1411. 1. juni. S. Pietro i Rom


Paven befaler sin nuntius og kollektor i Danmark, ærkedegn Jens Povlsen i Lund at opkræve et års indtægter af de ledige embeder.

Tekst efter Acta Pont. og Dipl. Norv. l.l.

Tekst

Iohanni Pauli archidiacono Lundensi apostolice sedis nuntio ac in regno Dacie fructuum camere apostolice debitorum collectori ♦ Nuper in consideracionem nostram uigilis pastoris more prout ex iniuncto nobis onere pastoralis tenemur officii adducentes fructus redditus et prouentus apostolice camere propter guerrarum angustias ac diuturnum scisma quod sathana procurante christianam religionem diucius proch dolor perturbauit adeo diminutos quin uerius exhaustos quod ad supportanda onera expensarum pro recuperandis prouinciis ciuitatibus terris et locis ad nos et Romanam ecclesiam pertinentibus inuasis occupatis et detentis indebite et pro desiderabilis unionis in prefata ecclesia prosecucione tractatis et fine salubri nulla possent racione suppetere et ex certis aliis racionabilibus causis animum nostrum mouentibus congruum et debitum reputantes ut eadem ecclesia nunc plus solito in suis necessetatibus in supportacione sarcine huiusmodi oneris ab aliis ecclesiis et personis ecclesiasticis quarum caput esse dinoscitur ac domina cunctorum christifidelium adiuuetur ad instar felicis recordacionis Urbani v Gregorii xi Alexandri v et nonnullorum aliorum predecessorum nostrorum Romanorum pontificum fructus redditus et prouentus primi anni uacacionis quorumcumque prioratuum dignitatum personatuum administracionum officiorum canonicatuum et prebendarum parochialium et aliarum ecclesiarum ceterorumque beneficiorum ecclesiasticorum cuiuscumque ordinis existerint exemptorum et non exemptorum secularium et regularium cum cura et sine cura in quibuscumque mundi partibus consistencium apud sedem apostolicam et alibi uidelicet per obitum uel ex facto resignacionis ipsorum beneficiorum et ex causa permutacionis de illis faciende nunc et inantea uacancium et imposterum uacaturorum et eciam illorum que per quoscumque beneficia ecclesiastica ad cuiuscumque seu quorumcumque collacionem prouisionem presentacionem eleccionem seu quamuis aliam disposicionem per nostras litteras eciam in pauperum clericorum beneficiandorum forma expectabunt acceptari et de illis obtinere prouideri et eorum eciam que ordinaria uel alia quauis auctoritate uel per eos ad quos ipsorum beneficiorum collaciones prouisiones presentaciones electiones seu queuis alie disposiciones communiter uel diuisim eciam iure deuoluto pertinent aut pertinebunt quibusuis conferri uel de eis prouideri et illorum de quibus acceptaciones prouisiones collaciones instituciones apostolica uel ordinaria aut alia quauis auctoritate quibusuis factas uel faciendas per nos confirmari aut eis de ipsis beneficiis prouideri contingeret eciam si super hiis confirmacio uel noua prouisio eadem auctoritate non fuerint subsecute nec subsequerentur imposterum ac eorum in quibus quibusuis personis uigore litterarum nostrarum aut aliarum quarumcumque ius forsan tribueretur necnon ipsorum que per aliquem predecessorum nostrorum Romanorum pontificum uel Urbanum vi Clementem vii Bonifacium viii Bendictum xiii alias Petrum de Luna Innocencium vii et Gregorium xii alias Angelum Corario quibusuis metropolitanis cathedralibus collegiatis parochialibus uel aliis ecclesiis monasteriis prioratibus dignitatibus personatibus officiis canonicatibus et prebendis aut aliis benficiis ecclesiasticis secularibus et regularibus aut cuicumque loco uel ordini unita exnunc uel forsan per nos seu auctoritate nostra uniri cum per cessum uel decessum illa obtinencium aut alias quouismodo ad huiusmodi ecclesias monasteria prioratus dignitates personatus administraciones officia canonicatus et prebendas aut beneficia loca uel ordinem deuenire contingeret leuandos et percipiendos ac pro supportacione onerum predictorum camere apostolice modis infrascriptis soluendos auctoritate apostolica reseruauimus et eciam applicauimus non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ecclesiarum et monasteriorum in quibus prioratus dignitates personatus administraciones officia canonicatus et prebende ac beneficia huiusmodi forent contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si fructus redditus et prouentus huiusmodi primi anni ex priuilegio apostolice sedis uel alias de iure consuetudine seu statuto alicui uel aliquibus pertineret siue ad fabricam ecclesiarum monasterium seu locorum quorumlibet quauis auctoritate concessi forent seu eciam deputati ♦ Uolumus autem quod dicta camera uel illi qui per eam ad recolleccionem fructuum reddituum et prouentuum huiusmodi essent deputati non omnes integros fructus redditus et prouentus dicti primi anni sed eorum partem illam uidelicet pro qua fructus redditus et prouentus uniuscuiusque beneficiorum ipsorum taxati forent ad decimam uel residuum fructuum reddituum et prouentuum eorumdem super quo eidem camere uel deputandis ab ea relinquimus opcionem uel medietatem huiusmodi fructuum reddituum et prouentuum beneficii cuiuslibet qui taxati forsan non essent ad decimam exigant et recipiant alia parte seu residuo fructuum reddituum et prouentuum predictorum huiusmodi beneficia obtinentibus pro debitis exhibendis seruiciis et aliis eorum supportandis oneribus remanenti ita uidelicet quod si beneficium quodlibet bis ac pluries eadem anno uacare contingat non nisi semel fructus redditus et prouentus illius iuxta modum predictum recipiantur ♦ Ceterum uolumus et auctoritate predicta declarauimus quod reseruacio et applicacio huiusmodi ad beneficia quorum fructus redditus et prouentus annuum ualorem xxiiii florenorum auri de camera nullis deductis oneribus seu ad uicarias seu ad capellanias ut plurimum a decedentibus secundum modum diuersarum ecclesiarum institutas ad missas pro ipsis decedentibus celebrandas certis constitutis redditibus presbyteris inibi celebrantibus uel alias in diurnis et nocturnis canonicis horis in eisdem ecclesiis interessentibus siue ad cotidianas distribuciones quarumlibet ecclesiarum siue anniuersaria uel obuenciones que sunt uel erunt ad certum quid deputata nisi ad illam uel illas que in illis qui sunt in ciuitate et loco presentes consueuissent quamuis horis non interessent antedictis nullatenus extenderentur ♦ Illi uero quibus fructus redditus et prouentus anni primi beneficiorum huiusmodi debebuntur de iure priuilegio statuto uel consuetudine anno eundem primum annum immediate sequente eos perceperunt illis modis sicut ipsos eodem primo anno perciperent si huiusmodi reseruacio et applicacio non obstitissent ♦ Quocirca discrecioni tue per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus per te uel alium seu alios clericos dumtaxat fide et facultatibus idoneos omnes et singulos huiusmodi fructus redditus et prouentus ut premittitur reseruatos et applicatos camere memorate iuxta huiusmodi nostre reseruacionis et applicacionis tenorem in partibus in quibus es nuncius apostolicus et collector huiusmodi fructuum deputatus petere exigere et recipere cum integritate studeas et procures contradictores quoslibet per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo inuocato ad hoc si opus fuerit auxilio bracchii secularis non obstantibus omnibus supradictis seu si aliquibus communiter uel diuisim ab apostolica sede sit indultum quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi et eorum nominibus et ordinibus propriis mencionem ♦ Nos uero tibi quittandi liberandi et absoluendi per te uel alium seu alios plene et libere omnes et singulos eos a quibus premissa receperis de hiis dumtaxat que exinde ab eis recipere te contigerit tenore presencium concedimus facultatem ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum kalendas iunii pontificatus nostri anno secundo.

Oversættelse

Til Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, Det apostoliske Sædes udsending og kollektor af indtægter til det apostoliske kammer. For nylig blev vi opmærksomme på, efter den årvågne hyrdes skik, således som vi er forpligtet til ved byrden af det hyrdelige embede, der er pålagt os, at Det apostoliske Kammers frugter, indtægter og indkomster på grund af kriges genvordigheder og langvarigt skisma, som, ak, dagligt hærger den kristne religion med Satan som ophavsmand, i den grad er formindskede for ikke at sige udtømte, så at de på ingen måde er tilstrækkelige til at oppebære udgifternes byrder til at genvinde provinser, byer og territorier tilhørende os og romerkirken, invaderet, besat og holdt tilbage uforskyldt, og til at føre forhandlinger til en helsebringende afslutning angående opnåelse af den ønskværdige enighed i førnævnte kirke. Dette og adskillige andre grunde bevægede bevægede vor sjæl, hvorfor vi finder det rimeligt og passende, at samme kirke understøttes nu mere end sædvanligt i sine vanskeligheder til at afhjælpe denne byrdefulde belastning af andre kirker og gejstlige, hvis overhoved den er, såvel som frue for alle kristne. Efter Urban 5.'s, Gregorius 9.'s, Alexander 5.'s og adskillige andre af vore pavelige forgængeres, godt minde, forbillede, reserverer og lader vi endvidere tilkomme frugter, indtægter og indkomster af første års ledighed for et hvert priorat, dignitet, personat, embede, officiat, kanonikat, både sognepræbenders og andre kirkers og af øvrige kirkelige embeder, hvilken orden de end er, exempte og ikke exempte, sekulære og regulære, med eller uden sjælesorg, i hvilken del af verden de end befinder sig, ved det apostoliske Sæde og andetsteds, således ledige i forvejen eller ledige efterfølgende ved død eller tilbagetrækning fra disse embeder; af dem som af nogen som helst venter at modtages og skaffes dem at erholde som kirkelige embeder beroende på nogen som helsts, en eller flere, overdragelse, besættelse, præsentation, valg eller anden disposition ved vor skrivelse også i formularen for de fattige klerkes embedsbesættelse; af de embeder som på ordinær eller en eller anden anden myndighed eller af dem, hvem overdragelsen, besættelsen, præsentationen, valget eller en hver anden disposition fælles eller enkeltvis tilhører eller vil tilhøre, også med tildelt ret, venter at overdrages eller besættes af disse til nogen; og af dem, om hvilke modtagelse, besættelse, overdragelse og indsættelse på apostolisk, ordinær eller en eller anden anden myndighed er blevet foretaget eller skal foretages, som det er tilfældet skal bekræftes, eller som skal besættes med folk af os, også hvis bekræftelse eller ny besættelse på samme myndighed har fulgt eller vil følge efterfølgende; og af dem, i hvilke ret måske tildeltes til en eller anden person i kraft af vore eller nogen som helst andres skrivelser; endvidere af dem, som af en af vore forgængere romerske paver eller Urban 6., Clemens 7., Bonifacius 8., Benedictus 13. alias Pietro de Luna, Innocens 6. og Gregor 12. alias Angelo Corario er forenet med metropolitan-, katedral-, kollegiat-, sogne- eller andre kirker, klostre priorater, digniteter, personater, kanikembeder og præbender eller andre kirkelige embeder, sekulære og regulære, eller noget som helst sted eller orden, eller som måske fra nu af vil forenes ved os eller på vor myndighed, når det på grund af disses indehaveres død, tilbagetrækning eller på nogen som helst anden måde skete, at disse (embeder) kom til ved sådant kirke, kloster, priorat, dignitet, personat, administrationsområde, embedspligt, kanonikat og præbende eller beneficium, sted eller orden. Ingen bestemmelse eller sædvane, der omhandler priorater, digniteter, personater, embedsområder, pligter, præbender og beneficier af denne art i kirker og klostre, skal stå herimod, om de er befæstet ved ed, apostolisk bekræftelse eller nogen som helst anden fasthed, eller hvis disse frugter, indtægter og indkomster af det første år på Det apostoliske Sædes privilegium eller på anden vis ved ret, sædvane eller bestemmelse tilhører én eller nogen, eller de på en hvilken som helst myndighed er blevet skænket eller også overladt til kirkernes, klostrenes eller hvilke som helst steders bygningsfond. Men det er vor vilje, at nævnte kammer eller de, som skulle være blevet udnævnt af dette til indsamling af disse frugter, indtægter og indkomster, ikke skal kræve og modtage helheden af disse frugter, indtægter og indkomster af nævnte første år, men den del af disse, nemlig, til hvilken frugter, indkomster og indtægter af et hvilket som helst af disse beneficier er blevet takseret til tiende, eller resten af samme frugter, indtægter og indkomster, angående hvilket vi lader det være op til det samme kammer eller de af dette udnævnte, eller halvdelen af sådanne frugter, indtægter og indkomster af et hvert beneficium, som måske ikke er takseret til tiende, idet den anden del eller resten af førnævnte frugter, indtægter og indkomster bliver tilbage for indehaverne af sådanne beneficier til at udvise forskyldt tjeneste og oppebære disses andre byrder. For øvrigt er det vor vilje og erklærer vi på førnævnte myndighed, at sådan reservation og tilegnelse til embeder, hvis frugter, indtægter og indkomster af en årlig værdi af 24 guldfloriner til kammeret uden udgifter er fratrukket, ikke skal udvides til kapellanater, som for det meste er indstiftede af de døende efter de forskellige kirkers sædvane til messer at afholdes for selvsamme døende for aftalte udgifter til de celebrerende præster dér eller på anden måde dem der tager del i de kanoniske tider, dag og nat, i samme kirker hvad enten til daglige uddelinger eller til anniversarier eller andre indkomster, som er blevet eller vil blive bestemt til noget særligt, undtagen til sådanne som plejer at være til steder blandt dem, som befinder sig i byen og på stedet, selv om de ikke deltager i førnævnte kanoniske tider. Men hine, til hvem disse embeders første års frugter, indtægter og indkomster skyldes, på grund af ret, privilegium eller sædvane i året, der følger det første år, skal oppebære disse på sådan måde, som de gjorde i det første år, hvis denne reservation og tilegnelse ikke står til hinder herfor. Derfor overdrager og sender vi Din Omsigtsfuldhed ved apostolisk skrivelse, at du med integritet og flid skal sørge for at søge, kræve og modtage, ved dig selv, en anden eller andre klerke, så længe de er egnede med hensyn til troskab og kunnen, en hver af disse frugter, indtægter og indkomster, der, som nævnt er reserveret og tilegnet nævnte kammer i henhold til vor reservations og tilegnelses ordlyd i de egne, i hvilke du nu er deputeret som apostolisk nuntius og kollektor af disse frugter, med ret til at tvinge en hver, der går herimod, med kirkelig straf uden appel og til at tilkalde sekulararmens hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Intet af det ovenstående skal stå i vejen, heller ikke hvis nogen enkeltvis eller kollektivt af Det apostoliske Sæde er blevet indrømmet, at de ikke kan lægges under interdikt, suspenderes eller ekskommunikeres ved apostolisk skrivelse, der ikke fra ord til andet fuldt og helt nævner denne indrømmelse og indehavernes egne navne og ordener. Vi overdrager dig sandelig med nærværende skrivelses ordlyd fuldmagt til at kvittere, fri og absolvere, ved dig, eller en anden eller andre, fuldt og frit dem, fra hvem du modtager førnævnte ting, fra lige netop dét, som det sker, du modtager fra dem. Givet i Rom ved San Pietro kalendas i juni i vort pontifikats 2. år.