[1408. 22. august]. Sjællands landsting


Landstingsvidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde ville tiltale Bille Esbernsen efter kirkeloven og ikke fejde mod ham.

Tekst efter nil

Tekst

Iens Gørstinge landzdomæræ i Syæland Iens Scave aff Eskilstorp ridder Iens Urben prest i Brengstorp Thorben Ienssen aff Ørsleff Giæ<u>er[1] Mæyenstorp Iens Gripsen aff wapn Iens Mattissen foghet i Ringstæt hærit oc Pawel Ienssen buruemester i Ringstæth sendæ alle thettæ breff se eller høræ quædhyæ medt gud. ♦ Wy kungøræ thet at æffter gutz byrd thusendæ aar firæ hundret uppa thet attendæ then thingdach nest for sancti Bartho<lo>mei[2] dach voræ wy uppa vort landzthing mangæ gothæ mæn nerverendis sawæ oc hørthæ at ther wor a een hetherlichs fatherssz wegne biscop Pætherss een skielich man skicket Herlu Nielssen aff Englørp oc hathæ taghit thinghøringe met siik aff Slauelsæ hæretz thing ther sunnerlig om huad helder biscop Pæther hathæ ladit feythæ Bille Esbenssen aff Halleløf eller hanum i nogher mathæ feythæ kynnet ladæ thet the hathæ hørt eller sport. ♦ Item then samme tiid withnethæ her Eric Tomessen Niels Bossen aff Slauelsæ oc fleere Slauelse bymæn at semist[3] ther the hossz waræ thet forne biscop Pæther oc Bille Esbenssen thalethes wiit, thet the tha so skyldis at thet forne biscop Pæther wildæ ladæ talæ kirckelow till forne Bille Esbenssen om the ærendæ han til hannum hathæ oc ey feythæ lathæ ♦ Thettæ hørthæ wi oc sawæ thet witne wi for allæ mæn ♦ Givet aar dagh oc stæt som før ær sakt.

1. Giæ<u>er] Gidner, Langebeks Diplomatarium. 2. Bartho<lo>mei] Barthomei, Langebeks Diplomatarium. 3. semist] rettet fra smiest, Langebeks Diplomatarium.

Oversættelse

Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Jens Skave af Eskilstrup, ridder, Jens Urban, præst i Bringstrup, Torben Jensen af Ørslev, Gevert Meinstorf, Jens Gribsen, væbnere, Jens Madsen, foged i Ringsted herred, og Povl Jensen, borgmester i Ringsted, sender alle, der ser eller hører dette brev, hilsen med Gud. Vi bekendtgør, at vi år 1408 efter vor Herres fødsel tingdagen inden sankt Bartholomeus' dag var til stede på vort landsting og i nærværelse af mange gode mænd så og hørte, at den forstandige mand, Herlug Nielsen af Englerup fremstod på den hæderlige fader, biskop Peders vegne og medførte tilhørere fra Slagelse herredsting, der særligt vidnede om, hvorvidt biskop Peder havde fejdet mod Bille Esbernsen af Hallelev eller på nogen måde havde ladet forkynde fejde imod ham, som de havde hørt eller erfaret. Fremdeles vidnede på samme tid hr. Erik Thomsen, Niels Bosen af Slagelse og flere bymænd fra Slagelse, at da de sidste havde været til stede ville fornævnte biskop Peder lade fornævnte Bille Esbernsen tiltale efter kirkeloven angående den sag, han havde imod ham og ikke fejde mod ham. Dette hørte og så vi og det vidner vi over for alle. Givet år, dag og sted som ovenfor.