1411. 13. august. Hind herredsting


Tingsvidne af Hind herred om hr. Lave Urnes skøde til Ribe domkirke på gods i Velling og Stadil sogne samt på Holmsland.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iacobus Iohannis prior in monasterio Stubbethorp Nicholaus Laurencii presbiteri Nicolaus Esgeri Nicolaus Iul Hartauus Twn Iohannes Grøn Petrus Grøn armigeri Lillæ Claws et Iohannes Paas salutem in omnium saluatore. ♦ Ad noticiam deducimus uniuersorum presencium et futurorum quod anno domini mcdxi proxima quinta feria ante festum assumpcionis beate Marie uirginis in placito Hinghæreth constitutus coram nobis et quampluribus aliis fidedignis nobilis uir dominus Lagho Wrn miles honorabilibus uiris et dominis capitulo Ripensi in personis discretorum uirorum dominorum Kanuti Tidemanni prepositi in Yellingsysæl et Iacobi Iuari canonicorum Ripensium omnia et singula bona infrascripta in Hartsysæl in prouincia Hinghæreth sita ♦ Primo uidelicet in parochia Welling curiam in qua habitat quidam Thorstanus soluens annuatim duas oras annone curiam aliam ibidem in qua residet Petrus Iuari soluens annuatim duas oras annone. ♦ Item in parochia Stadæl curiam in qua moratur Thuco Iacobi soluens annuatim duas oras annone. ♦ Item in insula Holm in parochia Nykirki curiam in qua residet Petrus Pauli soluens annuatim duas oras annone curiam ibidem in qua residet quidam Germannus nomine soluens annuatim unam oram annone curiam aliam ibidem in qua moratur Nicolaus Eegson soluens annuatim tres oras annone curiam ibidem in qua residet Andreas Thuconis soluens annuatim duas oras annone ac curiam ibidem in qua habitat Petrus Rooson soluens annuatim duos solidos annone cum dimidia et iiiior modios. ♦ Item in parochia Gammellsowen curiam in qua residet Sueno Trugilli soluens annuatim ii solidos annone cum dimidio cum omnibus et singulis earum attinenciis agris pratis pascuis piscaturis nil excepto libere scotauit appropriauit et assignauit iure perpetuo possidenda recognoscens se pro bonis antedictis ab ipso capitulo plenum et sufficiens precium scilicet tricentas et quinquaginta marcas lubicenses bone monete Lybice Hamburgis Wismarie et Lynburgis datiue in albis et sterlingis protunc concurrentis plenarie subleuasse. ♦ Insuper obligauit se et suosque heredes ad liberandum et disbrigandum ipsi capitulo omnia bona antedicta ab impeticione cuiuscumque ac eciam ibidem et pro eodem tempore capitulo memorato quendam fundum in parochia Nykirki in Holm in Nørclit cum omnibus suis attinenciis libere scotauit pro eadem summa pecunie inclusiue. ♦ Hec coram nobis sic acta uidimus et audiuimus et in uerbo ueritatis protestamur. ♦ In cuius rei firmiorem euidenciam sigilla nostra una cum sigillis ipsius domini Lagonis Wrn militis presentibus duximus apponenda. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Jakob Jensen, prior i Stubber kloster, Niels Larsen, præster, Niels Esgersen, Niels Juel, Hartvig Thun, Jens Grøn, Peder Grøn, væbnere, Lille Klaus og Jens Pa, til alle, der ser dette brev, hilsen med alles frelser. Vi bringer det til kundskab for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1411 sidste torsdag før den hellige jomfru Marias himmelfartsdag mødte for os og mange andre troværdige mænd på Hind herredsting den velbyrdige mand hr. Lave Urne, ridder, og skødede frit, hjemlede og overgav med evig besiddelsesret til de hæderværdige mænd og herrer af kapitlet i Ribe, repræsenteret ved de gode mænd herrerne Knud Tidemandsen, provst i Jellingsyssel, og Jakob Iversen, kanniker i Ribe, alt det nedenfor anførte gods i Hardsyssel i Hind herred, for det første nemlig i Velling sogn en gård, på hvilken en vis Torsten bor, der årligt betaler to øre korn, en anden gård sammesteds, på hvilken Peder Iversen bor, der årligt betaler to øre korn, fremdeles i Stadil sogn en gård, på hvilken Tyge Jakobsen bor, der årligt betaler to øre korn, fremdeles på øen Holm i Nysogn en gård, på hvilken Peder Povlsen bor, der årligt betaler to øre korn, en gård sammesteds, på hvilken en person ved navn Germund bor, der årligt betaler to øre korn, og en gård sammesteds, på hvilken Peder Rosen bor, der årligt betaler 2½ ørtug korn, tillige med alle dets tilligender, agre, enge, græsgange, fiskevande, intet undtaget. Han erkendte, at han for førnævnte gods af samme kapitel fuldt ud havde opppebåret fuld og tilstrækkelig betaling, nemlig 350 mark lybsk i god mønt, gængs i Lübeck, Hamburg, Wismar og Lüneburg, i nu gangbare hvide penge og sterling. Ydermere forpligtede han sig og sine arvinger til at frigøre og fri samme kapitel alt det ovennævnte gods for krav fra hvem som helst, og tillige skødede han frit sammesteds og på samme tid nævnte kapitel en toft i Nysogn i Holm i Nørklit med alle dens tilliggender for samme sum penge inklusive. At dette er forhandlet således for os, har vi set og hørt og erklærer det med sandfærdige ord. Til fastere sikkerhed herfor har vi ladet vore segl tillige med samme hr. Lave Urne, ridders, segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.