[1427.] 27. oktober. Visborg slot


Trued Has, ridder og høvedsmand på Gotland, skriver til Paul v. Rusdorf, højmester for Den Tyske Orden.

Trued Has meddeler, at han har modtaget det brev, som Paul v. Rusdorf har sendt til ham. I det pågældende brev skriver Paul v. Rusdorf om Trued Has og dennes mænds beslaglæggelse af et skib i Visby tilhørende Hermann Dykman, borger i Danzig, som var lastet med rug. Ifølge Hermann Dykman havde skibet været på vej mod Åbo. Endvidere var skipperen på skibet, Hans Fustman, ifølge Hermann Dykman dennes svend.

Trued Has meddeler, at den førnævnte Hans Fustman er borger i Rostock, og at han er kendt på hele Sjælland som en af kong Erik 7. af Pommerns fjender, samt at han med base i Rostock har drevet handel i Danmark i over ti år. Dette kan Trued Has bevise ved hjælp af Hans Fustmans regnskabsbog, som Trued Has også har beslaglagt. Ifølge Trued Has var det først, da hansestæderne brød med kong Erik, at Hans Fustman indgik et formelt kompagniskab med Hermann Dykman. Endvidere meddeler Trued Has, at Hans Fustman er den egentlige ejer af det beslaglagte skib, samt at han ikke kan regnes for at stå i Hermann Dykmans tjeneste.

Endvidere meddeler Trued Has, at Hans Fustmans regnskabsbog viser, at det beslaglagte skib er blevet lastet med rug af en borger fra Stralsund ved navn Vicke Kedingh, og at den pågældende rug tilhører en helt anden købmand ved navn Claus Munt.

Endvidere meddeler Trued Has, at da skibet var ankommet til Visby, var folkene ombord blevet genkendt af Visbys indbyggere, og da man havde spurgt dem, hvad de havde at gøre i Visby, eftersom de kom fra hansestæderne, havde de forsøgt at komme hurtigt ud af havnen igen. Da Trued Has' knægte derefter havde standset skibet, havde folkene ombord fortalt, at Hermann Dykman havde fire læster rug ombord på skibet.

Endelig meddeler Trued Has, at han giver Paul v. Rusdorf sit æresord på, at det, som han nu har skrevet, er rigtigt, og at han er i stand til at bevise det. I den forbindelse meddeler Trued Has, at han på ingen måde ønsker at hindre eller genere folk fra Den Tyske Ordens område.

Tekst efter Styffe l.l.

Tekst

Minen wilghen deynst to voren ghescreuen ♦

Leue gnedighe here ♦

Juwer erwerdicheyt beghere ik to wetende wo dat ik juwer ersamycheitz breff an my ghescreuen wol vornomen hebbe vmme Hermen Dykman juwer stad inwonere Danskes vor juwen gnaden ghewest heft vnde vor juwen gnaden berichtet heft alz wo ich em scholde ghenomen hebben eyn schip mid rogghen gheschepet tieghen Aboo in Sweden vnde sin brodighe knecht scholde dar schipper op sin ghewezen genoemet Hans Fustman . ♦

Leue gnedighe here ♦ Zo mach juwe gnade weten dat de erbenomede Hans Fustman is borgher vnde bwr bynnen Rostok vnde is mynes heren openbar viend, alz wol mannighem erliken manne in Selande in Dennemarken ligghende wol wytlich ist dar he wol ouer x iaren van Rostok to vnde van syne kopenschap ghedreuen heft[1] alz ik och wol bewisen wil myt synem rekenschaps boke, dat ik hebbe ♦

Item alz desse sulue Hans Fustman vornam, dat de stede weren mynes heren viende woerden do voer Hans erbenomede to Herman Dikman vnde nam xliiij marc van em to wedderleghinghe dar he zo vele en tieghen lede, dat sin rekenschaps boek enketh woel vthwiset, meer heuet Herman Dikman nycht myt Hans Fustman . men he scholde sin gudh vorantwarden vor sin eghin, em horde noch schip noch rogge to. ♦

Eyn borghere van dem Sunde gheheten[2] Vicke Kedingh de hadde dar ingheschepet xij leste rogghen wes dar meer inne was van roggen vnde van mele dat horde deme koepmanne to Claws Munt ghenant, dar ok juwe gnade van schrift wo he ok scholde des ergenanten Hermen Dikmans denstman sin ghewesen . ♦

Ik bidde my so Goed to hülpe dat he des nee bekande dat he in juwes herlicheitz lande to hws horde, vnde he nee en schoet sich dar op dat he Hermen Dikmans denstman were, men he seghde dat he nerghen to hws horde . ♦

Se hebben sich des bekant vor bedderuen luden bynnen Wisbu vnde uor hoffueluden dat de erbenomede Vicke Kedingh borgher van dem Sunden redh ouerland vnde dat schip myt dem rogghen segelde vt der Witzle myt der lubeschen vlote vnde wolden to Lübeke zyn ghewest, des wart en de wynt to nouwe dat ze der vlote nycht volghen en kunden, ze dorsten oc alleyne nycht de see holden . och beuroechtende se sich dat de rogge scholde heet werden alzus worden see des to rade dat ze wolden seghelen to Aboo ♦

Do se hir vnder dyt land qwemen hir in de haffne vnde wolden enen sturman ghewunnen hebben to Aboo, so weren ze hir wol bekant van inwoneren desser stad vnde vraghendes wat ze hir deden, edder woruen, nach dem male dat ze vt den steden weren, des leden se wedder vluchtes vt der haffne ♦ Des sint myne knechte ghekomen vnde hebben schip vnde gud myt den luden ghetoeuet doch hebben se des bekant dat erbenomede Hermen Dikman hadde dar inne iiij leste roggen ♦

Leue gnedighe here ♦ Ik wil juw erwerdicheyt dat segghen op myne ere vnde op mynen louen dat alle desse vorscreuen sake vnde articule wys vnde bewislich synt ♦ Oft juwe gnade my des nycht belouen wolde zo bidde ich juwe ersammen irluchtende werdichheyt dat jw gnade my to scriffuen wil wo hoghe ik desse vorscreuen wort vnde articule vorrichten schal des byn ik to allen tiden bereyt och wilde ik volnoede den aller mynsten de in juwer erwerdicheytz lande vnde ghebede to hws horet toeuen hindren edder vortörnen myt myner witlicheyt alz ich juwen gnaden ghescreuen hebbe hir beuoeren ♦

Juwe irluchten herliche ersamme werdicheyt de beuele ich Gode sund vnde salich sturende vnde to radende to langhen tiden ♦

Scriptum castro Wisburgi in vigilia apostolorum Symonis et Jude Meo sub sigillo ♦

Trugotus Has miles et capitaneus Gudlandie vester humilis in omnibus ♦

1. heft] hest, Styffe l.l. 2. gheheten] gheten, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.