1439.


Henrik Gertsen (Ulfstand) i Glimminge, ridder, skænker to gårde i Hannas, som han havde haft i pant af Jens (Andersen) Grim (Has) for 50 lødige mark, til Tommarp kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett breff lydendis att Herdrick[1] Gerdssen riiddere y Glemminge haffuer opladiit och wntt tiill Tomerops closther all thenn eyendom ssom liigger tiill thuo gorde y Hannes liiggendis huilcke gordhe han y pant hagdhe aff Jens Grym fore halffthrediigsindtzs thiuge lødiis marck ♦

Vndher datum m cd xxx nono ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.