1411. 26. juli. Gottorp


Hertuginde Elisabet af Slesvig og grev Henrik af Slesvig kundgør, at de accepterer voldgiftskendelsen (cf. foregående nr.)

Tekst efter Rep.

Tekst

Wii Elizabeth hertoghynne to Sleswiik etcetera unde wii Hinrik hertoghe to Sleswiik etcetera bekennen dat wii by den erliken her Erike Crummedyke her Otten van dem Knope riddere by prouest Henrik van dem Zee doomproueste unde by her Nicolawesse Buteruelde sangmeistere der kerken to Sleswiik ghebleuen zin unde macht ghegheuen hebben to vorschedende in mynne edder in rechte de twydracht de ghewezen ys twisschen uns unde unsen underzaten op de enen zyde unde den prelaten unde dem capittele der kerken to Sleswiik op de anderen zyde unde scolen holden allent des ze uns gekundighet hebben in dessen articulen ♦ Wii willen de prelaten unde dat capittel unde de personen der kerken to Sleswiik laten by al eren priuilegien de ze hebben van den konyngen van Denemarken van den hertoghen van Sleswiik unde van den greuen to Holsten alzo alze de utwizet unde de stedige wii in craft desses breues unde willen de prelaten unde dat capittel bruken laten al eres gheistliken rechtes unde gerichtes unde ze moghen myt gheistlikem rechte richten alle de zake de ym boret van rechtes wegen in gheistliker achte to richtende unde dare en scole wii unde de herscop edder unse ammetlude unde vogede edder unse underzaten zee ane hinderen. ♦ Were dat ze hir en bouen iement hinderde scole wii unde de herscop en to behulpen wezen alzo dat ze by al erer rechticheit blyuen mogen. ♦ Um den schaden de den prelaten unde dem capittele unde de uicariis unde den personen der kerken to Sleswiik unde eren lansten unde underzaten ghescheen ys ere deme kryge in deme kryge unde na deme kryge were dat de ghenen de en scaden gedaen hebben nicht en quemen to dem capittele unde deden alzo vele vor eren scaden twisschen dit unde Michaelis dage alze de verre schedeslude vorscreuene kundegeden in vruntscop edder in rechte sso mach dat capittel de ghene vorvolgen myt erem gheistliken rechte unde dare scole wii unde de herscop tobehulpen wezen dat ym liik sche unde des geliik scole wii unde de herscop bynnen der vorscreuenen tiid ok ym don um den scaden den wii unde de herscop ym gedan hebben. ♦ Unse ingesegele. ♦ Gheuen to Gottorpe in Annen dage.

Oversættelse

Vi Elisabeth, hertuginde til Slesvig etc., og vi Henrik, hertug til Slesvig etc., gør vitterligt, at vi har underkastet os kendelsen fra den hæderlige hr. Erik Krummedige og hr. Otto von dem Knope, riddere, og provst Henrik von dem See, domprovst, og Klaus Butterveld, kantor ved kirken i Slesvig, og givet dem fuldmagt til mindeligt eller med ret at bilægge striden, som har været imellem os og vore undersåtter på den ene side og prælaterne og kapitlet ved domkirken i Slesvig på den anden side, og vi vil overholde alt, hvad de har kundgjort os i disse bestemmelser. Vi vil, at prælaterne, kapitlet og de gejstlige ved domkirken i Slesvig forbliver i alle deres privilegier, som de har fra kongerne af Danmark, fra hertugerne af Slesvig og fra greverne af Holsten, sådan som disse er dokumenteret, og vi stadfæster dem i kraft af dette brev. Og vi vil lade prælaterne og kapitlet bruge al deres gejstlige rettighed og domsmyndighed, og de kan med gejstlig ret dømme alle de sager, som det retmæssigt tilkommer at dømme i en gejstlig retsforsamling. Og deri skal vi og herskabet eller vore embedsmænd og fogeder eller vore undersåtter ikke være dem til hinder. Hvis nogen derudover stiller sig hindrende for dem, skal vi og herskabet være dem behjælpelige, at de kan blive i alle deres rettigheder. Med hensyn til skaderne som er sket prælaterne og kapitlet og vikarerne og de gejstlige i Slesvigs domkirke og deres landsæder og undersåtter før, under og efter krigen: hvis de folk, der har forvoldt skaderne, ikke kommer til kapitlet og giver så meget, de har forvoldt skade for, imellem nu og mikkelsdag, sådan som de fire opmænd kundgør i venskab eller ved ret. Så kan kapitlet forfølge dem med gejstlig ret, og da skal vi og herskabet være behjælpelige, at de får erstatning, og ligeledes skal vi og herskabet inden for den før skrevne frist også godtgøre kapitlet de skader, som vi og herskabet har forvoldt. Vore segl. Givet på Gottorp på Annas dag. .