1430. 8. august. Nykøbing slot


Kong Erik 7. af Pommerns forslag til en fredsaftale, som skal indgås med hansestæderne Lübeck, Stralsund, Wismar og Lüneburg.

Forslaget indeholder følgende:

1) De krigsskader, som findes på begge sider, skal efter hansestædernes ønske enten opvejes imod hinanden eller omregnes til penge og udlignes.

2) Forsvarsforbundet af 6. januar 1423 skal atter træde i kraft. Handelstrafikken skal atter gøres fri, under forudsætning af at enhver part gør sin pligt på den andens område.

3) Hansestæderne skal holde op med at udsætte kong Erik og den danske krone for overgreb og hån, således som de ellers har gjort indtil nu.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wi Erik van Godes gnaden der rike Dennemarken Sweden Norweghen der Wende vnde der[1] Gothen koning vnde hertughe to Pomeren ♦

Alze gi sendeboden der stede / de vnse viende worden vnde hir nw yeghenwardich synt / vns sint ansynnende ghe wesen / dat wy wolden vtstikken ene wise ener steden vasten vnde gantzsen sone / twischen vns vnde de vnsen an de enen / vnde jw vnde de jwen an de anderen syde / so hebbe wi ouer weghen mit vnseme rade / alze de jennen de dor bestandes willen vnser rike / vnde vndersaten mit jw[2] steden vorscreuen / jwen jnwoneren vnde kopmannen / vnde zo jwer stede j{uv}wer jnwoneren vnde jwes kopmans / mit vns / vnsen riken vnde vndersaten / an[3] vnsen danken vakene bekummert synt ghe wesen / vnde de de sake desses scheddelken vorderfliken kryghes dar wy van jw to ghenodighet[4] synt / vngerne bi vns wolden laten vynden / vnde na deme male / de woluart vnser rike vnde juwer stede vnderlanghe vns dunket allermeyst best{ae}n vormiddelst vruntliker endracht des eynen deles / van vns beyden myt deme anderen dele vorghescreuen / vnde vnser beyder dele vorderff vormiddelst vnderlangher twedrach grotliken wert ghesterket / vnde de menen lande der cristenheyt desser vorscreuen endracht moghen heylsamliken[5] gheneten / vnde so der twedracht swarliken moten vntghelden / alze dat de leyder bynnen desser[6] sul{uv}en[7] veyde an menghen vnschuldynghen beleghener vnde vromeder lande jnwoneren klegheliken ys bev{uv}nden vnde bes{uv}nder an der weldighen o{uv}erdat der vncristener sammelinge der kettere dar vele land vnde lude vormiddest gebrek notdurftigen[8] wedderstalles swerliken mede plaghet synt vnde ok alze desse jegenheyt sulk {ee}n ort ys wan wy in beyden[9] delen vorghescreuen vnderlangh endrachtigh syn / dat wy denne yeghen allerleye vromede anst{oe}te vnde oueruallinghe myt Godes hulpe vns sachte hebben to werinde / so hebbe wi vore an / dor des ghemeynen[10] vnde sedder dor vnser b{ee}yden dele vorscreuen bestandes willen / vns vorweghen ouer to z{ee}nde to desser tijd de vnbildelike ouertredinghe de gij an vns vnde an vnser kronen hebben[11] beghan den drepeliken schaden den gy vns hebben dan vnde den smeliken h{oe}n den gij vns hebben gheboden / vnd sint dar ouer doch nicht bestan / edder na juweme ruchte edder na juweme g{ov}de / edder na juweme vorder{uv}e / sunder na vromen vnde bestande vnser beyder dele vorghescreuen / wo wy des suluen ghelikes[12] an juw moghen vinden / ♦

Vnde alsus na mengher ouerweghynge vnde vndersokinghe der weghe de to so danyghen eweghen vromen vnde bestande vnde to so daner zone alze vorghescreuen ys denen mochten / so konne wy myt vnseme rade / nenen vasteren reddelykeren vnde bestentlikeren wegh edder wyse ghevinden men dat wy van st{uv}nden an / alle twedracht veyde vnde schaden an beyden syden vorgheschreuen / den enen ieghen den anderen bette to desseme daghe to vruntliken nedder slan vnde wech leggen d{uv}nket[13] jw o{uv}er nutter vnde beter zin dat man schaden na rechte vorbote an beyden ziden dat sette wy by jw vnde vortan na desser tijd vns holden an beyden[14] deylen to so daner tosate vnde vorbunde[a] alze wy malk anderen vnderdelinghe vor breuet vorseghelt vnde by vnsen tr{ov}wen ewychliken to holdende ghe louet hebben / zo dat wy vnde de vnsen / gij vnde de[15] juwen der suluen tosathe wlkomeliken gheneten / vnde dar vp eyn jewelik d{ee}l / van vns / des anderen lande ghebede / vnde hauene velych li{uv}es vnde gudes to vnde aff soken / komen vnde scheyden moghen / doch dat en jewelich in des anderen lande ghebeden vnde hauenen vorghescreuen do syn plycht vnde dar mede holden myt malkanderen ene stede vaste vnde eweghe vruntlike sone / doch dat gij vns vnde vnser cronen / vor de o{uv}ertredinghe vnde h{oe}n de van jw an vns began vnde vns ghe boden synt beden vnde d{oe}n enen mogheliken wandel alze gij van vns in gheliken stukken gerne wolden hebben / ♦

Ghescreuen vp vnseme slote Nykoping in Valster des dinghes daghes vor sunte Laurencii daghe des hilghen merteleres anno Domini mo cccco xxx ♦

1. der] der er tilføjet over linjen i Aa. 2. mit jw] mit jw er tilføjet over linjen i Aa. 3. an] herforan står et overstreget am. 4. ghenodighet] ghe er tilføjet over linjen i Aa. 5. heylsamliken] l i heyl er tilføjet over linjen i Aa. 6. desser] herefter står overstreget sulll i Aa. 7. sul{uv}en] herefter står overstreget tij i Aa. 8. notdurftigen] notdurffigen, Aa. 9. beyden] herefter står overstreget syd i Aa. 10. ghemeynen] herefter står et overstreget beste i Aa. 11. hebben] herefter står et overstreget g i Aa. 12. ghelikes] ghe er tilføjet over linjen i Aa. 13. d{uv}nket] ad{uv}nket, Aa. 14. beyden] herefter står et overstreget ziden i Aa. 15. de] herefter står overstreget jw i Aa.
a. tosate vnde vorbunde] Det drejer sig her om fredsforbundet imellem kong Erik og hansestæderne, DD 1423. 6. jan., nr. 14230106002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.