1407. 26. februar. Roskilde


Hr. Bjørn Olufsen erklærer på samme måde som biskop Peder i foregående brev angående trætten om Hjortsholm.

Tekst efter Aa:

Tekst

Iæk Biørn Olæfssøn ridderennes thet meth thettæ mit opne breff at iæk hauer i dach wæret i Roskilde foræ høyboren førstynne min nadhighe frue drotning Margareta meth hetherlich father meth gudh biscop Pæther aff Roskilde oc hans capitel i then samme stadh her Iens Andirssøn her Folmer Iacopssøn her Magnus Munk oc her Erik Nielssøn riddere oc manghæ andræ gothæ mæn nærwærende ♦ Oc ære wi nu swo eens wordnæ foræ forde min nadhighe frue drotning Margretæ vm then skyldning som forde bisscop Pæther oc hans forde capitel mik nu skylder vm vpa kirkenæ weynæ vm Hiortholm oc vm thet som Hiortholm ær arørende swo at wi ære blefne pa bothe sither with forde min frue drotning Margretæ vm thenne forde skyldning ♦ Oc skal iæk æller minæ arwinge oc forde bisscop Pæther æller hans æfterkomere æller hans forde capitel i Roskilde komme foræ forde min nadhighe frue drotning Margretæ for innen fiærthe dach paschæ nw næst kommer vm eet aar nar wi her for innen worthæ woræthe at siæx wgher til foren ♦ Oc scal iæk æller minæ arfwinge lade oss lighe oc nøye meth thet oc holde thet i alle made som forde min frue oss tha sier foræ rætæ vm then forde skyldning vm Hiortholm ♦ Scheer thet oc swo at forde min frue her for innen aff gaar huilkit gudh forbyudhe tha scule wi komme foræ min nadhighe herræ konyng Erik oc hans radh nar wi warthæ til sachthe æfter thy som foræ er sacht oc lade oss ther meth nøye oc holde thet i alle made som han oc hans radh oss tha i mællom finner foræ ræte vm thenne forde skyldning vm Hiortholm i alle made som forescreuit star ♦ Oc til mere bewaring oc wissen her vm at all stycke æræ swo schethe oc eendrachnæ oc at iæk forde Biørn Olefssøn riddere oc minæ arfwingæ all stycke swo holde oc gøre wele i alle made æfter thy som forescreuit star wten alt archt oc hiælperæthe tha hauer iæk mit incigle meth wilghe oc witscap ladet hænges foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh hauæ wælborne mæn som her ouer oc nær hafue wæret swosom er her Iens Andersøn her Folmer Iacopssøn her Magnus Munk oc her Erik Nielssøn riddere ladit therres incigle hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Roskildis anno domini millesimo cd° septimo sabbato proximo ante dominicam qua cantatur Oculi

Oversættelse

Jeg Bjørn Olufsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at jeg i dag har været stedt for den højbårne fyrstinde min nådige frue dronning Margrete i Roskilde sammen med hæderlig fader i herren biskop Peder af Roskilde og hans kapitel sammesteds, hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Mogens Munk og hr. Erik Nielsen, riddere, og mange andre gode mænd, som var til stede, og vi er nu over for fornævnte min nådige frue, dronning Margrete, blevet enige om den gæld, som fornævnte biskop Peder og hans fornævnte kapitel er mig skyldig på kirkens vegne vedrørende Hjortsholm og det, som vedkommer Hjortsholm, således at vi på begge sider er forblevet hos min fornævnte frue, dronning Margrete, angående denne fornævnte gæld. Og jeg eller mine arvinger og fornævnte biskop Peder eller hans efterkommere eller hans fornævnte kapitel i Roskilde skal møde for fornævnte nådige frue, dronning Margrete, inden nu førstkommende fjerde påskedag om et år, når vi forinden er blevet advaret seks uger i forvejen. Og jeg eller mine arvinger skal i alle henseender slå os til tåls og være tilfredse med samt overholde det, som min fornævnte frue da afgør som ret angående den fornævnte gæld vedrørende Hjortsholm. Skulle det, at min fornævnte frue forinden afgår ved døden - hvad Gud forbyde - så skal vi møde for min nådige herre kong Erik og hans råd, når vi bliver tilsagt på samme måde, som det før er sagt, og være tilfredse med og i enhver henseende overholde det, som han og hans råd da afgør som ret imellem os angående denne fornævnte gæld vedrørende Hjortsholm sådan som foran skrevet står. Og til større sikkerhed for og kendskab om, at alle punkter er således skete og vedtagne, samt at jeg fornævnte Bjørn Olufsen, ridder, og mine arvinger i enhver henseende vil overholde og opfylde alle punkter, sådan som ovenfor er skrevet, uden al list og svig, så har jeg med min vilje og vidende ladet mit segl hænge under dette brev. Til vidnesbyrd har de velbyrdige mænd, som har deltaget og været til stede herved, nemlig hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Mogens Munk og hr. Erik Nielsen, riddere, ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1407 lørdagen før den søndag, da man synger Oculi.