1408. 7. september. Ribe


Testamente af Ebbe Jensen, kannik i Ribe og sognepræst i Ål.

Tekst efter A

Tekst

In nomine domini amen ♦ Ego Ebbo Iohannis canonicus Ripensis et rector parrochialis ecclesie in Aal licet indignus noussima hominis considerans uolo michi diuina suffragante gracia in meorum expurgacionem peccatorum de bonis michi a deo et sua sancta ecclesia concessis testamentum meum iuxta terre consuetudinem ordinare uolens et mandans ut quandocumque me de hoc seculo migrare contigerit sine contradiccione tam heredum meorum quam aliorum michi quocumque titulo attinencium inconcusse uigorem habeat firmitatis saluo michi iure aliud testamentum condendi ♦ Primo ergo confero do et lego uenerabili in Christo patri ac domino meo Eskillo dei gracia episcopo Ripensi meos duos equos cum sellis et frenis ♦ Item fabrice ecclesie Ripensis ubi eligo sepulturam .x. marchas Lybicenses ♦ Item ad anniuersarium meum in ecclesia Ripensi per canonicos tenendum .xl. marchas Lybicenses ♦ Item domino Iohanni Helt archidiacono Ripensi florenum Lybicensem ♦ Item domino Nicholao Iohannis cantori florenum Rinensem ♦ Item domino Iacobo de Hwsby florenum ♦ Item domino Esgero florenum/ ♦ Preposito Kanuto florenum/ ♦ Preposito Ottoni i. nobyl et manutergium meum melius/ ♦ Item domino Nicholao Syøbo i nobyl cum almucio meo ♦ Item domino Petro Iohannis florenum. ♦ Item domino Thetlauo florenum cum ludo skacorum. ♦ Item domino Iacobo Iuari florenum. ♦ Item preposito Thome i nobyl et uiaticum meum ita quod omni anno pro anima domini Nicholai Tholson celebret .iiiior. missas et post mortem suam leget alicui sacerdoti cui iniunget idem faciendum ♦ Item domino Iohanni Petri preposito in Witha i scutum Francorum ♦ Item domino Boecio coclear argenteum meum melius ♦ Item domino Hermanno Decn i. scutum Francorum cum pectine de ebure ♦ Item domino Iohanni Galn sellam nouam cum idria et pelui ♦ Item domino Iohanni Aseri manutergium cum pectine de ebure ♦ Item domino Henrico Thydisk superpellicium meum. ♦ Item sorori mee dilecte .xxx. marchas Lybicenses in bona moneta uestimenta mea aliis non legata et lectisternia cum cista et uolo quod in hiis pro hereditate sit contenta ♦ Item Cristine cognate mee tunicam meam de Araas cum capucio et antiquo palio ♦ Item filio eiusdem Cristine .ii. marchas Lybicenses quas sibi pro necessitatibus suis soror mea ministrabit ♦ Item quantum restat de pensione istius anni ad dotem ecclesie in Aal reparandam ♦ Item ad fabricam dicte ecclesie in Aal .iiiior. marchas Lybicenses ♦ Item ad fabricam ecclesie parrochialis in Wethel iiiior. marchas Lybicenses ♦ Item ad fabricam ecclesie in Emmerløf ii marchas ♦ Item domino Petro Swenonis plebano ecclesie beate uirginis dimidium nobyl ♦ Item domino Nicholao Petri sacriste i peluim cum quartali nobyl ♦ Item cuilibet monasterio Ripis l solidum grossorum ♦ Item cuilibet ecclesie parrochiali Ripis i solidum sterlingorum ♦ Item cuilibet uicario sacerdoti chorali prius non nominato i solidum sterlingorum et aliorum cuilibet vi sterlingos ♦ Item domino Nicholao Thorson vi marchas Lybicenses cum cultello argento ornato ♦ Item capellano meo in Aal i florenum ♦ Item cuilibet infirmorum in domo sancti spiritus l grossum ♦ Item sororio meo libros meos si et quando apparuerit testamentariis meis ♦ Item fratri Iohanni Michaelis i nobyl ♦ Item Laghoni promo curie episcopi Ripensis i solidum sterlingorum ♦ Item Iohanni Kok seruitori meo marcham Lybicensem ♦ Item Ebboni Tagyson cussinum cum manubrio de cypresso ♦ Item Iwaro Tagyson ceruical serico foderatum ♦ Item ea que ultra sunt in promptis disponantur ad pios usus iuxta uoluntatem testamentariorum meorum ♦ Exequtores autem testamenti mei ordino honorabiles uiros dominos. magistrum Ottonem prepositum in Warethsysel Nicholaum Syøbo. Thomam Petri prepositum in Harizsysel et Iohannem Galn petens eos et in domino rogans quatinus de premissis taliter ordinent prout coram deo uoluerint respondere ♦ In huius testamenti testimonium et cautelam firmiorem sigill<o> me<o>[1] una cum secreto capituli Ripensis et sigillis testamentariorum meorum supradictorum hoc presens testamentum feci et iussi roborari. ♦ Actum et scriptum Ripis. anno domini. m°.cd° viii° septimo ydus septembris.

1. sigill<o> me<o>] sigillum meum A, fejlen antagelig fremkommet ved ændring af den påbegyndte konstruktion. .

Oversættelse

I Guds navn amen. Jeg Ebbe Jensen, kannik i Ribe og, skønt uværdig, sognepræst ved sognekirken i Ål, betænkende menneskets endeligt, vil med Guds nådige bistand til renselse for mine synder i overensstemmelse med landsdelens sædvane opsætte mit testamente over det gods, som er givet mig af Gud og hans hellige kirke, idet det er mit ønske og min befaling, at det, når som helst jeg måtte forlade denne verden, uanfægtet skal have fastheds bestand uden modsigelse fra såvel mine arvingers side som fra andres side, med hvilken adkomst de end er knyttet til mig, dog at jeg forbeholder mig ret til at opsætte et andet testamente. For det første overdrager, giver og testamenterer jeg til den ærværdige fader i Kristus og min herre Eskil, af Guds nåde biskop i Ribe, mine to heste med sadler og bidsler. Fremdeles til bygningsfonden ved Ribe kirke, hvor jeg vælger min grav, 10 mark lybsk. Fremdeles til afholdelse af min årtid i Ribe kirke ved kannikerne 40 mark lybsk. Fremdeles til hr. Jens Helt, ærkedegn i Ribe, en lybsk gylden. Fremdeles til hr. Niels Jensen, kantor, en rhinsk gylden. Fremdeles til hr. Jakob af Husby en gylden. Fremdeles til hr. Esger en gylden. Til provst Knud en gylden. Til provst Otto en nobel og mit bedste håndklæde. Fremdeles til hr. Niels Søbo en nobel tillige med min korhue. Fremdeles til hr. Peder Jensen en gylden. Fremdeles til hr. Detlev en gylden med et spil skak. Fremdeles til hr. Jakob Iversen en gylden. Fremdeles til provst Thomas en nobel og min kalk og disk, således at han hvert år skal holde 4 messer for Niels Tholsens sjæl, og efter sin død skal testamentere dem til en anden præst, hvem han pålægger at gøre det samme. Fremdeles til hr. Jens Pedersen, provst i Vidå, en ecu fransk. Fremdeles til hr. Bo min bedste sølvske. Fremdeles til hr. Herman Degn en ecu fransk med en elfenbenskam. Fremdeles til hr. Jens Galen en ny sadel tillige med en krukke og et bækken. Fremdeles til hr. Jens Assersen et håndklæde med en elfenbenskam. Fremdeles til hr. Henrik Tysk en overklædning. Fremdeles til min elskede søster 30 mark lybsk i god mønt, de af mine klæder, der ikke er testamenteret til andre, og mine sengeklæder tillige med en kiste, og jeg vil, at hun skal være nøjet med dette som arv. Fremdeles til min frænde Kristine min kjortel af klæde fra Arras med hætte og en gammel kappe. Fremdeles til samme Kristines søn to mark lybsk, som min søster skal yde ham til hans fornødenheder. Fremdeles hvad der resterer af dette års afgift til forøgelse af Ål kirkes kapital. Fremdeles til nævnte Ål kirkes bygningsfond 4 mark lybsk. Fremdeles til Emmerlev kirkes bygningsfond 2 mark. Fremdeles til hr. Peder Svendsen, sognepræst ved Vor Frue kirke, en halv nobel. Fremdeles til hr. Niels Pedersen, sakristan, et bækken tillige med en kvart nobel. Fremdeles til ethvert kloster i Ribe en skilling sterling. Fremdeles til enhver vikar i koret, som er præst og ikke tidligere er nævnt, en skilling sterling og til enhver af de andre 6 sterlinger. Fremdeles til hr. Niels Torsen 6 mark lybsk med en sølvprydet kniv. Fremdeles til min kapellan i Ål en gylden. Fremdeles til enhver af de syge i Helligåndshuset en grot. Fremdeles til min svoger mine bøger, hvis og når han giver møde hos mine eksekutorer. Fremdeles til broder Jens Mikkelsen en nobel. Fremdeles til Lave, køkkenmester i ribebispens gård, en skilling sterling. Fremdeles til Jens Kok, min tjener, en mark lybsk. Fremdeles til Ebbe Tagesen en pude tillige med et skaft af cypres. Fremdeles til Iver Tagesen en hovedpude foret med silke. Fremdeles skal hvad der derudover er til rådighed anvendes til fromt brug efter mine eksekutorers bestemmelse. Til eksekutorer af mit testamente bestemmer jeg de hæderlige mænd, herrerne magister Otto i Vardesyssel, Niels Søbo, Thomas Pedersen, provst i Harsyssel, og Jens Galen, idet jeg beder og bønfalder dem for Guds skyld at træffe sådanne bestemmelser angående det forananførte, som de vil forsvare det over for Gud. Til vidnesbyrd om dette testamente og til fastere forvaring har jeg ladet dette testamente bestyrke med mit segl tillige med Ribe kapitels sekret og mine ovennævnte eksekutorers segl. Forhandlet og skrevet i Ribe i det Herrens år 1408 den 7. september.