1439. 2. juli. Lübeck


Traktat indgået imellem ærkebiskop Hans (Laxmand) af Lund og det danske rigsråd på Danmarks riges vegne på den ene side og Adolf 8., hertug af Slesvig, på den anden side.

Traktaten indeholder følgende punkter:

1) Det danske rigsråd forpligter sig til at overdrage Haderslev og Ærø til hertug Adolf på Mariæ himmelfartsdag 1439.

2) Såfremt det ikke sker, vil ridderne Erik Nielsen (Gyldenstjerne), Morten Jensen (Gyrsting), Henrik Knudsen (Gyldenstjerne) og Esge (Jensen) Brok samt væbnerne Oluf Akselsen (Thott), Gert (Hartvigsen) Bryske, Otto Nielsen (Rosenkrantz) og Klaus (Markvardsen) Rønnow straks rejse til Rendsborg for dér at holde et retmæssigt indlager, indtil hertug Adolf har modtaget Haderslev og Ærø.

3) Endvidere stiller Morten Jensen (Gyrsting), Otto Nielsen (Rosenkrantz) og Klaus (Markvardsen) Rønnow gården Hastrup, som tilhører Morten Jensen (Gyrsting), gården Hevringholm, som tilhører Otto Nielsen (Rosenkrantz), samt gården Ejsbøl, som tilhører Klaus (Markvardsen) Rønnow, som underpant for hertug Adolf. Disse gårde skal hertug Adolf holde og bruge, indtil han modtager Haderslev og Ærø.

4) Når hertug Adolf har modtaget Haderslev og Ærø, skal han tilbagelevere de førnævnte gårde, og de førnævnte riddere og væbnere, som har holdt indlager i Rendsborg, skal være løst af deres indlager.

5) Såfremt en eller anden fratager hertug Adolf de førnævnte gårde på hemmelig vis og imod hertugens vilje, forpligter det danske rigsråd sig til at hjælpe hertug Adolf med at få de førnævnte gårde tilbage.

6) Med hensyn til konflikten imellem det danske ridderskab og den danske konges bønder i Nordjylland er det blevet aftalt, at Erik Nielsen (Gyldenstjerne), Morten Jensen (Gyrsting), Otto Nielsen (Rosenkrantz), Klaus (Markvardsen) Rønnow og Heinrich Rantzau ikke må opkræve ekstraskatter af bønderne. Endvidere skal de fem førnævnte lade bønderne beholde deres gamle rettigheder, indtil den konge, som rigsrådet vælger, er blevet indsat.

7) Med hensyn til de andre bønder i Nordjylland er det blevet aftalt, at klager angående overgreb mod disse bønder, herunder klager fra hertug Adolf, først skal behandles, når den nye konge er blevet indsat.

8) Endvidere er det blevet aftalt, at enhver hæderlig mand, som har retmæssig adkomst til arv eller gods i hertugdømmet Slesvig, skal modtage dette uden nogen form for hindring fra hertug Adolfs side, når hertug Adolf har modtaget Haderslev og Ærø. Ligeledes skal det gælde for de af hertug Adolfs mænd, som måtte have arv eller gods i de tre nordiske riger, at de skal modtage dette uden nogen form for hindring fra det danske rigsråds side.

9) Når det danske rigsråd har valgt en ny konge, skal denne konge forlene hertug Adolf og dennes arvinger med hertugdømmet Slesvig. Til gengæld herfor skal hertug Adolf og dennes arvinger yde den danske konge tro tjeneste, som det sig hør og bør.

10) Endelig er det blevet aftalt, at såfremt det - efter hertug Adolf har modtaget Haderslev og Ærø - kræves af hertug Adolf, at han skal hjælpe Danmarks rige og Danmarks krone med at vælge en ny konge eller herre, skal hertug Adolf gøre det. Såfremt det ikke kræves af ham, skal rigsrådet selv vælge en ny konge eller herre, og hertug Adolf skal ikke bekymre sig om det.

Tekst efter A.

Tekst

Na der bord vnses heren Cristi verteynhundert yar dar na in dem negen vnde drutigisten iare up den dagh vnser leuen Vrowen visitationis . js twuschen dessen nabescreuenen twen delen alse dem erwerdigen in Gode vader vnde heren . hern Johanne ertzebiscope to L{uv}nden / vnde des rikes to Dennemarken / vulmechtigen rade / van dessuluen rikes wegen \ n{uv} to Lubeke vorgaddert / up de enen / vnde dem hochgeboren fursten vnde heren . hern Alue hertogen to Slesszwig greuen to Holsten Stormarn vnde to Schowenborg vnde zinen eruen up de anderen ziden / vmme tosprake vnde maninge / de wij hertoge Alff erbenomed van vnser vnde van vnser eruen wegen hebben / up vnse vederlike erue / alse . up Hadersleue / vnde vp Erre / myd eren tobehoringe vnde ok vmme twidracht / twuschen vnser heren des koninges / manscop vnde bunden / in Nort Jutlande / na vnser beider dele willen / fruntliken degedinget / uthgesproken / vnde afgezecht / ♦

<1> Tom ersten / dat wij Erick Negelsson / Merten Jonsson Hinrick Kn{uv}tsson Ezege Brok rittere Olaff Axelsson Gerd Bruseke Otte Negelsson vnde Clawes Rennow / knapen / des erbenomeden rikes redere / hebben . louet vnde secht / segghen / vnde louen in crafft desses breues bi vnsen eren vnde louen / in g{ue}den truwen / dat wij willen vnde scholen / dem hochgebornen fursten vnde heren / hern Alue hertogen to Slesszwig erbenompd vnde zinen eruen Hadersleue vnde Erre / myd eren tobehoringen \ antweren vnde schicken / in zine besittinge / vnde in zine were / up vnser leuen Vrowen dagh erer hemeluart[1] erstkomende / sunder togeringe / argelist / edder h{ue}lperede / de vns edder dem erbenompde rike mogen vromen vnde hertogen Alue vnde zinen eruen mogen schaden / ♦

<2> Scheghe dem zo nicht wo dat ge{uv}elle / edder beqweme des God nicht wille / so scholen vnde willen wij Erick Negelsson Merten Jonsson Hinrick Kn{uv}tsson Ezege Brok rittere[2] Olaff Axelsson Gerd Bruseke Otto Negelsson vnde Clawes Rennow knapen / erbenomed van stund an / in komen to Rendesborgh in de stad / vngemanet / vnde holden dar en witlik vnde een recht inlegher bi vnsen eren \ truwen vnde gelo{uv}en sunder alle list vnde behelpinge / vnde ok nicht vth der stad Rendesborgh ienigerleiewijs komen / sunder hertogen Alue vorbenomed vnde zinen eruen zij gantz vullenkomen vorantwordet Hadersleue / vnde Erre / myd eren tobehoringen // ♦

<3> Dar to hebbe wij Merten Jonsson Otte Negelsson vnde Clawes Rennow . erbenompt / dem vorscreuen hochgebornen fursten / vnde heren hertogen Alue / vnde zinen eruen / up dat hir neen behelpinge / edder qwad wille mede zij / gudwilligen / antwordet vor een vnderpand / desse nabenompden ho{uv}e / vnde gudere / alse bi namen / den hoff / Hasdorp myd zinen guderen / vnde tobehoringen de my Merten Jonsson rittere tobehord vnde den hoff / Eueringholm myd zinen guderen vnde tobehoringen de my Otten Negelsson tobehored vnde den hoff / Eghelsbul myd zinen guderen / vnde tobehoringen de my Clawese Rennowen . tobehoret / ♦ Desse houe vnde gudere / schal vnde mach . hertoge Alff uorbenomed / edder wem he des belouet / van ziner wegene / hebben holden vnde der bruken / myd allen / eren wontliken / tobehoringen vnde rechtigheiden / zo lange / went em . antwordet is Hadersleue / vnde Erre / myd eren tobehoringhen / ♦

<4> Jodoch wanner hertogen Alue / uorbenomed Hadersleue / vnde Erre / myd eren tobehoringen antwordet is in zine hebbende were / so schal he . de uorbenomede houe vnde gudere / wedder van zijk antweren . edder antwern laten / in enes isliken were / myd sodaner kost / were vnde reschope / alse em / vnde den zinen dar uppe . geantwordet is vnde de erbenomeden borghen . alle[.....] / samptliken / vnde en iszlik besunderen / scholen des jnlegers vnde des lofftes van derewegene denne qwid / leddich vnde los wesen / vnde bynnen dessen vorscreuen tijt alse wente to vnser leuen Vrowen dage / erer hemmeluard / erstkomende / schal men / van den vorsreuen ho{uv}en nemanden veyden / edder vnwontliken beschatten / ♦

<5> Worden ok hertogen Alue edder den zinen / der h{oe}ue / vnde gudere / ienich hemmeliken afgesleken / wedder zinen willen / des scholen vnde willen wij Erick Negelsson Merten Jonsson Hinrick Knutsson Ezege Brok / rittere Olaff Axelsson Gerd Bruseke . Otte Negelsson vnde Clawese Rennow knapen / myd li{uv}e vnde myd gude / in guden truwen / dar to helpen / dat hertogen Alue vorbenomed de wedder werde in zine hebbende were ♦ Worden ze ok . hertogen Alue / edder den zinen . myd wolt afgewunnen / wedder eren willen so scholen wij edder vnse / eruen nemande vmme de vorscreuen houe / vnde gudere / edder ienichen schaden van dere wegene manen / ♦

<6> Ok vmme twidracht vnde vnwillen / twuschen der manschop vnde vnses heren des koniges b{uv}nden in Nort Jutlande / is zo ghedegedinget / dat wij Erick Negelsson Merten Jonsson rittere Otte Negelsson Clawes Rennow vnde Hinrick Rantzow / knapen / edder nemand van vnser wegene de b{uv}nden in vnsen lenen wonafftich nerghene vnwontliken mede / beschatten edder ieghen recht / nicht vorwelden scholen vnde willen / vnde wij scholen ze laten bi erer rechticheit {uv}ppe tokumpst des koniges den des rikes rad kesende werden / ♦

<7> Vortmer vmme de andere bunden / in Nort Jutlande / de hijr nicht zind genommed / ifft de vorweldet werden / des hertoge Alue claghe qweme / de mach he bi rechte beholden vp des koniges tokumpst / den des rikes rat kesende werden / dat schal dessen degedinghen / nerghen an / to vor{uv}ange wesen / vnde wij uorbenompden vi{uv}e scholen zijk dar nicht mede bekummeren / ♦

<8> Vurder is / gedegedinget / wan hertogen Alue vorbenomed Hadersleue vnde Erre / myd eren tobehoringen in zine were geantwordet is / so scholen enem isliken guden manne / zine erue vnde gudere / wor de zind beleghen / in dem hertochdom to Slesszwig / dar he recht an is / sunder hertogen Al{uv}es / vnde der zinen / hindernisse / wedderwerden / wo zinen guden mannen / desgelijk wedderschen moghe / vnuortogert / vmme ere gudere / wor ze de liggende hebben / in den riken \ ♦

<9> Wan ok dat rike to Denemarken / enen koningh heft gekoren / de koningh . schal hertogen Alue / vnde sinen eruen belenen myd dem hertochdom to Slesszwig vnde dar van schal hertoge Alff / vnde zine eruen / dem heren koninge / don plichtigen denst / alse zijk dat behoret \ ♦

<10> Vortmer / wan hertogen Alue / Hadersleue vnde Erre myd eren tobehoringen is geantwordet / zo vorscreuen is / wert he denne eschet \ vnde beden / dem riken / vnde der kronen / to Denemarken / to radende / vmme enen koninge / edder vmme enen heren / ifft des to donde were / so schal he raden / vnde don alse he / dat kennet / to wesende vor de land vnde vor de lude // ♦ Werdet he ok nerghen to geeschet / so moghen wij des rikes rad enen koning kesen / de vor dat rike / vnde vor dat land zij dar schal he zijk nicht mede bekummeren \ zo verne / he Hadersleue vnde Erre / myd eren tobehoringhen wedderheft in ziner were / ♦

Alle desse vorscreuene stucke vnde artikel samptliken vnde bisunderen loue wij erbenompden beyde dele / vnser een dem anderen / in guden truwen stede vnde vast to holdende / ♦

Des to tuge hebbe wij Johannes ertzebischop to L{uv}nden Alff hertoge to Slesszwig greue to Holsten Stormarn vnde Schowenborg / Erick Negelsson Merten Jonsson Hinrick Kn{uv}tsson Ezege Brok . rittere / Olaff Axelssøn Gerd Bruseke Otto Neghelssøn vnde Clawes Rennow knapen / alle vorbenomed vnse jngesegele endrachtigen vnde myd guden willen / hanget laten[3] neden an dessen breff / up jar vnde dag . alse vor is gescreuen \ ♦

1. erer hemeluart] dvs. 15. august 1439. 2. rittere] ritere, A. 3. hanget laten] hanget laten / hanghet laten, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.