1417. 27. november. Lübeck


Hertug Erich 5. af Sachsen-Lauenburg lover at holde den fred, som kong Erik 7. af Pommern og hertug Heinrich af Slesvig har indgået, og som også hertug Erich er omfattet af.

Skulle det ske, at hertug Erich eller hertugens mænd forårsager et fredsbrud, har hertugen og 10 af hans mænd forpligtet sig til at ride til Lübeck, hvor de vil forblive, indtil kong Erik er blevet holdt skadesløs og freden genoprettet.

Skulle det ske, at freden bliver brudt inden for en periode fra brevets udstedelsestidspunkt og frem til førstkommende mikkelsdag, og kong Erik bekendtgør dette over for hertugens høvedsmand eller en anden på slottet Ratzeburg, så har hertug Erich og de førnævnte 10 af hans mænd forpligtet sig til inden for 8 dage fra bekendtgørelsen af fredsbruddet at ride til Lübeck, hvor de vil forblive, indtil kong Erik er blevet holdt skadesløs og freden genoprettet.

Tekst efter A.

Tekst

Wij Erik van Godes gnaden hertoghe to Sassen to Engheren vnd to West{uv}alen des Hilghen Romischen Rijkes kurfurste vnde marschalk bekennen vnd betughen openbare jn desseme openen breue vor alsweme dat de o{uv}erluchtigeste furste vnde here her Erik van Godes gnaden der rijke Dennemarken Sweden . Norwegen . der Wenden vnde Goten koning vnd hertoghe to Pomeren vnse gnedige here . vns heft an sinen vrede getogen vnde genomen den he angeghan heft mid den heren landen vnde luden to Holsten ♦

Vnde in allerwijse alze he vns dar an getoghen vnde genomen heft alse loue wij vor vns vnde vnse brodere vnse manne vnde alle de gennen de vnse vndersaten sin vnd jnwonere vnd vmme vnsen willen d{oe}n vnde laten willen vnd scholen den vorbenomeden vrede myd den heren . landen vnde luden to Holsten vnde jnwoneren truweliken vnd vnvorbroken wol holden . ♦

Were ok dat de vorbenompte[1] vrede van vns vnsen broderen vnsen mannen efte van den gennen de vnse vndersaten sin edder jnwonere yenigerleye wys gebroken w{uv}rde schole wij vnde willen myd teynen vnser mannen de hijr nascre{uv}en stan al[se] mẏd Hinrike Schacken Heyneken van Cz{uv}le Vicken Schacken Otten Schacken Detleue van Stoue . Vicken Blucher Detleff Scharpenberghe Hans van Rytzerowe Otten van Crummesse vnde mit Ludeken Schorleken . vnde wij teyne alze wij hijr vorscre{uv}en stan vorwillekoren vns myd vnseme ergenompten heren van Sassen myd vnsen anhangenden jngesegelen mẏd ener samenden hand denne to Lubeke in to rijdende vnd dar nicht wedder vt to schedende de schade sij gensliken vnde all wedderlecht deme gennen deme de schade schen sij vnde de vredebrake sij vorbod alse vredebrake recht ys vnd den ergenanten heren koninge sinen er{ue}en effte sinen nakomelingen desses loftes van des vredes weghene mid den Holsten heren schadelos geholden sunder arch . ♦

Were ok sake dat desse vorscreuene vrede van vns vnsen broderen effte van den vnsen alse vorscreuen [ye] gebroken wurde dat God vorbede tusschen n{uv} vnd sunte Michaelis daghe erst tokomende vnde vnse ergenante gnedige here her koning vnseme amptmanne to Razeborch dat verk{uv}ndigen lete edder andersweme vppe deme slote to Razeborch wesende mit sinen [war]afftigen boden effte breue so wille wij Erik vorbenompt mẏd dessen teynen vorscre{uv}enen vnsen mannen de hijr vorscre{uv}en stan vnd wij teyne mid vnseme gnedigen heren willen vnde willekoren alle denne to Lubeke bynnen den achte daghen neest volgende na der vork{uv}ndinge in rijden vnd dar eyn witlik inlegher to holdende und dar nicht wedder vt de vredebrake sij vorbot vnd de schade wedderlecht in alre wijse alse vorscre{uv}en ys vnde de ergenante here koning sij schadelos geholden / ♦

Dyt loue wij Erik vorbenompt vor vns vnse brodere vnd vor vnse rechten er{uv}en mit vnsen tr{uv}en mannen vnd medelo{uv}eren de hijr vorscre{uv}en stan ♦

Vnde wij ergenompten medelo{uv}ere lo{uv}en alle mẏd vnseme ergenanten gnedigen heren mẏd ener samenden hand deme vorscre{uv}en ouerluchtigesten f{uv}rsten vnde heren hern Erike koninge to Dennemarken etcetera sinen er{uv}en effte nakomelingen vnd sineme siner rijke tr{uv}wen rade alle desse vorscre{uv}ene st{uv}cke vnde artikele stede vnde vast wol to holdende sunder yenigerleye hulperede edder argelist de vns vorbenomden hertogen Erike vnsen broderen efte vnsen er{uv}en edder vns vorscre{uv}enen medeloueren efte vnsen er{uv}en mogen vromen vnde <de> [2] deme vorbenompten heren koninge to Dennemarken etcetera edder sinen nakomelingen schaden mogen in yenigheme rechte . ♦

Des to merer tuchnisse so hebbe wij Erik hertoghe vnde lo{uv}ere vorbenompt vnse jngesegele mit vrẏen willen vnd gudeme beradenen mode wijtlike an desser breff hengen laten ♦

Ge{uv}en vnd gescre{uv}en to Lubeke nach Cristi gebort dusent veerhundert so{uv}enteyne des sona{uv}endes na der hilgen j{uv}ncfrowen dage Katherinen ♦

1. vorbenompte] vorbemompte, A. 2. <de> ] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.