1428. 19. marts.


På kong Erik 7. af Pommerns myndighed indkalder den romerske konges udsending Nicolaus Stok de holstenske grever Adolf og Gerhard samt de seks hansestæder Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismar til et møde den 11. april i Falsterbo for at forhandle om en fred mellem dem og kong Erik 7. af Pommern.

Stok har ligeledes på kong Eriks myndighed bemyndigelse til at udsætte mødet en uge, hvis udsendingene ikke kan nå frem pga. vind og vejr.

Tekst efter Aa.

Tekst

Jk Nicolaus Stok mester in den vreyen konsten lerer in gestliken rechten vnde mynes aldergnedigisten leuen heren des alderdurchluchtigisten vorsten vnd heren heren Sigmund romischen hungrischen etcetera koninghes sendebode bekenne vnd bethuge oppenbare mit dessem breue vor alsweme . dat jk vpp konighlike macht . de . my de durchluchtigiste vorste vnd here her Erik koningh to Denmarken etcetera in synen koninghliken geleydesbreuen von wegen der hochgeboren heren hern Alues vnd hern Gherdes . greuen to Holsten etcetera . vnd der erliken steden Lubecke Hamburg Rostock Stralessund . Lunenburg vnd Wismer gegheuen heft mit den erbenomeden heren vnd steden enes velighen daghes vorramet hebbe to holdende to Ffalsterbode in Schon . vpp den sondagh als men singhende wirt Quasimodogeniti erst to komende also dat de erbenomeden heren vnd stede . vpp dat to kennende sy / dat se vnsem alderhilligisten vadere dem pawese vnsem aldergenedighesten herren dem romischen konighe des hilligen romischen rykes koruorsten vnde dem hillighen kristendome gerne gehorsam sin ere sendeboden so verne se dat an weddere vnde winde hebben vtsenden willen des donredaghes in der paschken wekene erst to komende vmme vpp . den sondagh Quasimodo geniti dar neghest volgende so verne se dat an . weddere vnde winde hebben . to Ffalsterbode vorscreuen to synde vnd dor vpp deghedinghe vmme richtunge vnd vrede . tuschen dem ergenomeden mynem ghenedighen herren koningh Erik vnde en to wardende ♦

Vnde were ok dat de vorscreuen sendeboden vpp den vorgherurden sondagh Quasimodogeniti . to Ffalsterbode von hindernuss wegen . wedere vnd windes edder anderer notsake nicht komen enkonden so hebbe[1] jk den vorschreben velighen dagh vpp de ergerurde koninghlike macht vnde leydebreue de jk den erbenomeden steden vmme merer sekerheyt willen mit mynem vreyen willen gudliken hebbe ouergeben vort vorlenghert acht daghe / ♦

Vnde desses to . merer sekerheyt isz myn jngesegel ghehenghet vor dessen breffe ♦

Datum anno domini millemo quadringeno . vicesimooctauo . feria sexta ante dominicam qua cantatur judica ♦

1. hebbe] tilføjet over linjen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.