Rynescher guldene edder och ander ghelt edder sulwer na Rynescher guldene werde item dat de Romesche koningh vnde hertoch Iohan syn sone vorbenomet iuncfrouwen Katerinen vorscreuen maken vnde doen alsulich liifghedink vnde se dar also ane besorghen vnde bewaren to beholdende also langhe alse se leuet alse de here Romesche koningh vnde hertoch Iohan syn sone vor gode bekennen willen vnde alse koningh Erik vorbenomet en to louet ♦ Item weret zake dat de vorscreuen hertoch Iohan vorstorwe edder aff ginge dat ghot vorbede er iuncfrouwe Katerine vorbenomet dat se denne ere lifghedink beholde also langhe alse se leuet edder och also vele gholdes wedder krighe als myt er vt ghegheuen wert vnde dat se vnde ere vrunt den koor van den twen hebben welk erer so dar van leuest willen ♦ Item wat iuncfrouwe Katerine vorbenomet myt sich inbringet van clenoten vnde so danen dingen vnde wat er ghegheuen wert van hertoch Iohannen vnde van anderen dat se dat myt sich wedder vt bringe vnghehindert oft se lenk leuet wan hertoch Iohan vorscreuen item scal hertoch Iohan vorscreuen maken vnde doen koningh Erike bewaringhe vppe dat liifghedink myt des Romeschen koninghes vnde syneme eghen vnde eres beyde rades breuen vnde ingheseghelen also dat de vorscreuen iuncfrouwe Katerine dar ane vorwaret sy vnde als yt vore ghescreuen ys er de vorbenomede hertoch Iohan de xl dusent guldene kricht vnde wan hertoch Iohan vorscreuen iuncfrouwe Katerinen by slapen heft vppe de tiit alse vorscreuen steit vnde de bewaringhe vppe dat liifghedink geschen ys dat eme denne vere weken dar na syn wiiff Katerina vorscreuen vnde de veertech dusent guldene to hws volghen alse vorscreuen steyt ♦ Alle desse vorscreuen artikele vnde deghedinge heft koningh Erik vorbenomet ghelowat heren Hademar van Laber heren Hannesse vnde Conradt landscriuer vorbenomet van syner vnde syner suster iuncfrouwe Katerinen vorscreuen weghene vppe de enen zide vnde de vorbenomede here van Laber her Hans vnde Conradt hebben koningh Erike wedder louet van des Romeschen koninghes vnde synes sones hertoch Iohans vorscreuen weeghene vppe de anderen side alle dessen vorscreuen stucke vnde artikele stede vnde vast to holdende in aller mate alse vorscreuen steit in guden truwen sunder arch vnde hebbet ere ingheseghele to beiden ziden ghedrucket laten an dessen cedelken ♦ Screuen imme iare daghe vnde stede alse vorscreuen steit.

Oversættelse

Disse aftaler og artikler er forhandlet, besluttet og lovet her i Lund i år 1406 efter Kristi fødsel på sankt Mortens dag imellem den ædle, højbårne herre og fyrste, hr. Ruprecht, romersk konge, og hans søn, Johan, hertug af Bayern og pfaltzgreve ved Rhinen, på den ene side; på den anden side den højbårne ædle fyrste, hr. Erik, Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Gothers konge og hertug af Pommern, og hans søster, jomfru Katrine, på alle måder, som står skrevet nedenfor. For det første således at den højbårne fyrste, førnævnte kong Erik har givet sin søster, jomfru Katrine, til ret ægteskab til den før skrevne hertug Johan af Bayern, den romerske konges søn. Dernæst at hr. Hadmar, herre til Laber, hr. Hans Truchsesse von Baldersheim, riddere, og Konrad, landskriver til Amberg, har lovet, at den førnævnte hertug Johan skal have og tage den før skrevne jomfru Katrine til ret ægteskab. Dernæst at den førnævnte hertug Johan skal komme til Ribe og sove hos den førnævnte jomfru Katrine senest næstkommende Marie optagelsesdag.[A] Dernæst at den før skrevne kong Erik skal give 40.000 rhinske gylden eller penge eller sølv af samme værdi med sin førnævnte søster. Dernæst at den romerske konge og hertug Johan, hans førnævnte søn, skal tilstå den førnævnte jomfru Katrine en sådan livgeding og sørge for og garantere hende, at hun kan beholde den så længe, hun lever, sådan som den herre romerske konge og hertug Johan, hans søn, vil bekende over for Gud, og sådan som den førnævnte kong Erik tiltror dem. Dernæst at, hvis den førnævnte hertug Johan afgår ved døden før den førnævnte jomfru Katrine, det Gud forbyde, så kan hun beholde sin livgeding så længe, hun lever, eller også skal hun modtage så mange penge, som var givet ud med hende, og hun og hendes frænder skal have valget mellem de to muligheder, hvilken en af dem de helst vil. Dernæst at, hvad førnævnte jomfru Katrine bringer med sig af udstyr og sådanne ting og hvad hun får skænket af hertug Johan og af andre, skal hun kunne bringe med sig tilbage, hvis hun lever længere end før skrevne hertug Johan. Dernæst skal før skrevne hertug Johan gøre kong Erik forsikring angående livgedingen med den romerske konges brev, sit eget brev og deres begges råds breve og segl, således at den førnævnte jomfru Katrine er tilsikret den, og, som det er skrevet ovenfor, skal det ske, før førnævnte hertug Johan modtager de 40.000 rhinske gylden. Og når før skrevne hertug Johan har sovet hos jomfru Katrine på den tid, som før skrevet står, og forsikringerne angående livgedingen er foretaget, da skal før skrevne jomfru Katrine, hans hustru, og de 40.000 gylden følge med ham hjem fire uger efter, som før skrevet står. Alle disse før skrevne artikler og aftaler har førnævnte kong Erik lovet førnævnte hr. Hadmar af Laber, hr. Hans og Konrad, landskriver, på sin og sin søsters jomfru Katrines vegne på den ene side; og på den anden side har førnævnte herre af Laber, hr. Hans og hr. Konrad på vegne af førnævnte romerske konge og hans søn, hertug Johan, lovet kong Erik at holde de førskrevne punkter stadigt og fast på al måde i god tro uden svig. Og de har ladet deres segl til begge sider trykke på dette dokument. Skrevet år, dag og sted som før skrevet står.

A. dvs. 15. august.