1401. 20. januar.


Jens Pedersen Plovpenning pantsætter hovedgården i Lockarp til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Iæssa Pætarsons som kallades Plåkpänningz åth her Abraham Broderson riddare gifne obligation sig wara honom skyldig 80 lödiga mark solf för hwilka han pantsatte hofwudgården i Låckarp med 6 bondegårdar och een fästa ther till liggiandes. ♦ Dat. die beatorum Fabiani et Sebastiani martyrum gloriosorum[1] . 1401.

Iösse Pädhersons medh dhet tillnampnet Plåchpänningz uthgifne pantebreef åth Abram Brodersson anlangande Låckarp säterii med 6 bondegårdar hwilcka pantsattes för 80 lödiga marck. ♦ Dat. 1401.

1. gloriosorum] som är dhen 20 ianuarii fortsætter registratoren Westhius.

Oversættelse

Forpligtelse udstedt af Jens Pedersen, som kaldes Plovpenning, til hr. Abraham Brodersen, ridder, at han er ham 80 lødige mark skyldig, og derfor pantsætter han ham hovedgården i Lockarp med seks bøndergårde og et fæste, som hører dertil. Givet på martyrerne sankt Fabians og sankt Sebastians dag 1401.

Pantebrev, udstedt af Jens Pedersen med tilnavnet Plovpenning, til Abraham Brodersen angående Lockarp hovedgård med seks bondegårde, som blev pantsat for 80 lødige mark. Givet 1401.