[1409].


Borgmestre og rådmænd i Hamburg beder kong Karl 6. af Frankrig om at foranledige, at hans embedsmænd overgiver det gods, der var indladet i Skåne af fire borgere fra Hamburg og bestemt for Sluys, men som blev bjerget efter skibets stranding ved Bergues, til deres befuldmægtigede Henrik Widenepipe, borger i Lübeck.

Tekst efter reg

Tekst

Gloriosissimo et Christianissimo principi et domino domino Karolo serenissimo Francorum regi domino nostro fauorabili et promotori gracioso nos proconsules et consules opidi Hamburgensis humilis obsequii debitam recommendacionem Regie maiestati uestre exponimus publice protestando quod in nostra presencia constituti discreti uiri Bernardus Bishorst Hildemarus Pape Thidekinus Wnstorp et Wichmannus Grunewold opidani nostri dilecti ad nostram noticiam querulose detulerunt quod nuper circa festum sancti Michahelis archangeli proxime iam transactum quedam nauis wlgari nomine crayer appellata cuius gubernator et patronus erat quidam Hinricus de Herda ciuis Lubicensis onusta cum allecibus et aliis mercandisis in terra Scanie regni dacie quam quidem nauem dictus patronus ex diuersorum mercatorum ad quos dicta bona in dicta naue contenta spectabant commissione et conuencione uersus portum Sluez terre Flandrie et non alibi uelificare pretendebat nec debebat aliis portubus applicare nisi aliqua utilitate perpensa exceptis portubus regni Francie quos ex predictorum diuersorum mercatorum consencu licite poterat appete<re>[1] et hiis se applicare sed grauium tempestatum ac contrariorum uentorum impulsu. proposito et commissione frustratus ad alias partes uias suas diuertere cogebatur uidelicet uersus plagas occidentales prope uillam Berh ubi miserabiliter cum suis nautis et pueris perisse refertur saluatis tamen quibusdam bonis mercatoriis ac instrumentis dicte nauis ibidem et in locis circumuicinis utpote in Abeuile et Tuch regni uestri districtibus sub bona custodia ab incolis earundem partium seruatis ut dicitur/ et quia predicti nostri opidani in predicta naue nonnulla bona se habuisse testantur prout corporalibus eorum iuramentis coram nobis ad sancta dei singuli probauerunt scilicet Bernardus Bishorst prefatus tres lastas allecum tali signo .. signatas Hildemarus Pape duas lastas allecum tali signo .. signatas Thidekinus Wnstorp iiii lastas et duas tunnas tali signo .. signatas/ et Wichmannus Gronewold tres lastas tali signo notatas ideo magnificis et egregiis uiris: senescallo de Pontieu et reddituum magistris ac iudicibus et uniuersis et ceteris regie maiestatis uestre officialibus in prefatis locis et districtibus constitutis litteras nostras supplicatorias direximus reuerenter sincerius ab ipsis affectantes et intencius supplicantes ut dei et iusticie intuitu dicta bona saluata que ad nostros opidanos prenotatos pertinere dinoscuntur restitui ordinent et ad huiusmodi restitucionem diligenciam graciosam non dedignentur exhibere ♦ Sed quia predicti nostri ciues huiusmodi repostulacioni et repeticioni bonorum personaliter interesse non possunt ideo ipsi prouidum uirum et discretum Hinricum Widenepipe ciuem Lubicensem ostensorem presencium in eorum et cuilibet eorum sufficientem procuratorem actorem et negociorum suorum gestorem ac nunctium specialem coram nobis constituerunt et solempniter ordinarunt. dantes ei plenam et omnimodam potestatem ad petendum et postulandum coram quibuscumque officialibus seu commissariis aut reddituum magistris siue iudicibus a regia uestra maiestate constitutis dictorum bonorum restitucionem et omnia et singula predicta eorundem opidanorum nostrorum bona acceptandum manutenendum et prout sibi uidebitur expedire. de eisdem ordinandum et regendum et a quibuscumque petendum et percipiendum ac de perceptis quitandum et hiis que dicta bona laboribus et industria suis saluauerunt debitum et racionabilem precium soluendum et generaliter omnia et singula faciendum que circa premissa et quodlibet premissorum neccessaria fuerint et oportuna que ipsi constituentes per se facere possent si personaliter interessent promittantes se gratum et ratum habituros. quitquid per dictum Hinricum actum siue gestum fuerit in premissis ♦ Quapropter regie uestre maiestati inclinatis ceruicibus humiliter accentisque precibus supplicamus quatenus diuini amoris ac iusticie zeli intuitu et nostre humilis supplicacionis ob respectum eadem regia uestra maiestas que ex innata clemencia oppressis et periclitantibus subuenire consueuit circa officiales iudices et reddituum magistros prefatos ita dignetur disponere et ordinare ut predicta bona nostris opidanis attinencia ut prefertur graciose et integraliter dicto procuratori restituantur et assignentur aut debito ualore soluentur ♦ Nos uero pro nobis et successoribus nostris regie uestre maiestati ac illustrissimis successoribus uestris omnibusque quos presens negocium contingere poterit bona et firma fide promittimus et promittendo firmiter astringimus quod quecumque bona ad nostros oppidanos spectantur. ut prefertur predicto Hinrico procuratori restituta assignata seu persoluta fuerint dicta maiestas uestra regia uel successores uestri gloriosi aut quisquam officialium seu iudicum aut hominum regni uestri ex parte predictorum bonorum nequaquam imposterum aliam monicionem seu impeticionem sustinebunt ♦ In cuius rei testimonium etcetera.

1. appete<re>] appete, Aa.

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i byen Hamburg fremfører tilbørlig anbefaling af vor ydmyge tjenstvillighed over for den særdeles strålende og rettroende fyrste og herre hr. Karl, franskmændenes høje konge, vor gunstige herre og nådige velynder, idet vi offentligt erklærer over for Eders kongelige majestæt, at de gode mænd Bernhard Bishorst, Hildemar Pape, Tideke Wunstorp og Wikman Grünewald, vore elskede borgere, gav møde i vor nærværelse og under klage bragte til vor kundskab, at et skib for nylig omkring ærkeenglen sankt Michaels dag, nu sidst forbigangne, på folkesproget kaldt med navnet Crayer, hvis styrmand og ejer var en Henrik v. Herda, borger i Lübeck, blev ladet med sild og andre købmandsvarer i landet Skåne i Danmarks rige, hvilket skib nævnte ejer efter pålæg og aftale med forskellige købmænd, hvem nævnte gods i nævnte skib tilhørte, agtede at sejle til havnen Sluys i landet Flandern og ikke andetsteds og ikke skulle anløbe andre havne undtagen af en eller anden velovervejet fordel med undtagelse af havnene i riget Frankrig, som han ifølge samtykke af fornævnte forskellige købmænd uhindret kunne søge til og anløbe disse, men drevet af svært uvejr og modvind blev han skuffet i sit forehavende og pålæg og blev tvunget til at ændre sin kurs mod andre lande, nemlig mod de vestlige egne nær byen Bergues, hvor han siges ynkeligt at være omkommet med sine sømænd og tjenere, idet dog noget købmandsgods og instrumenterne fra nævnte skib, som det siges, blev bjerget og sammesteds og på nærliggende steder, nemlig i områderne Abbeville og Tuch i Eders rige under god varetægt af indbyggerne i samme lande, og eftersom vore fornævnte borgere bevidner, at de har noget gods i fornævnte skib, således som hver enkelt har bevist for os med deres korporlige ed på Guds hellige evangelier, nemlig Bernhard Bishorst tre læster sild, forsynet med dette tegn ..2), Hildemar Pape to læster sild, forsynet med dette tegn ..2), Tideke Wunstorp fire læster og to tønder, forsynet med dette tegn ..2) og Wikman Grünewald tre læster, betegnet med dette tegn, har vi af den grund ærbødigt rettet vort bønfaldende brev til seneschallen i Ponthieu og til styrerne og forvalterne af indtægterne og alle og de øvrige af Eders kongelige majestæts officialer på fornævnte steder og i de fornævnte områder, idet vi oprigtigt stræber efter og indtrængende bønfalder dem om, at de af hensyn til Gud og retfærdigheden skal forordne, at nævnte reddede gods, som vides at tilhøre vore fornævnte borgere, skal tilbagegives, og at de ikke skal forsmå at vise nådig omhu ved denne tilbagegivelse. Men eftersom vore fornævnte borgere ikke personligt kan deltage i denne tilbagekrævning af og anmodning om godset, har de af den grund for os indsat og højtideligt forordnet den fremsynede og gode mand Henrik Widenepipe, borger i Lübeck, nærværende brevviser til fyldestgørende befuldmægtiget, forhandler og fører af deres sager og særlig udsending for dem og enhver af dem, idet de giver ham fuld og altomfattende myndighed til at bede og anmode om tilbagegivelse af nævnte gods over for alle officialer eller stedfortrædere eller styrere eller forvaltere af indtægterne, der er indsat af Eders kongelige majestæt og til at modtage, beholde alt det fornævnte gods tilhørende vore samme borgere og træffe bestemmelse om samme og bestyre det og bede om og oppebære det af alle og kvittere for det oppebårne og betale disse, som ved deres møje og flid har reddet nævnte gods en tilbørlig og fornuftig bjergeløn og i almindelighed foretage alt, hvad der måtte være nødvendigt og gavnligt angående det fornævnte og ethvert punkt af det fornævnte, som disse, der indsætter ham, ville kunne gøre selv, hvis de personligt deltog, idet de lover, at de vil anerkende og godkende alt, hvad der måtte blive forhandlet eller foretaget angående det fornævnte. Derfor bønfalder vi Eders kongelige majestæt ydmygt med bøjede nakker og forstærkede bønner om, at samme Eders kongelige majestæt, som af medfødt mildhed plejer at komme til undertrykte og hjemsøgte til hjælp af hensyn til Guds kærlighed og nidkærhed for retfærdigheden og med henblik på vor ydmyge bønfalden, skal værdiges at træffe bestemmelse og forordne således angående fornævnte officialer, forvaltere og styrere af indtægterne, at fornævnte gods, der tilhører vore borgere som fornævnt, nådigt og fuldstændigt skal tilbagegives og overgives nævnte befuldmægtigede eller betales med tilbørlig værdi. Men vi lover på vore og vore efterfølgeres vegne Eders kongelige majestæt og Eders berømmelige efterfølgere og alle, hvem denne sag vil kunne vedkomme, på vor urokkelige tro og forpligter os urokkeligt ved vort løfte, at angående alt det gods, der tilhører vore borgere, og som bliver tilbagegivet, overgivet eller betalt fornævnte befuldmægtigede Henrik som fornævnt, skal Eders nævnte kongelige majestæt eller Eders strålende efterfølgere eller nogen som helst af Eders riges officialer eller forvaltere eller mænd på ingen måde i fremtiden udsættes for en anden påmindelse eller påkrav som følge af fornævnte gods. Til vidnesbyrd herom o.s.v.1)