1411. 24. juni.


Åge Jakobsen sælger seks skilling skyldjord i Kvislemark i Øster Flakkebjerg herred til ridderen Peder Nielsen for 16 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Acho Iacobi in Esholtæ salutem in domino ♦ Constare uolo uniuersis presentibus et futuris quod presentibus recognosco me ex nobili uiro exhibitore presencium domino Petro Nyelson in Woldorp milite sedecim marchas argenti in bona moneta legali et datiua subleuasse et sibi teneri pro quibus quidem sedecim marchis argenti eidem domino Petro Nyelson militi omnia bona mea et singula in Quislæmarchæ in Flackæbyergshæret sita cum sex solidis terrarum in censu et omnibus suis pertinenciis. uidelicet. agris. pratis pascuis siluis piscaturis humidis et siccis nullis exceptis que uero bona michi per Iacobum Halfeggæ prius fuerunt uendita scotata et ad manus meas libere resignata cum apertis litteris meis super hoc confectis uendidisse scotasse et ad manus suas libere resignasse iure perpetuo possidenda me presentibus recognosco ♦ Preterea obligo me meosque heredes dicto domino Petro Nyelson et suis heredibus prefata bona secundum apertas litteras Iacobi Halfeggæ et meas super dictis bonis confectas et datas appropriare et disbrigare ab inpeticione quorumcunque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum. uidelicet domini Olaui Bondæson presbiteri. Petri Ebbæson in Iælyngæ et Ione Nyelson armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°quadringentesimo undecimo die natali sancti Iohannis baptiste.

Oversættelse

Åge Jakobsen i Esholte til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg vil, at det skal stå fast for alle nuværende og fremtidige, at jeg med dette brev erkender, at jeg af velbyrdig mand nærværende brevviser hr. Peder Nielsen i Vollerup, ridder, har oppebåret 16 mark sølv i god, lovlig og gangbar mønt, som jeg er ham skyldig. Til gengæld for disse 16 mark sølv erklærer jeg med dette brev, at jeg har solgt, skødet og frit afstået at besidde med evig ret til samme hr. Peder Nielsen, ridder, mit gods, alt og hvert enkelt, i Kvislemark i Øster-Flakkebjerg herred med seks ørtug skyldjord og alle dets tilligggender, nemlig marker, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, med mit derom affattede åbne brev; dette gods har Jakob Halvegge i sin tid solgt, skødet og frit afstået til mig. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle nævnte hr. Peder Nielsen og hans arvinger førnævnte gods i overensstemmelse med de af Jakob Halvegge og mig angående nævnte gods affattede og udstedte åbne breve og at fri det fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Oluf Bondesen, præst, Peder Ebbesen i Jellinge og Jon Nielsen, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1411 på Sankt Johannes døberens fødselsdag.