1439. 14. september. Visborg


Kong Erik 7. af Pommerns brev til fynboerne indeholdende følgende punkter:

1) Eftersom kong Erik allerede har sendt fynboerne en afskrift af det danske rigsråds opsigelsesbrev til kongen, hvilket blev sendt fra Lübeck, har kong Erik nu i nærværende brev ladet afskrive det svar, som han for nylig sendte til rigsrådet fra Stegeborg slot, således at fynboerne kan læse det.

2) Kong Erik erklærer, at fynboerne ikke skal forstå hans svar til rigsrådet således, at han anklager alle hæderlige folk i Danmark for at have handlet ilde mod ham. Hans klagepunkter går alene på de folk, som har fremsat uretmæssige beskyldninger mod ham. Kong Erik er endvidere klar over, at der findes mange hæderlige mænd i Danmark, som er kede af det, som er sket mod kong Erik. Derfor beder kong Erik fynboerne om at gå i rette med det danske rigsråd, således at det holder op med at gøre uret mod kongen, og således at det undlader at fordrive ham samt undlader at indsætte en anden herre som konge.

3) Endelig erklærer kong Erik, at han altid er parat til at underkaste sig en hvilken som helst dom, som herrer, fyrster og andre hæderlige mænd måtte fælde over ham ved en retssag. Kong Erik er ydermere parat til at gøre og lade alt, hvad der retteligt kan kræves af ham som konge, således at skylden hverken skal placeres hos ham, rigsrådet, fynboerne eller andre hæderlige folk i Danmark.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Erick van Godes gnaden to Dennemarcken Sweden Norwegen der Wende vnde der Goten koning[1] vnde hertogh jn Pomeren groten[2] vnse leuen prelaten papeheit riddere vnde knechte vriiborne lude copstædhelude vnde gantze mene menichet de dar buen vnde wanen jn Vyne leffliken mit Gode vnde vnse gnade ♦

Leuen vrundes vnde meenheit ♦

Also iw woll mach vordenken dat wij jw sanden vnde to screuen van Stekeborgh ene wtscrifft van enen breue[a] vnder vnsem jngeseghele den unse raet van Dennemarcken vns to screff vnde sande van Lubeck so moghen gij weten dat wij hebben æn nw swaa dar[3] vm vppe dat wedder to screuen so hebben wij och nw screuen vnsem rade to de vns[4] sulk[5] enen breff to screuen hebben[6] wt van Copenhauen den gii moghen hiir jnne vorstaen wort van wordhe also hiir naa gescreuen steit ♦

Wetet leuen vedere vnde vrunde dat wij (etc. = DD. 1439. 25. jul., nr. 14390725002) ♦

Ock leuen vr{uv}ndes vnde menicheit schole gij dit vorschreuene nicht also vorstan / dat wij dar jchteswelken bederuen man in Dennemarken mede menen edder dat thoschriuen ane den de vns sodane stucke vnde sake tolecht hebben / vnde daen hebben vnde doen / wij weten wol dat dar menighe bederuen man sint in Dennemarken den dat leet is dat vns dit schut / unde scheen is / vnde vns dat ok node dan hadden / ane se hedden vns dat laten vnderstan to{uv}orn / dar vmme bidde wij jw alle vnde enen jewelken / dat gij wol don vnde vnderwisen de dar also ane / dat se vns nicht so weldighen vnde openbar grot vnrecht don vnd ock vns nicht vordriuen vnde nenen heren invøren in vnse rechte moderlike / thegen God vnde alle redelicheit vnde lick / vnde thegen vnsen willen vnde vulbort ♦

Gij scholen dat vor war weten dat wij sint des alletiit ouerbodich / thokomende mit en / vor heren vnde vorsten riddere vnde knechte / vnde stede / menighen denschen men / de dar vn{uv}ordacht sint / in den saken dar vns moghelick is thokomende / mit en / vnde ock vppe dach vnde stede / vnde willen dar also v{uv}rdermer tho antworden vnde doen / alse vns van ere vnde rechte bort tho donde / so dat wij nene schult efft God wel hebben / edder hebben willen der ein theghen se edder jw edder jenighen bederuen man / ♦

Le{uv}en vrundes doet vnde bewiset jw hir nv so ane alse gij vns vor Gode vnde van des rechtes weghene plichtich sint vnde wij ju wal tolouen vnde wat ju hir ane tho willen sy vnde jw wederuaren kan dar vmme bedet vns vn{uv}orto{uv}ert juwe lefflike vnde vn{uv}orthogherde antwert wedder to ♦

In Christo valete ♦

Scriptum in castro nostro Wisborgh terre nostre Gotlande anno Domini mo cccco xxxixo die exaltationis sancte crucis nostro sub secreto ♦

Dominus per se ore proprio expressit ♦

1. koning] herefter står overstreget palantzgreue i Aa. 2. groten] herefter står overstreget alle i Aa. 3. dar] herefter står overstreget vp i Aa. 4. vns] herefter står overstreget sul i Aa. 5. sulk] suk, Aa. 6. hebben] rettet til he fra ha i Aa.
a. ene wtscrifft van enen breue] det danske rigsråds opsigelsesbrev til kong Erik, DD 1439. 23. jun., nr. 14390623001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.