1410. 28. juli. Bologna


Pave Johannes 23. tilsiger aflad til dem, som på visse tider besøger domkirken i Lund.

Tekst efter Svenskt Dipl.

Tekst

Iohannes episcopus, seruus seruorum Dei, uniuersis christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benediccionem. Licet is, de cuius munere uenit, ut sibi a suis fidelibus digne et laudabiliter seruiatur de abundantia sue pietatis, que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus sibi multo maiora retribuat, quam ualeant promereri, nichilominus tamen desiderantes Domino populum reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem, fideles ipsos ad complacendum sibi quasi quibusdam allectiuis muneribus, indulgentiis scilicet et remissionibus, inuitamus, ut exinde reddantur diuine gratie aptiores. Cupientes igitur ut ecclesia Lundensis congruis honoribus frequentetur et ut christifidelses eo libentius causa deuotionis confluant ad eandem et ad conseruationem ipsius manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, auctoritate confisi, omnibus uere penitentibus et confessis, qui in natiuitatis, circumcisionis, epiphanie, resurrectionis, ascensionis et corporis domini Ihesu Christi, ac pentecostes et natiuitatis, annuntiationis, purificacionis et assumptionis, beate Marie uirginis, natiuitatis beati Johannis Baptiste ac Petri et Pauli apostolorum predictorum et sancti Laurencii martiris et dicte ecclesie dedicacionis festiuitatibus ac celebritate omnium sanctorum necnon predictorum natiuitatis et assumptionis beate Marie et natiuitatis beati Johannis et apostolorum predictorum festiuitatum octauis et per sex dies dictam festiuitatem pentecostes immediate sequentes eandem ecclesiam deuote uisitauerint et ad huiusmodi conseruationem adiutrices manus porrexerint ut prefertur, centum dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus. Uolumus autem quod si alias uisitantibus dictam ecclesiam uel ad eius conseruationem seu fabricam manus adiutrices porrigentibus aut alias inibi pias elemosinas erogantibus seu alias aliqua alia indulgentia imperpetuum uel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit, presentes littere nullius existant roboris uel momenti, presentibus post decennium minime ualituris. Datum Bononie, v kalendas Augusti, pontificatus nostri anno primo.

XXIIII Gerlacus.

Pro P. Suermont.

P. de Magio.

H. de Piro.

Oversættelse

Johannes, biskop, Guds tjeneres tjener hilsen og apostolisk velsignelse til alle kristentroende, som vil se nærværende skrivelse. Selvom han, fra hvis gave det kommer, at han kan tjenes med overflods fromhed, som rækker hinsides de bedendes fortjenester og løfter, tildeler meget mere til dem, der tjener ham godt, end de fortjener, opfordrer vi ikke desto mindre - idet vi ønsker at gøre folket modtageligt for Herren og tilbøjelig til gode gerninger - de troende selv til at behage ham med så at sige tillokkende gaver, nemlig aflad og syndsforladelse, for at de hermed kan gøres mere tjenlige for guddommelig nåde. Idet vi således begærer, at Lundekirken besøges med passende ære, og at de troende i Kristus så meget des hellere af fromheds årsag begiver sig til samme, og at de des villigere skal række hjælpende hænder til bevarelsen af denne, og for at de så meget des mere kan se sig vederkvæget ved den himmelske nådes gave, løser vi, støttende os på den almægtige Guds barmhjertighed og hans apostles, Peter og Paulus' myndighed, alle oprigtigt angrende og bekendende fra 100 dage af de dem pålagte straffe, dem som hengivent begiver sig til samme kirke og strækker hjælpende hænder frem, som nævnt, til dennes bevarelse på festerne for herre Jesu Kristi fødsel, omskærelse, tilsynekomst, genopstandelse, opstigelse og ligbegængelse; og for pinsen; og for den hellige jomfru Marias fødsel, budbringelse, renselse og optagelse; for fødslen af den hellige Johannes Døber og førnævnte apostle, Peter og Paulus, og Sankt Laurentius, martyr, og for indvielsen af nævnte kirke; på fejringen af allehelgensdag og ottendedagene for festerne for nævnte jomfru Marias fødsel og optagelse og førnævnte Sankt Johannes og apostles fødsel og gennem 6 dage umiddelbart påfølgende pinsens nævnte fest. Men det er vor vilje, at, hvis en indulgensskrivelse, til at vare evigt eller at udløbe efter et vist stykke tid, skulle være tilstået af os til dem, der besøger nævnte kirke på et andet tidspunkt eller på et andet tidspunkt fremrækker hjælpende hænder til dennes bevarelse eller bygningsfond eller på et andet tidspunkt uddeler fromme almisser dér, eller gør et eller andet andet på et andet tidspunkt, skal nærværende skrivelse ikke være af nogen gyldighed eller fasthed, idet nærværende skrivelse ikke skal have gyldighed efter 10 år. Givet i Bologna femte dag før kalendae i august i vort pontifikats første år. 24 Gerlacus For P. Suermont. P. de Magio. H. de Piro.