1411. 10. december. Lübeck


Notarialinstrument af offentlig notar Henrik Stove, med hvilket Tilse Sperling, enke efter Henrik Sperling i Lübeck, overdrager Niels Søbo, kannik sammensteds, retten til at inddrage en trediedel af en række navngivne debitorers udeståender.

Tekst Aa

Tekst

Uidua Tilze Sperlinghes donatio facta Nicolao Syøbo canonico ripensi In Nomine domini amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo quadringentesimo undecimo indictione quarta decima die mensis decembris horis uespertinis uel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Iohannis diuina prouidentia pape xxiii anno secundo in mei notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc specialiter uocatorum et rogatorum presencia personaliter constituta honesta uidua Tilze Sperlinghes relicta quondam Hinrici Sperlinghis ciuis lubicensis expressa uoluntate spont<anea> [1] libere[2] simpliciter et singulariter irreuocabiliter pure plene et perfecte et uere non simulate absque omni dolo fraude uel spe repetendi uel reseruandi aliquod lucrum uel emolumentum in anime sue salutem pure propter deum cessit dedit donauit et dat resignauit et resignat donacione inter uiuos honorabili uiro domino Nicolao Syøbo canonico in ecclesia ripensi in subsidium sui status sacerdotalis tertiam partem ab infrascriptarum pecuniarum summis in quibus infrascripti persone sedecim debitorum sibi tenebantur ex iusto mutuo et iustis debitis rite et rationabiliter extiterint primo Olauus Eyesson xciii marcas tenetur et sibi tertiam partem et sic de suis personis. Item Nicolaus Asserson et Nicolaus Ghundessen xxxvii marcas. Item Hinricus Iensen xxvii marcas. Item Morten Pawelson vi marcas et ix solidos. Item Nicolaus Urebok v marcas et x solidos. Item Andreas Haak xx marcas. Item Iesse Friis xxxvii marcas. Item Pawel Eyesson xxii marcas. Item Iesse Mikkelsen xiii marcas. Item Kersten Lam xiɉ. Item Gencker[3] vii marcas. Item Iesse Peterson v marcas. Thomas Andersson et fideiussor et pro se tenetur vi marcas cum vii solidis. Item Pawel Buk xii marcas. Item Peter Knudsen xxxvi solidos. Sic et prestabit tertiam partem de quibus summa datur et resignat. Nec non omnia et singula iura et acciones personales et reales utiles et directas tacitas uel expressas et alias quascumque que et quas habet et habere poterat aduersus et contra prenominatos debitores et e<orum> [4] heredes omnium occasione summarum predictarum transferens nichilominus in eundem dominum Nicolaum actiones quascumque sibi competentes et ponens ipsum in locum suum ac constituens eum procuratorem uelud in rem suam. Itaque dictus dominus Nicolaus uirtute presencium cessionis et donacionis exnunc actionibus utilibus et directis[5] et aliis quibuscumque possit aduersus predictos debitores et eius heredes agere experiri[6] et explicare et se tueri petere quoque et consequi predictarum pecuniarum summas dampna et interesse et de hiis in quibuslibet eorum finem quitacionem et liberacionem et pactum de ulterius non petendo et omnia alia et singula facere que ipsa Tilse cedens memorata cura huiusmodi cessionem donacionem et resignationem fecisset uel facere potuisset renuntiauitque expresse omnibus iuribus et accionibus sibi contra predictos debitores et e<orum> [7] heredes quoslibet competentibus. Promisit etiam in testimonio publico infrascripto sollempni stipulatione nomine et uice omnium quorum interest uel interesse poterit premissa omnia et singula perpetuo rata et firma tenere et habere et non contra facere uel venire in iure uel in facto nec donacionem cessionem et resignacionem predictas ex nulla ingraditudinis causa reuocare super quibus omnibus et singulis antedictus dominus Nicolaus petiit sibi a me notario publico infrascripto unum uel plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta fieri. Acta sunt anno die horis et aliis quibus supra, presentibus ibidem discretis dominis Olauo Orstægh et Nicolao Iohannis canonicis ecclesie Strengensis in Swecia testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis. Item anno et die et horis ut supra personaliter constitutus honestus uir Didericus de Hamele ciuis lubicensis etcetera sua sponte non ui dolo aut metu compulsus publice recognouit quod tercia pars de suprascriptarum summis pertineret Tilsen Sperlinghes presentibus ibidem discretis uiris Iohanne Vas presbitero officialis in ecclesia beate Marie uirginis lubicensis et Gherhardo Geteman laico caminensis diocesis testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis.

(Notarmærke) Et ego Henricus de Stoue clericus Razeburgensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius huiusmodi cessioni donacioni et resignacioni omnibusque aliis et singulis dum sic ut premititur fierent et agerentur unacum prenominatis testibus presens interfui [8] eaque omnia et singula sic fieri uidi et audiui. Ideoque hoc presens publicum instrumentum per me fideliter scriptum in hanc publicam formam conscribendo redegi, quam signo et nomine meis solitis et consuetis signavui rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

1. spont<anea> ] sponte Aa. 2. libere] ovenfor tilføjet et non med andet blæk, muligvis ud fra den antagelse, at der burde have stået libera . 3. Gencker] formodentlig fejlskrivning af Benedicto cf. nr. 393 og Danmarks gamle Personnavne sp. 340. 4. e<orum> ] eius Aa. 5. directis] dutis Aa. 6. experiri] experi Aa. 7. e<orum> ] eius Aa. 8. Et ego Henricus de Stoue clericus Razeburgensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius huiusmodi cessioni donacioni et resignacioni omnibusque aliis et singulis dum sic ut premititur fierent et agerentur unacum prenominatis testibus presens interfui ] Aa.

Oversættelse

I Guds navn amen. I det 1411de år for sammes fødsel, i fjerde indiktion, i december måneds tiende dag, ved aftentide eller deromkring, i den allerhelligste fader og herres i Kristus, Johannes den 23.s, ved Guds forsyn pave, pontifikats andet år, i mit nærvær som offentlig notar og i nærvær af nedenstående vidner, fremstod ærlig enke Tilse Sperling, enke efter lübeckerborgeren Heinrich Sperling og med udtrykkelig, egen vilje, frit, uden omsvøb i alle enkeltheder, uigenkaldeligt, rent helt og fuldkomment og sandt og ikke simuleret uden nogen form for snyd eller bedrag og uden håb om at genkræve eller tilbageholde nogen form for fortjeneste eller vinding, overlod, gav, skænkede, skænker, overdrog og overdrager hun for sin sjæls frelse alene for Gud, ved en gave stadigvæk blandt levende til ærværdig mand, hr. Niels Søbo, kannik i Ribe domkirke til støtte for hans gejstlige status en tredjedel af nedenstående pengesummer, som nedenstående skyldnere a antal 16 personer står i skyld til hende ved retmæssigt lån og retmæssig gæld, som de har stået i efter forskrifterne. Først Oluf Einesen, som skylder 93 mark, en tredjedel til hende sådan som fra hendes øvrige debitorer: fremdeles Niels Assersen og Niels Gundesen 37 mark. Fremdeles Heinrich Jensen 37 mark. Fremdeles Morten Povlsen 6 mark og ni skilling. Fremdeles Niels Urkok 5 mark og 10 skilling. Fremdeles Anders Grake 20 mark. Fremdeles Jens Friis 37 mark. Fremdeles Kristian Lam 11½ mark. Fremdeles Genker 7 mark. Fremdeles Jens Pedersen 5 mark, Thomas Andersen er hans garant og skylder for sit eget vedkommende 6 mark og 7 skilling. Fremdeles Povl Buk 12 mark. Fremdeles Peder Knudsen 36 skilling. Og således vil hun yde en tredjedel af de penge, den samlede sum udgør. Endvidere enhver rettighed og lovhjemmel, personlig og reel, brugelig og direkte, tavs eller formuleret og hvad som helst andet, hun kunne have og har over for og imod førnævnte debitorer og deres arvinger i anledning af førnævnte pengesummer, og hun overdrager samme hr. Niels en hvilken som helst anklagemulighed hørende under hende og stillier ham i sit sted, idet hun indsætter ham som prokurator sådan som i sit anliggende. Således kan nævnte hr. Niels i kraft af nærværende overdragelse og gave fra nu af retligt kan søge handling, undersøgelse og sit værn over for nævnte debitorer og deres arvinger, og han kan også forfølge førnævnte pengesummer, deres renter og morarenter; angående dette kan han tilstå hvem som helst af dem ophør, kvittering og fritagelse, aftale om stop for yderligere forfølgning, og gøre hvad som helst, som Tilse selv - som med nævnte omsorg tilstår denne overdragelse, gave og opladelse - havde gjort eller havde kunnet gøre, og hun afstod udtrykkeligt fra enhver rettighed og påtalemulighed hørende under hende imod og over for hvem som helst af nævnte debitorer og deres arvinger. Hun lovede også ved nedenstårende offentlige vidnesbyrd, ved højtidelig fremsættelse, i alles navn og på vegne af alle, hvem sagen vedrører eller kunne vedrøre, at hun vil overholde hver og én bestemmelse for evigt gyldige og urokkelige og ikke handle eller gå herimod, ej heller tilbagekalde førnævnte gave, overdragelse og opladelse på grund af utaknemmelighed. Om alt dette bad førnævnte hr. Niels mig udfærdige sig et eller flere offentlige instrumenter. Afhandlet år dag, timeslag og de andre ting som ovenfor, i tilstedeværelse af ærværdige herrer Oluf Orstag og Niels Jensen, kanniker i Strängnäs kirke i Sverige, vidner specielt indkaldt til førnævnte. Fremdeles år, dag og timer som ovenfor fremstod personligt ærlig mand Dietrich van Hammelen, borger i Lübeck og så videre, af egen fri vilje og ikke tvunget af vold list eller frygt, og erklærede offentligt, at tredjedelen af ovennævnte penge tilhørte Tilse Sperling ved vidnesbyrd sammesteds fra de gode mænd Johan Vas, officialpresbyter i den hellige jomfru Marias kirke og Gerhard Geteman, lægmand fra Cammin stift, specielt indkaldte vidner til førnævnte. Og jeg Heinrich von Stove, klerk i Ratzeburg stift, på kejserlig myndighed offentlig notar var til stede ved denne overdragelse gave og opladelse og hver og én af de andre handlinger, medens de fandt sted som beskrevet, og jeg så og hørte det således afhandlet. Derfor har jeg opsat nærværende offentlige instrument, troligt nedskrevet af mig, idet jeg overdrager det til denne offentlige form, som jeg har signeret med mit sædvanlige og gængse navn og mærke, indkaldt til troværdigt vidnesbyrd om alle de førskrevne ting.