1439.


Niels og Anders Jakobsens stadfæstelsesbrev på en toft, som før har tilhørt Tommarp kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett stadfestelsse breff ssom Niels Jacobssen och Anders Jacobssen haffuer giiffuett paa en tofftt ssom førre haffuer leygiitt tiill Tomerops closther ♦

Wndher datum m cd xxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.