1408. 23. november. Rimini


Pave Gregor 12. pålægger efter ansøgning af dronning Margrete og biskop Jakob af Oslo kantoren ved kirken i Roskilde at undersøge sidstnævntes påstand om, at kapitlet i Oslo har aftvunget ham ulovlige løfter før hans tiltræden som biskop, og i bekræftende fald løse ham fra dem.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] dilecto filio cantori ecclesie Roskildensis salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Iustis et honestis supplicum uotis libenter annuimus illaque fauoribus prosequimur oportunis. ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte uenerabilis fratris nostri Iacobi episcopi Asloensis peticio continebat/ quod olim antequam ecclesiam suam Asloensem ingredi posset/ nonnulla illicita pacta arbitria arbitramenta promissiones et uota/ dilectis filiis capitulo dicte ecclesie/ ac clero ciuitatis et diocesis Asloensis seruare promisit precedentibus solennibus stipulationibus et interpositis iuramentis/ ♦ Cum autem sicut eadem petitio subiungebat/ pacta arbitria arbitramenta promissiones et uota huiusmodi sint omnino illicita et contra canonicas sanctiones pro parte carissime in Christo filie nostre Margarete regine Swecie Dacie et Norweye illustris et eiusdem episcopi fuit nobis humiliter supplicatum/ ut alicui probo uiro in partibus/ qui se de premissis summarie informet/ et si ea per informacionem huiusmodi reperiat fore illicita et contra canonicas sanctiones illa reuocet ut prefertur/ ac relaxet uel nulla declaret/ ipsumque episcopum ab eis et iuramentis predictis absoluat/ committere de benignitate apostolica dignaremur/ ♦ Nos igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati/ discrecioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus uocatis qui fuerint euocandi/ de premissis auctoritate nostra summarie te informes/ et si per informationem huiusmodi reppereris arbitria arbitramenta promissiones uota stipulationes et iuramenta predicta fore illicita et contra canonicas sanctiones extorta et prestita ut prefertur ea auctoritate apostolica reuoces relaxes uel nulla declares ut facti qualitas exigit et requirit/ ac eundem episcopum a pactis arbitriis arbitramentis promissionibus uotis stipulationibus et iuramentis huiusmodi absoluas. contradictores per censuram ecclesiasticam (appellacione postposita compescendo)[3] non obstante si aliquibus communiter uel diuisim a sede predicta sit indultum quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem. ♦ Datum Arimini nono kalendas decembris anno secundo.

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. ecclesiasticam (appellacione postposita compescendo)] ecclesiasticam etcetera Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn kantoren ved kirken i Roskilde hilsen og apostolisk velsignelse. Vi giver gerne vort bifald til de bønfaldende rimelige og agtværdige ønsker og omfatter dem med passende gunst. En ansøgning, der jo for nylig er forelagt os på vor ærværdige broder biskop Jakob af Oslos vegne indeholdt, at han fordum, førend han kunne tiltræde sin kirke i Oslo, lovede vore elskede sønner kapitlet ved nævnte kirke og gejstligheden i staden og stiftet Oslo at overholde nogle ulovlige aftaler, kendelser, overenskomster, løfter og ønsker efter forudgående højtidelige forpligtelser og ved eds mellemkomst. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, disse aftaler, kendelser, overenskomster, løfter og ønsker overhovedet er ulovlige og i modstrid med de kanoniske regler, har man på vor kære datter i Kristus Margrete, Sveriges, Danmarks og Norges berømmelige dronnings og samme biskops vegne ydmygt ansøgt os om, at vi af apostolisk velvillighed skulle værdiges at betro en eller anden retskaffen mand i landene at skaffe sig summarisk underretning om det fornævnte og, hvis han ved denne underretning finder, at det er ulovligt og i modstrid med de kanoniske regler, tilbagekalde det som førnævnt og eftergive eller erklære det for intet og løse denne biskop fra det og fornævnte ed. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du efter at have stævnet dem, som bør hidstævnes summarisk skaffer Dig underretning med vor myndighed om det fornævnte og, hvis Du ved denne underretning finder, at fornævnte kendelser, overenskomster, løfter, ønsker, forpligtelser og eder er ulovlige og aftvunget og ydet i modstrid med de kanoniske regler som fornævnt, med apostolisk myndighed tilbagekalder, eftergiver eller erklærer dem for intet, således som kendsgerningens egenskab kræver og fordrer, og løser samme biskop fra disse aftaler, kendelser, overenskomster, løfter, ønsker, forpligtelser og eder, idet Du tugter dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf under udelukkelse af appel, uanset, om nogle i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, der ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Givet i Rimini den 23. november i vort (pontifikats) andet år.